link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 926973
2011
drukuj

2011-05-20 09:12:25

2011


I.       Informacje ogólne:

 

1.        Czas trwania projektu: od 4 maja do 30 listopada 2011 roku

2.        Cel ogólny projektu: zapobieganie wykluczeniu społecznemu 144 klientek
i 26 klientów MOPS Inowrocław poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w roku 2011.

3.        Cele szczegółowe projektu to m.in.: wzrost aktywności zawodowej; wzrost kompetencji społecznych w zakresie: potrzebnym do samorealizacji i rozwoju osobistego oraz bycia aktywnym obywatelem, życia rodzinnego, komunikowania się i rozwiązywania problemów.

4.        Narzędzia stosowane w ramach aktywnej integracji: kontrakty socjalne (150 osób) i Miejski Program Aktywności Lokalnej -  MPAL (20 osób).

5.        Grupa docelowa: osoby korzystające ze świadczeń MOPS w Inowrocławiu
i będące w wieku aktywności zawodowej.

6.        Wartość projektu systemowego: 672 446zł (w tym 70 606,83zł z wkładu własnego).

 

II.    Działania aktywizujące:

 

1.   Kontrakty socjalne:

Kontrakty socjalne - realizacja w trzech modułach.

 

Moduł pierwszy - 56 bezrobotnych kobiet, mających niski status na rynku pracy.

Planowane działania:

- udział w Klubie Integracji Społecznej,

- kursy zawodowe.

 

Moduł drugi – 54 osoby niepełnosprawne (28 kobiet i 26 mężczyzn), w tym: 16 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (8 kobiet i 8 mężczyzn), 38 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (20 kobiet i 18 mężczyzn).

Planowane działania:

- trening umiejętności komunikowania się,

- warsztaty z podstaw obsługi komputera i internetu,

- warsztaty z zakresu równości szans,

- warsztaty z zakresu kreowania własnego wizerunku,

- warsztaty – pokonać stres pozytywnymi emocjami,

- indywidualne konsultacje pedagogiczne,

- indywidualne doradztwo zawodowe (dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności),

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności),

- kurs I pomocy przedmedycznej,

- warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej z elementami poradnictwa prawnego,

 

Moduł trzeci – 40 bezrobotnych kobiet, matek w rodzinach wielodzietnych

Planowane działania:

- trening wychowawczy,

- kurs I pomocy przedmedycznej,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- wsparcie asystenta rodzinnego (15 kobiet),

- KGR (10 kobiet),

- konsultacje psychologiczne (15 kobiet),

- warsztaty komunikowania się i kreowania wizerunku,

- warsztaty domowej przedsiębiorczości,

- warsztaty komputerowe,

- indywidualne doradztwo zawodowe,

- spektakl teatralny (działanie o charakterze środowiskowym dla uczestniczek i ich dzieci).

 

 

 

2.   Miejski Program Aktywności Lokalnej:

MPAL – 20 bezrobotnych kobiet – matek sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem lub dziećmi oraz ich otoczenie, zamieszkujących w rejonie I
i IV.

Planowanie działania:

- warsztaty – pokonać stres pozytywnymi emocjami,

- kurs I pomocy przedmedycznej,

- indywidualne doradztwo zawodowe,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- grupa wsparcia,

- warsztaty – wspomaganie rozwoju dziecka,

- wsparcie asystenta rodzinnego (3 kobiety),

- warsztaty prawnicze z elementami edukacji obywatelskiej,

- warsztaty komunikowania się i kreowania wizerunku,

- spektakl teatralny (działanie o charakterze środowiskowym dla uczestniczek, ich dzieci i otoczenia).

- piknik integracyjny (działanie o charakterze środowiskowym dla uczestniczek, ich dzieci i otoczenia).

 

3.   Pozostałe działania w ramach projektu:

 

W ramach zadania: zarządzanie projektem planowane są m.in. następujące działania:

- ogłoszenia prasowe,

- 4 spotkania informacyjne dla uczestników,

- opracowanie i wydruk naklejek, broszury,

- 4 spotkania podsumowujące,

- zakup: nadstawek metalowych na szafy, statywu mikrofonowego, ekranu do projektora,

- konferencja podsumowująca realizacje projektu.

 

Wszystkie uczestniczki i uczestnicy będą mieli zapewnione podczas zajęć materiały dydaktyczne, catering oraz bilety jednorazowe MPK w celu dojazdu na zajęcia. W razie potrzeby uczestniczkom i uczestnikom zapewniona zostanie opieka nad dzieckiem/dziećmi oraz opłacone będą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

 

 


Informacje o artykule

Autor: EFS
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 20.05.2011 09:12
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2012 07:50
Liczba wyświetleń: 1640

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 2011 20.05.2011 09:12 Sebastian Templin