link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 926937
2009
drukuj

2011-05-20 09:11:10

2009


I.       Informacje ogólne:

 

1.   Czas trwania projektu: od 4 maja do 30 listopada 2009 roku

2.   Cel ogólny projektu: zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów MOPS w Inowrocławiu oraz ich otoczenia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

3.   Cele szczegółowe projektu to m.in.: podwyższenie umiejętności wychowawczych rodziców, umocnienie i zacieśnienie więzi rodzinnych, nabycie umiejętności dotyczących poszukiwania zatrudnienia, zdobycie umiejętności racjonalnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, zdobycie umiejętności związanych z rozwojem osobistym, podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

4.   Narzędzia stosowane w ramach aktywnej integracji: kontrakty socjalne (100 osób) i Miejski Program Aktywności Lokalnej – MPAL (39 osób).

5.   Grupa docelowa: osoby korzystające ze świadczeń MOPS w Inowrocławiu
i będące w wieku aktywności zawodowej.

6.   Wartość projektu systemowego: 765 926zł (w tym 80 422,23zł wkładu własnego).

 

II.    Działania aktywizujące:

 

1.   Kontrakty socjalne:

 

W miesiącu maju 2009r. pierwsze 30 osób (osoby bezrobotne, w tym sprawujące opiekę nad dziećmi), z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne, brało udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez Fundację Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu. W ramach KIS zrealizowano: warsztaty wspierające rodzinę, trening umiejętności społecznych, warsztaty doradztwa zawodowego, indywidualną rozmowę z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, poradnictwo prawne, ABC przedsiębiorczości (zawody przyszłości), integrujący wyjazd dla rodzin i dzieci, trening relaksacji i autoprezentacji, trening pamięci.

Ponadto uczestniczki brały udział w konsultacjach pedagogicznych, których celem było umiejętne połączenie roli rodzic-pracownik.

Zajęcia aktywizujące dla ww. grupy zakończyły się spotkaniem podsumowującym
w dn. 31 lipca 2009 roku.

Kolejne 30 osób (osoby bezrobotne z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub rodziny w kryzysie, zwłaszcza niepełne lub wielodzietne) w miesiącach maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2009r. brało udział w następujących działaniach: indywidualnym doradztwie zawodowym, warsztatach aktywności zawodowej, warsztatach dla rodziców, wyjazdowych warsztatach integrujących dla rodzin, wsparciu psychologicznym.

Zajęcia aktywizujące dla ww. grupy zakończyły się spotkaniem podsumowującym
w dn. 26 sierpnia 2009r.

Ostatnia 40 osobowa grupa (osoby bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych) w miesiącach wrześniu, październiku i listopadzie 2009r. brała udział w: indywidualnym doradztwie zawodowym, warsztatach promujących wolontariat
z elementami udzielania pierwszej pomocy oraz kursach zawodowych. W ramach tego modułu zrealizowano następujące kursy zawodowe: komputerowy z obsługą kasy fiskalnej, florystyczny, kosmetyczny, pracownika małej gastronomii, opiekunki środowiskowej, spawacza.

Zajęcia aktywizujące dla ww. grupy zakończyły się spotkaniem podsumowującym
w dn. 25 listopada 2009r.

Do działań wspierających realizację ww. zadań należy zaliczyć: finansowanie kosztów opieki nad dziećmi uczestników projektu, zakup biletów MPK oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

2.   Miejski Program Aktywności Lokalnej:

 

Od miesiąca czerwca 2009r., w ramach Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej, objęto wsparciem 24 osoby nieaktywne zawodowo, w wieku 15-25 lat, pochodzące
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla uczestników i ich otoczenia zorganizowano spotkanie informacyjne, przedstawienie profilaktyczne pt. „Osaczony”, którego realizatorem był Impresariat Artystyczny – TEART s.c. z Krakowa oraz spotkanie profilaktyczne w ramach programu pt. „Twoje życie Twój wybór”, którego realizatorem była Agencja Artystyczna Dzień Siódmy w Świeciu. Młodzież brała również udział w warsztatach badania orientacji zawodowej oraz indywidualnym badaniu orientacji zawodowej, kursie
I pomocy przedmedycznej, zajęciach promujących aktywny sposób spędzania czasu wolnego, wyjazdowych warsztatach przyszłości w Gniewie, a także  korepetycjach lub indywidualnym wsparciu psychologicznym. Zajęcia aktywizujące dla młodzieży zakończyły się w dniu 27 listopada 2009r. konferencją podsumowującą.

W ramach Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano również Konferencję Grupy Rodzinnej dla osób bezrobotnych i ich otoczenia. Zadanie realizowane było przy współpracy z Fundacją „Nadzieja dla Rodzin” w Toruniu.

 

III. Pozostałe działania w ramach projektu:

 

Realizując zadanie: zarządzanie projektem zakupione zostały sprzęty, m.in. kserokopiarka czy sprzęt nagłaśniający.

W ramach promocji projektu ukazały się ogłoszenia w Gazecie Pomorskiej. Informacje o realizacji projektu ukazały się także m.in. w: Expressie Inowrocławskim, Radiu Gra i ESKA oraz portalach: inowrocław.info.pl i ino-online.pl. Ponadto poniesiono koszty opracowania i wydruku ulotek, broszur i naklejek, zakupu roll-banerów oraz teczek dla uczestników projektu. W dn. 27 listopada 2009r. zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, na którą zakupiono materiały.

 

 

 


Informacje o artykule

Autor: EFS
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 20.05.2011 09:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1158

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował