link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1971881
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Artykuł archiwalny

drukuj

2008-10-16 11:24:48

Świadczenia społeczne


Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w pkt 2 –15 okoliczności.

 

Od dnia 1 października 2015 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1058 ) nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynoszą:

- dla osoby samotnie gospodarującej             - 634 zł,

- dla osoby w rodzinie                                     - 514 zł.


Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w  miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu pobytu.

 

Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka:

 • ustawia z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2017. poz.1769 z późn.zm.),
 • ustawia z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn.zm),
 • ustawia z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017.poz.180),
 • ustawia z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 220 z późn.zm.),
 • ustawia z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1832 z późn.zm.),
 • ustawia z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z , poz. 2092 z późn.zm.),
 • ustawia z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 882 z późn.zm.),
 • ustawia z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn.zm.),
 • ustawia z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r. poz. 783 z późn.zm.),
 • ustawia z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016r., poz. 1817 z późn.zm.),
 • ustawia z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r.poz. 1828 z późn.zm.)
 • ustawia z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2017r.poz. 1851 z późn.zm.)

oraz akty prawa miejscowego:

 • uchwała Nr XXI/201/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025,
 • uchwała Nr XXIII/219/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,
 • uchwała Nr XXII/218/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019,
 • uchwała Nr XLVI/625/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku.

                   

Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem naszej jednostki muszą być zgodne z normami prawnymi zawartymi w wielu aktach prawnych w tym przede wszystkim w:

 • ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.),
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm),
 • ustawie z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.),
 • uchwale nr XLV/640/2010 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 30.06.2010 roku w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, zmienionego Uchwałą nr XVII/229/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22.12.2011 roku i uchwałą Nr XXXVIII/529/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2013r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.10.2008 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 07:38
Liczba wyświetleń: 10877

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenia społeczne 04.11.2015 07:43 Sebastian Templin
2 Świadczenia społeczne 16.09.2015 11:15 Sebastian Templin
3 Świadczenia społeczne 20.02.2013 06:59 Sebastian Templin
4 Świadczenia społeczne 02.07.2010 11:03 Sebastian Templin
5 Świadczenia społeczne 02.07.2010 11:01 Sebastian Templin
6 Świadczenia społeczne 16.10.2008 10:27 Sebastian Templin
7 Prawo 16.10.2008 10:25 Sebastian Templin
8 Prawo 16.10.2008 10:25 Sebastian Templin
9 Prawo 16.10.2008 10:24 Sebastian Templin