link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 927071
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS

Artykuł archiwalny

drukuj

2015-05-06 11:09:27

Zadania


Zadania

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez MOPS należy:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką , ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym:
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych:

Zadania zlecone realizowane przez MOPS obejmują:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z2015 r., poz.163 z późn.zm.):
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 06.05.2015 11:09
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2015 11:10
Liczba wyświetleń: 4443

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zadania 06.05.2015 11:10 Sebastian Templin
2 Zadania 06.05.2015 11:10 Sebastian Templin
3 Zadania 06.05.2015 11:09 Sebastian Templin