link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 927005
2013
drukuj

2013-04-05 13:15:54

Projekt systemowy


                                    


 

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
„Aktywność się opłaca”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

 

Działanie 7.1

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

 

Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznejInstytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Inststucja Wdrażająca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu


 

 I. Informacje ogólne:

 

1. Czas trwania projektu: od 4 maja 2012 r. do 29 listopada 2013 r.

2. Cel ogólny projektu: zapobieganie wykluczeniu społecznemu 144 klientek i 91 klientów MOPS Inowrocław w roku 2013.

3. Cele szczegółowe projektu to m.in.: wzrost aktywności zawodowej; wzrost kompetencji społecznych w zakresie: potrzebnym do samorealizacji i rozwoju osobistego oraz bycia aktywnym obywatelem, życia rodzinnego, komunikowania się i rozwiązywania problemów.

4. Narzędzia stosowane w ramach aktywnej integracji: kontrakty socjalne (210 osób) i Miejski Program Aktywności Lokalnej - MPAL (25 osób).

5. Grupa docelowa: osoby korzystające ze świadczeń MOPS w Inowrocławiu
i będące w wieku aktywności zawodowej.

6. Wartość projektu systemowego: 784 926,63 zł (w tym 82 417, 30 zł wkładu własnego).

 

II. Działania aktywizujące:

 

1. Kontrakty socjalne:

Kontrakty socjalne - realizacja w trzech modułach.

Moduł pierwszy - 56 bezrobotnych kobiet i 39 bezrobotnych meżczyzn, mających niski status na rynku pracy.

Planowane działania:

- udział w Klubie Integracji Społecznej,

- kursy zawodowe

- uzupełnienie lub zdobycie wykształcenia w formie zajęć szkolnych,

- trening motywacji do rozwoju zawodowego

- indywidualne konsultacje z zakresu marketingu personalnego

           

            Moduł drugi – 75 osoby niepełnosprawne (36 kobiet i 39 mężczyzn), w tym: 20 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (11 kobiet i 9 mężczyzn), 55 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (25 kobiet i 30 mężczyzn).

Planowane działania:

- warsztaty komputerowe,

- warsztaty z zakresu komunikowania się i kreowania własnego wizerunku,

- warsztaty – pokonać stres pozytywnymi emocjami,

- indywidualne konsultacje pedagogiczne,

- indywidualne doradztwo zawodowe (dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności),

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności),

- kurs I pomocy przedmedycznej,

-warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej z elementami poradnictwa prawnego,

- warsztaty promocji zdrowia wraz z indywidualną konsultacją dietetyka,

-piknik integracyjny - wyjazdowy (działanie o charakterze środowiskowym)

-spektakl teatralny (działanie o charakterze środowiskowym)

 

Moduł trzeci – 30 bezrobotnych kobiet i 10 kobiet nieaktywnych zawodowo, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 Planowane działania:           

- warsztaty: pokonać stres pozytywnymi emocjami,

- warsztaty prawnicze z elementami edukacji obywatelskiej,

- trening wychowawczy,

- kurs I pomocy przedmedycznej,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- wsparcie asystenta rodzinnego (15 kobiet),

- KGR (10 kobiet),

- indywidualne konsultacje pedagogiczne (15 osób),

 - warsztaty komunikowania się i kreowania wizerunku,

- warsztaty domowej przedsiębiorczości,

- warsztaty komputerowe,

- indywidualne doradztwo zawodowe,

- piknik integracyjny (działanie o charakterze środowiskowym),

- spotkanie edukacyjne (działanie o charakterze środowiskowym)

 

2.  Miejski Program Aktywności Lokalnej:

MPAL – 25 osób (12 kobiet i 13 mężczyzn) w wieku 15-25 lat z rodzin zagrożonych damoralizacją i wykluczeniem społecznym z powodu dziedziczenia biedy i uzależnienia od sytemu pomocy społecznej.

Planowanie działania:

- kurs I pomocy przedmedycznej,

- trening interpersonalny,

- indywidualne badanie orientacji zawodowej,

- warsztaty aktywnego spędzania wolnego czasu,

- warsztaty społeczne “ Kompas nastolatka”,

- warsztaty przygotowania do życia w rodzinie,

- trening psychodramy,

- warsztaty planowania kariery zawodowej,

- warsztaty komunikowania się i kreowania wizerunku,

- spotkanie z filmem (działanie o charakterze środowiskowym)

 

  3. Pozostałe działania w ramach projektu:

  W ramach zadania: zarządzanie projektem planowane są m.in. następujące działania:

- ogłoszenia prasowe,

- 4 spotkania informacyjne dla uczestników,

- opracowanie i wydruk naklejek, broszury,

- 4 spotkania podsumowujące,

- konferencja podsumowująca realizację projektu.

 

 

Wszystkie uczestniczki i uczestnicy będą mieli zapewnione podczas zajęć materiały dydaktyczne, catering oraz bilety jednorazowe MPK w celu dojazdu na zajęcia. W razie potrzeby uczestniczkom i uczestnikom zapewniona zostanie opieka nad dzieckiem/dziećmi oraz opłacone będą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 05.04.2013 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2013 13:18
Liczba wyświetleń: 1352

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Projekt systemowy 05.04.2013 13:17 Sebastian Templin
2 Projekt systemowy 05.04.2013 13:15 Sebastian Templin