link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1444330
Projekt konkursowy 2019 - usługi
drukuj

2019-05-07 10:55:47

Informacja


Informacja

 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

(Beneficjent: Miasto Inowrocław)
"Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności II"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach

Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo

Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług społecznych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Termin realizacji: 2019-05-01 - 2021-03-31

Grupa docelowa: 15 osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych zamieszkujących w mieście Inowrocław

Preferowane do objęcia wsparciem będą: os. niepełnosprawne i os. niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium (na podst. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz a) os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, b) os. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, c) os. z niepełnosprawnością sprzężoną, d) os. z zaburzeniami psychicznymi (w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowym zaburzeniem rozwoju), e) os. korzystające z PO PŻ, ) os. zamieszkujące obszary zdegradowane, wyznaczone w LPR

Celem projektu jest: celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki utworzeniu 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych, na terenie miasta Inowrocławia w okresie od 01.05.2019 r. do 31.03.2021 r.

Całkowita wartość projektu to: 399 787,50 zł, z czego wkład własny wniesiony w formie pieniężnej wynosi 39 978,76 zł

Efektem działań projektowych będzie: podtrzymanie sprawności fizycznej, dobra kondycja psychiczna, integracja ze społecznością lokalną/sąsiadami, w stopniu dostosowanym do indywidualnych możliwości i potrzeb

Działania:  główne zadanie to świadczenie usług opiekuńczych dla 15 uczestników projektu

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 07.05.2019 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2019 13:30
Liczba wyświetleń: 878

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 03.06.2019 13:30 Sebastian Templin
2 Informacja 03.06.2019 13:30 Sebastian Templin
3 Informacja 03.06.2019 13:29 Sebastian Templin
4 Informacja 03.06.2019 13:29 Sebastian Templin
5 Informacja 03.06.2019 13:28 Sebastian Templin
6 Informacja 03.06.2019 11:39 Sebastian Templin
7 Informacja 07.05.2019 10:00 Sebastian Templin
8 Informacja 07.05.2019 10:00 Sebastian Templin
9 Informacja 07.05.2019 10:00 Sebastian Templin
10 Informacja 07.05.2019 09:59 Sebastian Templin
11 Informacja 07.05.2019 09:56 Sebastian Templin
12 Informacja 07.05.2019 09:56 Sebastian Templin
13 Informacja 07.05.2019 09:55 Sebastian Templin