link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 926981
Dodatek energetyczny

Artykuł archiwalny

drukuj

2013-12-24 08:24:26

Dodatek energetyczny


DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od dnia 01 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają  prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca , który spełnia łącznie następujące warunki:

1)  ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r, poz. 966),

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3)  zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;

Wysokość limitu wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2)1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłaca się go dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,36 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/miesiąc;

3 )składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy złożyć stosowny wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 lub w siedzibach terenowych pracowników socjalnych.

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej przez Prezydenta Miasta w drodze decyzji.

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie dodatku energetycznego podlega opłacie skarbowej, która zgodnie z ust. 53  załącznika nr 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ) wynosi 10 zł.

Opłata skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na jego rachunek bankowy:

Urząd Miasta Inowrocławia

ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

Wydział Budżetowo – Finansowy

nr rachunku  29  1030  1090  0000  0000  9010  1021

Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej korzystają ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa ( art. 7 pkt  5  ustawy o opłacie skarbowej ) .

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą na podstawie art. 67 a ordynacji podatkowej ( ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn.zm.) odroczyć termin uiszczenia opłaty lub umorzyć zaległości z jej tytułu wraz z odsetkami za zwłokę.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 24.12.2013 08:24
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2014 12:11
Liczba wyświetleń: 691

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatek energetyczny 10.01.2014 12:11 Sebastian Templin
2 Dodatek energetyczny 27.12.2013 11:26 Sebastian Templin
3 Dodatek energetyczny 24.12.2013 09:52 Sebastian Templin
4 Dodatek energetyczny 24.12.2013 09:51 Sebastian Templin
5 Dodatek energetyczny 24.12.2013 09:50 Sebastian Templin
6 Dodatek energetyczny 24.12.2013 09:49 Sebastian Templin
7 Dodatek energetyczny 24.12.2013 09:47 Sebastian Templin
8 Dodatek energetyczny 24.12.2013 09:44 Sebastian Templin
9 Dodatek energetyczny 24.12.2013 09:32 Sebastian Templin
10 Dodatek energetyczny 24.12.2013 09:31 Sebastian Templin
11 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:26 Sebastian Templin
12 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:24 Sebastian Templin