link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684654
Rodzina 500+ Świadczenia wychowawcze
drukuj

2018-10-26 13:28:42

Ważne


UWAGA PILNE !

 

Wniosek złożony do końca października to gwarancja otrzymania świadczenia wychowawczego od października br. do września 2019.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.10.2018 12:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15002

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-10-02 10:42:27

Informacja


Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r., które wpłynęły drogą elektroniczną lub „papierową”, niezależnie od sposobu ich doręczenia w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31.10.2018 r., zgodnie z art. 21 ust.4 ustawy  z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U z 2017 r., poz. 1851 z późn.zm. ).

Decyzje indywidualne o przyznaniu lub odmowie świadczenia wychowawczego w zdecydowanej większości przypadków zostaną podjęte przed upływem wskazanego przez ustawodawcę terminu.

Wypłata świadczenie wychowawczego na miesiąc październik 2018 r. nastąpi 18.10.2018 r.

Uwaga:

- Wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2018 r. zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.;

-  Ośrodek nie może wskazać terminu załatwienia wniosków przekazanych do Wydziału Koordynacji Świadczeń, Delegatury w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

-  Rozpatrzeniu w terminie do 31.10.2018 r. i  30.11.2018 r. a więc ustawowym podlegać będą wnioski wymagające dodatkowego postępowania wyjaśniającego, m.in.: związanego z utratą bądź pozyskaniem dochodu;

- W PRZYPADKU NIE OTRZYMANIA INFORMACJI O ROZSTRZYGNIĘCIU SPRAWY, PROSIMY OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W DNIACH 1 i 2 LIPCA 2018 r. O SPRAWDZENIE CZY  WPŁYNĘŁY ONE DO NASZEJ JEDNOSTKI. SPRAWDZENIA MOŻNA DOKONAĆ POD NUMEREM TELEFONU 52 356 22 67 u  PANI ANNY FORDON.

Powyższe uzasadnia się tym, że w dniu 01.07.2018 r. baza oprogramowania świadczeń wychowawczych uległa awarii. Według wiedzy tut. Ośrodka  wnioski, które odzyskano z uszkodzonej bazy zostały lub są rozpatrywane.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 02.10.2018 09:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15471

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-06-29 11:10:10

Okres 2018/2019


Świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenia wychowawcze 500+

 1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

 

 1. Drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r. za pomocą:

 

- Portalu Informacyjno-Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PIU Emp@tia),

- Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

- Bankowości elektronicznej,

 1. Drogą tradycyjną ( papierową ) od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, na okres podany powyżej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 1. Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

 

 • wnioski złożone wraz z dokumentami od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 r,
  - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2018 r.

 

 • wnioski złożone wraz z dokumentami od dnia 1 września 2018 r. do dnia
  30 września 2018 r., - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2018 r.

 

 • wnioski złożone wraz z dokumentami od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r., - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

 • wnioski złożone wraz z dokumentami od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

 • wnioski złożone wraz z dokumentami od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r., - ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego 2019 r.

 

SPRAWDŹ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (ONLINE)

 

 

Miejsce oraz godziny przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze zostanie podane w terminie późniejszym 

 

Ważne

Zwracamy uwagę osobom ubiegającym się o dalsze uprawnienia do świadczenia wychowawczego, jak i nowym wnioskodawcom na najistotniejsze zmiany w ustawie
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2017r. i mają zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego.

 

 1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

 

Ważne: Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

        

 1. Regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu

 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które mają zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko.

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.  

 

 1. Zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

 Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. uległa zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

 

Ważne: Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 1. a) formie opłacanego podatku,
 2. b) wysokości przychodu,
 3. c) stawce podatku,
 4. d) wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

  

Ważne: Ustalenie, czy członek rodziny w roku „bazowym” osiągał dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i tym samym, czy dotyczy go ww. procedura ustalania dochodu, dokonywane będzie w oparciu o deklarację wnioskodawcy zawartą we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

 

 1. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę

 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

 

UWAGA

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od dnia
1 lipca 2018 wyłącznie drogą elektroniczną!

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 29.06.2018 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2018 10:12
Liczba wyświetleń: 17973

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Okres 2018/2019 29.06.2018 10:11 Sebastian Templin
2 Okres 2018/2019 29.06.2018 10:10 Sebastian Templin