link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1971872
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Artykuł archiwalny

drukuj

2008-10-16 11:24:48

Świadczenia społeczne


Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

  1) ubóstwa;
  2) sieroctwa;
  3) bezdomności;
  4) bezrobocia;
  5) niepełnosprawności;
  6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  7) przemocy w rodzinie;
  7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
  8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
  domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  10) (uchylony)
  11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
  Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
  12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  13) alkoholizmu lub narkomanii;
  14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w pkt 2 –15 okoliczności.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku przyjmuje się następujące kwoty:

 • na osobę samotnie gospodarującą – 542 zł,
 • na osobę w rodzinie – 456 zł.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w  miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu pobytu.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.10.2008 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2013 06:59
Liczba wyświetleń: 6870

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenia społeczne 02.07.2010 11:03 Sebastian Templin
2 Świadczenia społeczne 02.07.2010 11:01 Sebastian Templin
3 Świadczenia społeczne 16.10.2008 10:27 Sebastian Templin
4 Prawo 16.10.2008 10:25 Sebastian Templin
5 Prawo 16.10.2008 10:25 Sebastian Templin
6 Prawo 16.10.2008 10:24 Sebastian Templin