link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 770135
Adres

Artykuł archiwalny

drukuj

2017-07-25 07:48:12

500+ Informacje


Świadczenia wychowawcze 500+

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się od 1 października 2017 r. ( 2017/2018 )

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na  okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r. na nowych wzorach wniosków i załączników.

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, na okres podany powyżej dostępne są już na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

 

Pobieranie druków wniosków oraz załączników do nich od 1 sierpnia br.  możliwe będzie  w:

 

 1. Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu  (ul. Św. Ducha 90).
 2. Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia (ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36),
 3. Biurze Obsługi Interesantów  Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu   Miasta Inowrocławia Inowrocławiu (al. Henryka Sienkiewicza 1).
 4. Siedzibach terenowych zespołów pracy socjalnej w godzinach od 8.00-10.00 i 14.00-15.30:

- Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 1-al.Sienkiewicza 1,

- Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 2- ul. Słoneczna 20,

- Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 3- ul. Stefana Czarnieckiego 15,

- Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 4- ul. Dworcowa 31,

- Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 5- ul. Szarych Szeregów 2,

- Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 6- ul. Okrężna 79,

- Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 7- ul. Stefana Czarnieckiego 15

 

 

 

Od 1 sierpnia 2017 r. wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego dla mieszkańców Inowrocławia będzie można składać w:

 

 1. Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu (ul. Św. Ducha 90)

poniedziałek godz. 8.00-15.30

         wtorek godz. 8.00-17.00

          środa  godz. 8.00-15.30

          czwartek  godz. 8.00-15.30

           piątek  godz. 8.00-15.30

 

2. Drogą elektroniczną :

- Portal Informacyjno-Usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PIU Emp@tia),

- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

- Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

- Bankowość elektroniczna,

 

3. Za pośrednictwem poczty.

 

W przypadku utworzenia nowych punktów przyjmowania wniosków zamieścimy stosowny  komunikat, podobnie jak w przypadku wydłużenia godzin przyjmowania wniosków.

 

 

Ważne

 

Zwracamy uwagę osobom ubiegającym się o dalsze uprawnienia do świadczenia wychowawczego, jak i nowym wnioskodawcom na najistotniejsze zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, które będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

 

 1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

 

Ważne: Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1)         drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)         ojciec dziecka jest nieznany;

3)         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ustawy.

 

W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

1)         od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,

2)         od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.

           

 1. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu

 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r 

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

  

 1.  Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.

 

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

 

Ważne: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 1. a)         formie opłacanego podatku,
 2. b)         wysokości przychodu,
 3. c)         stawce podatku,
 4. d)         wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 

 

Ważne: Ustalenie, czy członek rodziny w roku „bazowym” osiągał dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i tym samym, czy dotyczy go ww. procedura ustalania dochodu, dokonywane będzie w oparciu o deklarację wnioskodawcy zawartą we wniosku o dane świadczenie (w przypadku wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego –w pkt 7.2 przykładowego wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zamieszczonego na stronie internetowej MRPiPS).

 

 1. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę

 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Dotyczy to także, składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. jeszcze na obecny okres zasiłkowy/świadczeniowy, w oparciu o dotychczasowy stan prawny obowiązujący do 31 lipca 2017 r., oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.07.2017 07:48
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2017 07:55
Liczba wyświetleń: 1371

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 500+ Informacje 25.07.2017 07:51 Sebastian Templin
2 500+ Informacje 25.07.2017 07:48 Sebastian Templin