link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684594
Projekt konkursowy 2019 - usługi
drukuj

2021-04-06 11:42:35

Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności II


 

Miasto Inowrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zakończył z dniem 31 marca 2021 r. realizację projektu konkursowego
„Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności II”,
który realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo,
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Po zakończonym projekcie tut. Ośrodek wykazuje gotowość podmiotu do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do zakresu realizowanego w projekcie i podobnej jakości.

Oferta dot. zakresu usług przedstawiona jest poniżej.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny 52 356 22 64 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

 

Rodzaj wsparcia

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dodatkowych 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki utworzeniu 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych, na terenie miasta Inowrocławia. Trwałość miejsc zostanie zapewniona ze środków innych niż europejskie.

Świadczeniobiorcami usług opiekuńczych są osoby samotne, osamotnione oraz żyjące w rodzinach, a których stan zdrowia i stopień zniedołężnienia utrudniają lub uniemożliwiają samodzielność życiową. 

Ramowy program usług

1) Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – szczegółowy opis oraz odpłatność znajduje się w zakładce Dział Usług Opiekuńczych

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 06.04.2021 10:42
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2021 10:47
Liczba wyświetleń: 274

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności II 06.04.2021 10:46 Sebastian Templin
2 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności II 06.04.2021 10:45 Sebastian Templin
3 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności II 06.04.2021 10:45 Sebastian Templin
4 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności II 06.04.2021 10:42 Sebastian Templin
drukuj

2019-05-07 10:55:47

Informacja


Informacja

 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

(Beneficjent: Miasto Inowrocław)
"Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności II"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach

Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo

Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług społecznych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Termin realizacji: 2019-05-01 - 2021-03-31

Grupa docelowa: 15 osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych zamieszkujących w mieście Inowrocław

Preferowane do objęcia wsparciem będą: os. niepełnosprawne i os. niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium (na podst. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz a) os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, b) os. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, c) os. z niepełnosprawnością sprzężoną, d) os. z zaburzeniami psychicznymi (w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowym zaburzeniem rozwoju), e) os. korzystające z PO PŻ, ) os. zamieszkujące obszary zdegradowane, wyznaczone w LPR

Celem projektu jest: celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki utworzeniu 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych, na terenie miasta Inowrocławia w okresie od 01.05.2019 r. do 31.03.2021 r.

Całkowita wartość projektu to: 399 787,50 zł, z czego wkład własny wniesiony w formie pieniężnej wynosi 39 978,76 zł

Efektem działań projektowych będzie: podtrzymanie sprawności fizycznej, dobra kondycja psychiczna, integracja ze społecznością lokalną/sąsiadami, w stopniu dostosowanym do indywidualnych możliwości i potrzeb

Działania:  główne zadanie to świadczenie usług opiekuńczych dla 15 uczestników projektu

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 07.05.2019 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2019 13:30
Liczba wyświetleń: 1218

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 03.06.2019 13:30 Sebastian Templin
2 Informacja 03.06.2019 13:30 Sebastian Templin
3 Informacja 03.06.2019 13:29 Sebastian Templin
4 Informacja 03.06.2019 13:29 Sebastian Templin
5 Informacja 03.06.2019 13:28 Sebastian Templin
6 Informacja 03.06.2019 11:39 Sebastian Templin
7 Informacja 07.05.2019 10:00 Sebastian Templin
8 Informacja 07.05.2019 10:00 Sebastian Templin
9 Informacja 07.05.2019 10:00 Sebastian Templin
10 Informacja 07.05.2019 09:59 Sebastian Templin
11 Informacja 07.05.2019 09:56 Sebastian Templin
12 Informacja 07.05.2019 09:56 Sebastian Templin
13 Informacja 07.05.2019 09:55 Sebastian Templin