link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684712
Projekt konkursowy 2018 - usługi
drukuj

2020-01-21 11:26:15

Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności


Miasto Inowrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zakończył z dniem 31 grudnia 2019r. realizację projektu konkursowego
„Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności”,
który realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo,
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Po zakończonym projekcie tut. Ośrodek wykazuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług opiekuńczych w zakresie zbliżonym do zakresu realizowanego w projekcie.

 

Oferta dot. zakresu usług przedstawiona jest poniżej.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny 52 356 22 64 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30).

 

 

Rodzaj wsparcia

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem jest poprawa funkcjonowania społecznego osób niesamodzielnych,
w tym starszych i/lub niepełnosprawnych, mieszkańców miasta Inowrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Odbiorcy wsparcia

1) Osoby niesamodzielne zamieszkujące na terenie miasta Inowrocławia zgodnie z poniższą definicją:

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia
w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego.

2) Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze (opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej – to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną)

Działania dla otoczenia zostaną zrealizowane w przypadku zebrania grupy osób wymagających tego typu wsparcia

Ramowy program usług

1) Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – szczegółowy opis oraz odpłatność znajduje się w zakładce Dział Usług Opiekuńczych;

2) Zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjne w miejscu zamieszkania – zajęcia mają charakter relaksacyjno-rekreacyjny, służący szeroko pojętej poprawie kondycji psychofizycznej, usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu i poprawy jakości życia; zakres usług zbliżony do zakresu w ramach projektu; wybór Wykonawcy – na podstawie ustawy Pzp; szacunkowo wyceniona godzina świadczenia usługi 90,00zł;

3) Zajęcia w salce rehabilitacyjno-rekreacyjnej (dla otoczenia
-opiekunowie faktyczni) – charakter zajęć podobny jak w opisie
w punkcie 2);

4) Wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
– zajęcia grupowe realizowane będą: a) w grupie wsparcia i b) w formie zajęć tematycznych; wybór Wykonawcy – na podstawie ustawy Pzp; szacunkowo wyceniona godzina zajęć 80,00zł.

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 21.01.2020 10:26
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020 10:31
Liczba wyświetleń: 1207

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności 21.01.2020 10:31 Sebastian Templin
2 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności 21.01.2020 10:29 Sebastian Templin
3 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności 21.01.2020 10:28 Sebastian Templin
4 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności 21.01.2020 10:27 Sebastian Templin
5 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności 21.01.2020 10:26 Sebastian Templin
6 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności 21.01.2020 10:26 Sebastian Templin
drukuj

2018-01-15 09:29:08

Informacja


Projekt Miasta Inowrocławia - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu pt. „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Termin realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Grupa docelowa: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby, którym świadczone będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wsparciem w projekcie zostanie objętych także 25 osób z otoczenia uczestników projektu, tj. mieszkańców mieszkań chronionych i osób pełniących obowiązki opiekuńcze wobec uczestników projektu oraz mieszkańców mieszkań chronionych.

 

Celem projektu jest: poprawa funkcjonowania społecznego 15 osób niesamodzielnych (10 kobiet i 5 mężczyzn), w tym starszych i z niepełnosprawnościami - mieszkańców Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 6 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu poprzez zapewnienie usług opiekuńczych oraz indywidualnej rehabilitacji ruchowej w miejscu zamieszkania, a także poprzez świadczenie grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i poprawy kondycji fizycznej dla uczestników i uczestniczek projektu oraz 25 osób z ich otoczenia w okresie 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Całkowita wartość projektu to: 545 571,50 zł. Dofinansowanie UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 92 %, tj. 501 925,78 zł, natomiast wkład własny wynosi 43 645,72 zł.

 

 Główne  zadania projektu to:

  1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 15 osób – uczestników projektu;
  2. Rehabilitacja ruchowa w miejscu zamieszkania dla 7osób – uczestników projektu;
  3. Zajęcia w salce rehabilitacyjno-rekreacyjnej dla 33 osób - uczestników i uczestniczek projektu oraz ich otoczenia (salka będzie mieścić się w siedzibie MOPS i zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt - rower stacjonarny, rotor rehabilitacyjny, drabinki gimnastyczne i materace rehabilitacyjne);
  4. Wsparcie grupowe (w zakresie podniesienia kompetencji życiowych dla 33 osób) – uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia.

 

Trwałość projektu zostanie zachowana poprzez wykazanie gotowości instytucjonalnej do świadczenia usług: opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz w zakresie wsparcia grupowego. Informacje o wolnych miejscach świadczenia usług będą dostępne na stronie internetowej MOPS po zakończeniu realizacji projektu.

Główne rezultaty projektu to:

Główny rezultat projektu to rozszerzenie oferty MOPS Inowrocław w zakresie świadczenia usług na rzecz osób niesamodzielnych – mieszkańców Inowrocławia oraz ich otoczenia.

 

Rekrutacja do projektu: 15.01.2018-16.02.2018

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 15.01.2018 08:29
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2020 11:20
Liczba wyświetleń: 2209

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 15.01.2018 08:54 Sebastian Templin
2 Informacja 15.01.2018 08:29 Sebastian Templin