link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 926928
2010
drukuj

2011-05-20 09:13:34

2010


I.       Informacje ogólne:

 

1.        Czas trwania projektu: od 4 maja do 30 listopada 2010 roku

2.        Cel ogólny projektu: zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientek
i klientów MOPS w Inowrocławiu oraz ich otoczenia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.

3.        Cele szczegółowe projektu to m.in.: polepszenie sytuacji na rynku pracy, wzrost kompetencji społecznych.

4.        Narzędzia stosowane w ramach aktywnej integracji: kontrakty socjalne (88 osób) i Miejski Program Aktywności Lokalnej -  MPAL (51 osób).

5.        Grupa docelowa: osoby korzystające ze świadczeń MOPS w Inowrocławiu
i będące w wieku aktywności zawodowej.

6.        Wartość projektu systemowego: 596 035zł (w tym 62 583,68zł wkładu własnego).

 

II.    Działania aktywizujące:

 

1.                 Kontrakty socjalne:

Kontrakty socjalne realizowane były w dwóch modułach.

 

W pierwszym module wzięło udział 48 kobiet długotrwale bezrobotnych, mających niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe. Od miesiąca czerwca do lipca 2010r. uczestniczki wzięły udział w zajęciach realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej. W KIS zrealizowano: trening umiejętności społecznych, warsztaty poradnictwa prawnego, warsztaty z doradztwa zawodowego, indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty „ABC przedsiębiorczości”, warsztaty „Zostań Wolontariuszem”, trening z zakresu autoprezentacji. Zajęcia miały charakter indywidualny i grupowy.

 Od miesiąca września do października uczestniczki zdobywały kwalifikacje zawodowe na jednym z kursów zawodowych: nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, opiekun osób starszych, pracownik małej gastronomii, ABC komputera, wizaż
i zdobienie paznokci, florystyka i zdobienie przedmiotów, pracownik administracyjno-biurowy.

W drugim module wzięło udział 40 kobiet długotrwale bezrobotnych – matek samotnie wychowujących dziecko/dzieci. Uczestniczki  projektu wzięły udział w: warsztatach z zakresu zaradności życiowej, treningu umiejętności społecznych, warsztatach promujących wolontariat, grupach psychoedukacyjnych, kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto uczestniczki, w zależności od potrzeb, wzięły udział w: konsultacjach pedagogicznych (10 kobiet), konsultacjach psychologicznych (10 kobiet), Konferencji Grupy Rodzinnej (10 kobiet i ich otoczenie), asystenturze rodzinnej (10 kobiet). W tym module, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, zabezpieczona została opieka nad dziećmi uczestniczek projektu.

Z uwagi na rozpoznane potrzeby dla ww. grupy zorganizowano dodatkowe zajęcia – trening wychowawczy i warsztaty komputerowe.

 

2.                 Miejski Program Aktywności Lokalnej:

W ramach Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej wsparciem zostało objętych 51 osób nieaktywnych zawodowo, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
w stopniu umiarkowanym, korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego
oraz zamieszkujących dzielnicę Mątwy i ulice: Pakoską, Dworcową (od dworca PKP
do Kopernika), Kopernika, Dubienka, Grabskiego, Magazynową, Sikorskiego, Harcerstwa Polskiego, Konopnickiej, Armii Krajowej, Wilkońskiego, Składową oraz Szosę Bydgoską.
W okresie od lipca do listopada 2010r. uczestnicy MPAL wzięli udział w: treningu interpersonalnym, warsztatach kreowania własnego wizerunku, warsztatach z podstaw obsługi komputera i internetu, warsztatach z zakresu równości szans, warsztatach prawniczych z elementami edukacji obywatelskiej, a także warsztatach z elementami relaksacji - pokonać stres pozytywnymi emocjami.

W ramach Miejskiego Programu Aktywności realizowane były działania
o charakterze środowiskowym integrujące uczestników i lokalną społeczność. Przeprowadzono spotkanie informacyjne dla uczestników dotyczące zasad uczestnictwa
w projekcie oraz praw i uprawnień obywatelskich, przedstawienie profilaktyczne i dzień tolerancji dla uczestników i ich otoczenia.

 

III. Pozostałe działania w ramach projektu:

 

W ramach zadania: zarządzanie projektem w miesiącu maju i czerwcu ukazały się ogłoszenia w Gazecie Pomorskiej informujące o rekrutacji do poszczególnych modułów
i Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej. Kolejne ogłoszenia zostały zamieszczone
w lokalnej prasie w listopadzie br. i informowały o zakończeniu projektu. Zakupione zostały materiały promocyjne (teczki, naklejki, broszury). W dn. 24 listopada 2010r. zorganizowano również konferencję podsumowującą projekt.

 

 

 

 

 


Informacje o artykule

Autor: EFS
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 20.05.2011 09:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1178

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował