link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2408938
Aktualności
drukuj

2020-10-22 08:21:45

KOMUNIKAT


Szczegółowe zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu obowiązujące od dnia 22 października 2020 roku do odwołania


Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) informujemy o szczegółowych zasadach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w okresie od dnia 22 października 2020 roku do odwołania.


Obecna sytuacja w Polsce związana z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 wymaga dbałości o zdrowie własne i każdego człowieka przez m.in. ograniczenie a nawet wyeliminowanie osobistych kontaktów z osobami, z którymi wspólnie nie zamieszkujemy.


Mając na uwadze dobro wspólne, naszych klientów oraz pracowników, uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt, w tym z dziećmi w siedzibie Ośrodka oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej do niezbędnego minimum.


Obsługa interesantów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 i w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej :


- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00,
- przy stanowisku obsługi może pozostawać jedna osoba,
- w oczekiwaniu na wejście do Ośrodka lub Terenowego Zespołu Pracy Socjalnej prosimy o zachowanie zalecanej odległości pomiędzy oczekującymi wynoszącej co najmniej 1,5 metra.


Z uwagi na brak możliwości zapewnienia dystansu społecznego w ciągu komunikacyjnym
na pierwszym piętrze w budynku MOPS, w którym zlokalizowana jest kasa zmuszeni jesteśmy ograniczyć wypłaty świadczeń pieniężnych w kasie do szczególnie uzasadnionych przypadków.
Kasa MOPS czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
W tej sytuacji prosimy o składanie wniosków o świadczenia we wskazanych formach:
- elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych e-PUAP
(adres: https://epuap.gov.pl),
- e - mailowo poprzez adres: sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl,
- telefonicznie - u pracowników socjalnych Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej tut. Ośrodka,
- w formie korespondencji papierowej:

  • za pośrednictwem poczty,
  • przez wrzucenie jej do jednej ze skrzynek podawczych znajdujących się w budynku MOPS przy ul. Św. Ducha 90 oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
    Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej:


 nr 1 ul. Dworcowa 35 - I piętro nad Biedronką (52) 356 84 55
 nr 2 ul. Słoneczna 20 (52) 353 72 13
 nr 3 ul. Czarnieckiego 15 (52) 355 20 08
 nr 4 ul. Dworcowa 31 (52) 357 40 77
 nr 5 ul. Szarych Szeregów 2 (52) 353 99 76
 nr 6 ul. Al. Okrężna 79 (52) 357 99 51
 nr 7 ul. Czarnieckiego 15 (52) 357 64 87

Świadczenia z pomocy społecznej


Dla zapewnienia ciągłości obsługi naszych klientów proponujemy korzystanie z alternatywnej internetowej formy kontaktów i składanie wniosków na poniżej podanych, zalecanych wzorach druku i tak:


Druk nr 1 – wniosek o pomoc
Druk nr 2 – oświadczenie dot. osoby /rodziny/, której sytuacja nie uległa zmianie
Druk nr 3 – oświadczenie dot. osoby /rodziny/, której sytuacja uległa zmianie

Wnioski oraz oświadczenia można pobrać ze strony BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydrukować, wypełnić oraz podpisać, a następnie skan lub zdjęcie tych dokumentów przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl lub przez ePUAP.
 
UWAGA:


1. Druki wniosku nr 1 i oświadczenia nr 2 lub 3 można pobrać nie tylko ze strony internetowej, ale także w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej i po wypełnieniu i podpisaniu można wrzucić je do znajdującej się tam skrzynki podawczej.
2. Prosimy osoby już pobierające świadczenia pieniężne z pomocy społecznej a wypłacane dotychczas w kasie Ośrodka przy ul. Św. Ducha 90, o złożenie oświadczenia w sprawie zmiany formy płatniczej na :
- konto bankowe / podać numer/,
- ewentualnie na kartę typu przedpłaconego /można korzystać z podanego niżej druku nr 4.
 
Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenia pieniężne będą wypłacane w kasie Ośrodka.


Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zawiadamia świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych, że ryczałty będące częścią dodatku oraz dodatki energetyczne będą przekazywane na wskazane konta bankowe w terminach podanych wcześniej w harmonogramie wypłat zamieszczonym na stronie BIP Mops


Osoby uprawnione do tej formy wsparcia, które dotychczas miały wypłacane świadczenia w kasie Ośrodka prosi się o wskazanie formy płatniczej :


- konto bankowe ( prosimy o podanie nr rachunku bankowego ), a w odniesieniu do dodatku mieszkaniowe można wskazać również nr rachunku bankowego zarządcy domu lub osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny,
- ewentualnie na kartę typu przedpłaconego.


UWAGA:


Wskazane jest aby wniosek w sprawie dodatku mieszkaniowego złożony drogą korespondencyjną zawierał nr telefonu, aby powiadomić wnioskodawcę o konieczności jego uzupełnienia.


Świadczenia wychowawcze i świadczenia „Dobry Start”


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry Start” można składać drogą elektroniczną za pomocą:


Portalu informacyjno - usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PIU Empa@tia),
- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
- Bankowości elektronicznej.
Sprawy związane z ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry Start” prosimy załatwiać w miarę możliwości telefonicznie, tel. 52 356 22 67 lub e- mailowo: rodzina500plus@mopsinowroclaw.samorzady.pl, sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl


UWAGA:


Składanie wniosków o świadczenie „Dobry Start” do 30 listopada 2020 roku

 

W przypadku trudności w wypełnianiu wniosków lub innych druków o przyznanie przedmiotowych świadczeń można zwrócić się telefonicznie do pracowników socjalnych Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30, którzy poinstruują tą drogą jak należy je wypełniać.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 22.10.2020 08:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 277637

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował