link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2409033
drukuj

2024-07-10 09:09:22

Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, że od 10 lipca 2024 roku do odwołania z uwagi na upały następuje zmiana godzin pracy pracowników socjalnych Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej w terenie z godz. 10-14 na godz. 8-12.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 10.07.2024 09:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2713

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-07-04 10:34:48

Informacja


W dniach 08.07.2024 oraz 09.07.2024 brak dyżuru konsultanta psychologa.

W dnich 09.07.2024 oraz 10.07.2024 brak dyżuru konsultanta pedagoga,

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 04.07.2024 10:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3643

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-07-01 12:02:46

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy


Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

 

Na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.854)  pobyt obywatela  Ukrainy, który przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. uznaje się legalny do dnia 30 września 2025 r.

Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki, o ile dziecko to nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy określa, że wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest legalny (na podstawie art. 2 ust. 1), należy złożyć niezwłocznie po przybyciu do Polski. Cudzoziemiec, który dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy numer PESEL uzyskuje automatycznie. W przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnej gminie.

Od dnia 1 lipca 2024 r. nastąpiło wygaszenie wsparcia w zakresie finansowania:

 • jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na zagospodarowanie,
 • świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (40zł). Wniosek o wypłatę świadczenia za okres do 30 czerwca 2024 r. należy złożyć nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.,
 • wykonywania fotografii.

Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy , polegającą na:

1) zapewnieniu zakwaterowania zbiorowego, za które uznaje się zakwaterowanie w obiekcie, w którym przebywa co najmniej 10 osób lub w obiektach będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych, i całodziennego wyżywienia zbiorowego;

2) prowadzeniu punktów recepcyjnych;

3) zapewnieniu transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną;

4) podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy, po uzyskaniu zgody właściwego ministra.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 01.07.2024 12:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4128

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-07-01 12:01:09

Bon energetyczny


BON ENERGETYCZNY

 

Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859) zostało wprowadzone świadczenie pieniężne przysługujące jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 858) za 2023 r., zwanego dalej "przeciętnym dochodem za 2023 r.", nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała kwoty, o których mowa powyżej, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

W sytuacji gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, na potrzeby ustalenia prawa do bonu energetycznego w skład gospodarstwa domowego zalicza się:

1) osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 2. b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 633), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. bon energetyczny wypłacany jest  jednorazowo.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa, w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 01.07.2024 12:01
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2024 12:01
Liczba wyświetleń: 4130

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Bon energetyczny 01.07.2024 12:01 Sebastian Templin
drukuj

2024-06-28 11:38:12

Informacja


W związku z prośbą Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w siedzibie PKPS przy ul. Błonie 13 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-12:00 można odbierać żywność (mleko, makaron, szynka drobiowa, szprot w oleju). Aby uniknąć nadmiernych kolejek termin odbioru żywności należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu 52 3576249. Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej MOPS w godz. 7:30-10:00 oraz 14:00-15:30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 523562269.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 28.06.2024 11:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4654

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-06-27 10:39:57

Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, że w dniach 27-28 czerwca 2024 roku z uwagi na upały następuje zmiana godzin pracy pracowników socjalnych Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej w terenie z godz. 10-14 na godz. 9-13.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 27.06.2024 10:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4810

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-06-21 12:33:07

KONSULTACJE PRAWNE – LIPIEC 2024 R.


KONSULTACJE PRAWNE – LIPIEC 2024 R.

 

2.07 (wtorek) 15.00-18.00

9.07 (wtorek) 15.00-18.00

16.07 (wtorek) 15.00-18.00

23.07 (wtorek) 15.00-18.00

24.07 (środa) 7.30-15.30

30.07 (wtorek) 15.00-18.00

W dniach 25-26 czerwca 2024 r. radca prawny nie będzie dyżurował.

Ponadto w każdą pierwszą środę miesiąca tj.

3.07.2024 r.,

7.08.2024 r.,

4.09.2024 r.,

2.10.2024 r.,

6.11.2024 r.

4.12.2024 r. 

w godzinach od 13.00 do 18.00 radca prawny będzie pełnił dyżur w pokoju nr 15 (parter) w ramach organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy prawnej z zakresu przeciwdziałania przemocy m.in. domowej, rówieśniczej, w miejscu pracy oraz  konfliktu okołorozwodowego.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 21.06.2024 12:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5931

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-06-20 13:35:41

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Miasto Inowrocław informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia i gminy Pakość", nr: FEKP.08.24-IZ.00-0029/24 współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Partner wiodący w projekcie: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
 

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Miasto Inowrocław zadeklarowało wolę przystąpienia w charakterze Partnera do w/w projektu z uwagi na jego cel tj. poprawę dostępu do usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 20.06.2024 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2024 13:36
Liczba wyświetleń: 6056

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego 20.06.2024 13:36 Sebastian Templin
2 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego 20.06.2024 13:36 Sebastian Templin
3 Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego 20.06.2024 13:35 Sebastian Templin
drukuj

2024-05-07 10:37:14

Informacja


 

W dniu 07.05.2024 brak dyżuru konsultanta prawnika.

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 07.05.2024 10:37
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2024 10:38
Liczba wyświetleń: 18200

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 07.05.2024 10:37 Sebastian Templin
drukuj

2024-04-22 09:57:18

Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I


Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I

Beneficjent/Realizator: Województwo Kujawsko – Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy:

 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 3. Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu,
 4. Miasto Bydgoszcz,
 5. Gmina Miasta Toruń,
 6. Miasto Inowrocław,
 7. Gmina Miasto Włocławek,
 8. Gmina-Miasto Grudziądz,
 9. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski,
 10. Gmina Aleksandrów Kujawski,
 11. Gmina Barcin,
 12. Gmina Białe Błota,
 13. Gmina Bobrowo,
 14. Gmina Miasta Brodnicy,
 15. Gmina Brodnica,
 16. Gmina Brzozie,
 17. Gmina Cekcyn,
 18. Gmina Miasto Chełmno,
 19. Gmina Chełmno,
 20. Gmina Miasta Chełmża,
 21. Gmina Chełmża,
 22. Gmina Choceń,
 23. Gmina Czernikowo,
 24. Gmina Dąbrowa Biskupia,
 25. Gmina Dabrowa Chełmińska,
 26. Gmina Dobre,
 27. Gmina Fabianki,
 28. Gmina Gniewkowo,
 29. Gmina Grudziądz,
 30. Gmina Inowrocław,
 31. Gmina Izbica Kujawska,
 32. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie,
 33. Gmina i Miasto Janikowo,
 34. Gmina Janowiec Wielkopolski,
 35. Gmina Kcynia,
 36. Gmina Kijewo Królewskie,
 37. Gmina Kikół,
 38. Gmina Koronowo,
 39. Gmina Kowalewo Pomorskie,
 40. Gmina Kruszwica,
 41. Gmina Książki,
 42. Gmina Lipno,
 43. Gmina Lisewo,
 44. Gmina Lubanie,
 45. Gmina Lubicz,
 46. Gmina Lubiewo,
 47. Gmina Łubianka,
 48. Gmina Łysomice,
 49. Gmina Mogilno,
 50. Gmina Mrocza,
 51. Gmina Nakło nad Notecią,
 52. Gmina Miejska Nieszawa,
 53. Gmina Nowa Wieś Wielka,
 54. Gmina Nowe,
 55. Gmina Obrowo,
 56. Gmina Osiek,
 57. Gmina Osielsko,
 58. Gmina Osięciny,
 59. Gmina Pakość,
 60. Gmina Papowo Biskupie,
 61. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski,
 62. Gmina Płużnica,
 63. Gmina Raciążek,
 64. Gmina Rogowo (pow. rypiński),
 65. Gmina Rogowo (pow. żniński),
 66. Gmina Ryńsk,
 67. Gmina Miasta Rypin,
 68. Gmina Rypin,
 69. Gmina Sadki,
 70. Gmina Sępólno Krajeńskie,
 71. Gmina Sicienko,
 72. Gmina Solec Kujawski,
 73. Gmina Stolno,
 74. Gmina Strzelno,
 75. Gmina Szubin,
 76. Gmina Śliwice,
 77. Gmina Świecie nad Osą,
 78. Gmina Świekatowo,
 79. Gmina Tłuchowo,
 80. Gmina Tuchola,
 81. Gmina Unisław,
 82. Gmina Waganiec,
 83. Gmina Miasto Wąbrzeźno,
 84. Gmina Wielgie,
 85. Gmina Wielka Nieszawka,
 86. Gmina Więcbork,
 87. Gmina Zbiczno,
 88. Gmina Zbójno,
 89. Gmina Zławieś Wielka,
 90. Gmina Złotniki Kujawskie.

Projekt współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2026

Całkowita wartość projektu: 33 316 302,61 PLN

Wartość wkładu z UE: 28 318 857,21 PLN

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i  ich otoczenie, nie przebywający w opiece instytucjonalnej.

Działania projektowe:

 1. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym.
 2. Świadczenie usług w obszarze teleopieki.
 3. Świadczenie usług w obszarze telemedycyny.

Rezultaty:

 • 1846 - liczba osób objętych usługami społecznymi w postaci pomocy sąsiedzkiej,
 • 3500 – liczba osób objęta usługami teleopieki,
 • 300 – liczba osób objęta usługami zdrowotnymi,
 • 1000 – liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem.

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Efekty:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników, a co za tym idzie, podniesienie poziomu samodzielności podopiecznych,
 • zmniejszenie liczby osób kierowanych do placówek opieki stacjonarnej (zgodnie z polityką deinstytucjonalizacji),
 • integracja środowiska lokalnego,
 • zaspokajanie potrzeb czynności dnia codziennego Uczestników wymagających pomocy i wsparcia,
 • działania podejmowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej osób starszych pozwolą na szybkie wykrycie postępujących chorób typu Alzheimer, choroba Parkinsona czy choroby serca.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 22.04.2024 09:57
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2024 09:57
Liczba wyświetleń: 20659

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I 22.04.2024 09:57 Sebastian Templin
drukuj

2024-04-12 13:18:06

"Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


"Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnegoedycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, iż otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadania publicznego został rozstrzygnięty. O rozpoczęciu rekrutacji powiadomimy odrębnym komunikatem.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja.jpg 2024-04-12 13:18:14 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 12.04.2024 13:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 22577

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-03-25 09:01:10

Informacja


W dniach od 25.03.2024 do 26.03.2024 brak dyżuru konsultanta pedagoga

oraz w dniu 26.03.2024 brak dyżuru konsultanta prawnika.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.03.2024 09:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 25145

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-03-15 10:54:48

Informacja


Fundacja Ekspert – Kujawy z Inowrocławia na terenie powiatu inowrocławskiego w obszarze 9 gmin tj.: gmina miejsca – Miasto Inowrocław, gmina wiejsko – miejska Gmina Gniewkowo, Gmina Janikowo, Gmina Kruszwica i Gmina Pakość, gminy wiejskie – Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Inowrocław, Gmina Rojewo i Gmina Złotniki Kujawskie realizuje w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego projekt pt.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym, poprzez zapewnienie świadczenia usług asystenci osobistej 20 osobom fizycznym zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie powiatu inowrocławskiego, w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym posiadającym niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz w stopniu umiarkowanym, znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Cel projektu doprowadzi do zwiększenia dostępności społeczeństwa do usług asystenci osobistej, która jest dużym wsparciem przy świadczeniu usług opiekuńczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udzielenie łącznie 13 680 godzin usług asystencki osobistej w dni powszednie, soboty, niedziele i święta 20 mieszkańcom powiatu inowrocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia w ich środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 15.03.2024 10:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 26536

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-03-14 11:44:01

Karta dużej rodzinny


Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu, wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny od 1 marca 2024 r. wynosi 15 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty wynosi 10 zł.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 14.03.2024 11:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 26723

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-03-14 07:32:17

Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I


 
W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I", tym samym Gmina Miasto Inowrocław przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko - Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy a także samorządami gminnymi.
W ramach Projektu, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zostanie stworzony system wsparcia dla niesamodzielnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w postaci świadczenia usług społecznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka i telemedycyna.

Całkowita wartość projektu: 33 316 302,61 PLN
Kwota dofinansowania EFS: 31 650 487,47 PLN

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 14.03.2024 07:32
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2024 07:33
Liczba wyświetleń: 26750

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I 14.03.2024 07:32 Sebastian Templin
2 Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I 14.03.2024 07:32 Sebastian Templin
drukuj

2024-03-08 12:58:00

Informacja


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 08.03.2024 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2024 12:58
Liczba wyświetleń: 27640

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 08.03.2024 12:58 Sebastian Templin
2 Informacja 08.03.2024 12:58 Sebastian Templin
drukuj

2024-03-01 08:00:15

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Informujemy, iż Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria", ul. Andrzeja 15 w Inowrocławiu, rozpoczęło rekrutację do ww. Programu. Dokumenty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia. Formularze dostępne są na miejscu oraz pod wskazanym linkiem.

Dokumenty do pobrania

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 01.03.2024 08:00
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2024 08:01
Liczba wyświetleń: 28571

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 01.03.2024 08:00 Sebastian Templin
2 „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 01.03.2024 08:00 Sebastian Templin
drukuj

2024-02-02 09:23:48

Refundacja podatku VAT za gaz w 2024 r. (przedłużenie)


Refundacja podatku VAT zostaje kontynuowana w 2024 r.

W okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe                                             i spełniają kryterium dochodowe.

W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków , do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;

2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

-  przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury i informacji, o których mowa w art. 18a, dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej "refundacją podatku VAT".

Wniosek należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski składa się nie później niż do 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o wyplate re...pdf Wniosek 2024 2024-02-02 09:25:03 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 02.02.2024 09:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 43094

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-01-25 14:00:16

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, iż przyznanie środków Realizatorowi Programu, będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy z Wojewodą.

Zgodnie z pkt. VIII.4 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na pod nazwą „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024:

„Warunkiem przyznania środków finansowych jest podpisanie przez Miasto Inowrocław umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  oraz zawarcie pisemnej umowy, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego”.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacjęzadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Asystent Osobisty Os...pdf 2024-01-25 14:00:47 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.01.2024 14:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 44943

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2024-01-22 13:03:49

Nowy wniosek o dodatek osłonowy


W dniu 19 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 59). 

Wniosek jest już dostępny do pobrania - POBIERZ WNIOSEK

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Dodatek osłonowy 20...pdf 2024-01-22 13:16:24 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 22.01.2024 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2024 13:16
Liczba wyświetleń: 45780

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nowy wniosek o dodatek osłonowy 22.01.2024 13:03 Sebastian Templin
drukuj

2024-01-17 09:50:39

Dodatek osłonowy


Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.), która została znowelizowana ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. poz. 2760) w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przysługuje dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu oraz żywności i przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

W związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024 nie ma obecnie możliwości przyjmowania wniosków o dodatek.

Apelujemy o nieskładanie wniosków o dodatek na nieobowiązujących wzorach. Złożenie wniosku na niewłaściwym druku będzie skutkowało koniecznością jego ponownego złożenia. Informacja o wydaniu i ogłoszeniu rozporządzenia określającego wzór wniosku będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 17.01.2024 09:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 46620

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-12-12 09:05:54

Informacja


W związku z wystąpieniem Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę, dzień 5 stycznia 2024 r. wyznacza się jako dzień wolny od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. W tym dniu tut. Ośrodek będzie nieczynny.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 12.12.2023 09:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 51223

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-11-26 12:16:08

Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, że trwa usuwanie awarii sieci gazowej na terenie miasta i gminy Inowrocław. W związku z powyższym uruchomiono specjalne numery telefonów, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje

503949912

530013007

694491827

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.11.2023 12:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 53532

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-10-24 13:43:45

Informacja


W związku z wystąpieniem Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023, dzień 10 listopada 2023 r. wyznacza się jako dzień wolny od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. W tym dniu tut. Ośrodek będzie nieczynny.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 24.10.2023 13:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 60664

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-08-30 10:09:52

Kujawsko-Pomorska Teleopieka


 

Rusza nabór do nowej edycji programu

Bransoletka życia

- opaska do teleopieki, która służy do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

- całodobowa opieka zdrowotna

- bezpłatnie

- brak granicy wiekowej

- bez zaświadczeń lekarskich

-  czas trwania programu: 01.01.2024r. – 31.12.2026r.

 

 

Więcej informacji pod numerem tel.

(52) 356 22 34 / (52) 356 22 64,

lub

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

przy ul. Świętego Ducha 90, pok. 29

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 30.08.2023 10:09
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2023 10:10
Liczba wyświetleń: 67914

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kujawsko-Pomorska Teleopieka 30.08.2023 10:09 Sebastian Templin
drukuj

2023-08-11 14:32:59

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta


Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta informuje o harmonogramie wydawania paczek przez bank żywności  prowadzony przez Towarzystwo w miesiacu sierpieniu 2023.

 

Godziny wydawania 8:00 - 15:00

 

RW - (rodziny wielodzietne) 14.08.2023
MS - (matka samotna) 14.08.2023
TS - (trudna sytuacja)   14.08.2023
PW - (wieloosobowa pomoc) 16.08.2023
IP - (indwidualna pomoc) 16.08.2023
Seniorzy 17.08.2023

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 11.08.2023 14:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 70097

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-08-07 13:34:58

Legalność pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP


Legalność pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP

Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 4 marca 2024 r. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.

Jeżeli obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, o którym mowa w art. 1 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a następnie przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 4 marca 2024 r. Do członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, o którym mowa w art. 1 ust. 1, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

Pobyt osób, o których mowa powyżej, uznaje się za legalny do dnia:
1) 31 sierpnia 2024 r. - jeżeli te osoby:
a) w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), lub
b) w dniu 4 marca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub
c) nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;
2) 30 września 2024 r. - jeżeli te osoby przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), w terminie poprawkowym.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 07.08.2023 13:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 70519

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-05-31 08:40:50

Komunikat


KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, że oczekuje na środki finansowe na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 31.05.2023 08:40
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2023 08:48
Liczba wyświetleń: 81876

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Komunikat 31.05.2023 08:40 Sebastian Templin
drukuj

2023-05-11 08:32:33

Informacja o sprzedaży końcowej węgla w Inowrocławiu


Informacja o sprzedaży końcowej węgla w Inowrocławiu

 

Uprzejmie informujemy, że Miasto Inowrocław, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, przystąpiło do tzw. sprzedaży końcowej węgla w cenie preferencyjnej 2 000 zł brutto za tonę.

Od 2 maja 2023 r. mieszkańcy Inowrocławia, jak również osoby spoza miasta, mają możliwość zakupu węgla bez limitu.

Wprowadzone zmiany oznaczają również, że każdy zainteresowany może nabyć węgiel bez względu na wcześniej złożony wniosek oraz ilość wcześniej zakupionego surowca.

Warunkiem zakupu węgla w sprzedaży końcowej jest złożenie odpowiedniego, nowego wniosku. Dotychczas złożone wnioski, zgodnie z decyzją ustawodawcy, nie będą rozpatrywane w ramach sprzedaży końcowej. Nowy wniosek o zakup preferencyjny – końcowy węgla dostępny jest do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli w Urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ratusza www.bip.inowroclaw.pl

Przypominamy jednocześnie, że osoby uprawnione, niebędące mieszkańcami Inowrocławia, chcące zakupić węgiel od Miasta, muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie potwierdzające przyznanie dodatku węglowego wystawione przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zgodnie z miejscem zamieszkania.

W dalszym ciągu wpłaty za węgiel będą przyjmowane w kasie Urzędu gotówką lub przelewem na rachunek bankowy nr 58 1020 1462 0000 7102 0408 4703.

Sprzedażą i dystrybucją węgla w imieniu Miasta Inowrocławia niezmiennie zajmuje się skład węgla KOLMET s.c. z siedzibą w Kruszy Zamkowej 13, który za 20 zł brutto dostarcza węgiel mieszkańcom Inowrocławia, natomiast osoby z sąsiednich gmin koszty transportu ustalać będą indywidualnie ze składem węgla.

Jakość węgla gwarantowana jest certyfikatami dostępnymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Inowrocławia. Dotychczas na 780 transakcji sprzedaży i 1004 tony sprzedanego węgla wpłynęły 2 reklamacje dotyczące łącznie 3 ton węgla, które po badaniach laboratoryjnych  uznano za bezzasadne.

Szczegółowa procedura postępowania przy preferencyjnym – końcowym zakupie węgla, dostępna jest w Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce pn. „Zakup preferencyjny węgla”.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o preferency...ocx 2023-05-11 08:32:44 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 11.05.2023 08:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 84350

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-05-09 15:09:43

Konsultacje prawne


Konsultacje prawne


w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej w Inowrocławiu


od mieciąca maja 2023 w każdy wtorek od 15:00 - 18:00

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 09.05.2023 15:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 84546

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-04-07 08:05:52

Konsultacje prawne


Konsultacje prawne


w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej w Inowrocławiu:

 

w dniu 18.04.2023r. w godzinach 15.30 - 17.00

w dniu 25.04.2023r. w godzinach 15.30 - 17.00

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 07.04.2023 08:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 88566

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-03-09 13:32:48

Informacja


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 09.03.2023 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2023 13:33
Liczba wyświetleń: 92358

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 09.03.2023 13:32 Sebastian Templin
drukuj

2023-03-07 14:45:49

Posiłek w szkole i w domu


Informacja o podwyższeniu do 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Zgodnie z Uchwałą nr LXV/571/2023 Rady Miejskiej Inowrocławia  z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023, ulega podwyższeniu do 200% kryterium dochodowe uprawniające                                do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem. Przedmiotowa uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. od dnia 16 marca 2023r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 07.03.2023 14:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 92771

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-02-20 12:56:18

Komunikat


KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, że oczekuje na środki finansowe na wypłatę dodatku elektrycznego oraz refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Jednocześnie informujemy, że wypłata ww. dodatków dla osób, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 20.02.2023 12:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 94605

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-02-16 15:23:46

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – konkurs na realizację


Prezydent Ryszard Brejza ogłosił konkurs dot. realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, ale przyznanie środków zwycięzcy, będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy z wojewodą, której Miasto nadal nie otrzymało.

Pomimo rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach wspomnianego programu, Miasto Inowrocław do tej pory nie otrzymało umowy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. jego realizacji.

Ponieważ umowa stanowi gwarancję pozyskania środków na to zadanie, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ogłoszeniu konkursowym zwrócono uwagę, że jego realizacja będzie możliwa tylko w przypadku podpisania stosownego dokumentu:

„Warunkiem przyznania środków finansowych jest podpisanie przez Gminę Miasto Inowrocław umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz zawarcie pisemnej umowy, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego”.

Opóźnienia w dalszych działaniach w sprawie tego ważnego programu, powstają po stronie Urzędu Wojewódzkiego. Nie mamy na to wpływu, ale zależy nam, aby realizacja zadania rozpoczęła się jak najszybciej. Dlatego działając zgodnie z obowiązującym prawe,  ogłosiliśmy konkurs zwierając w nim warunek zawarcia przez nas umowy z wojewodą, a co za tym idzie zabezpieczenia dla Miasta przyznanych w naborze środków – mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Przypomnijmy, że Miasto złożyło wniosek o środki na realizację programu w wysokości 1 711 050,00 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski nie uwzględnił w całości tej kwoty, przyznając na to zadanie Miastu ponad 750 tys. zł mniej, tj. 955 485,00 zł. W związku z powyższym, niestety nie wszystkie osoby, którym Miasto chciało zapewnić wsparcie, będą mogły mieć ją udzieloną.

Organizacje, które są zainteresowane realizacją działań w ramach programu, mogą zgłaszać swoje oferty do 8 marca 2023 r. do godz. 15.30. Należy je przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście w skrzynce podawczej, znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia  w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta oraz dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - Konkurs ofert. Datą złożenia oferty jest data dostarczenia do skrzynki podawczej Urzędu Miasta Inowrocławia (dla wniosków składanych osobiście) lub data wpływu (dla wniosków wysyłanych pocztą).

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Asystent Osobisty Os...pdf 2023-02-16 15:24:18 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.02.2023 15:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 95091

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2023-01-11 14:27:06

REFUNDACJA PODATKU VAT


Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ), w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;

2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

- przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej "refundacją podatku VAT".

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu usta wy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wniosek o refundację podatku VAT złożony przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy. W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej do tego wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

2) do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek - zwrot VAT....pdf Wniosek - zwrot VAT 2023-01-24 08:29:06 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 11.01.2023 14:27
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2023 14:27
Liczba wyświetleń: 102904

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 REFUNDACJA PODATKU VAT 11.01.2023 14:27 Sebastian Templin
drukuj

2022-11-30 15:31:24

Dodatek Elektryczny


Dodatek Elektryczny

Zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku elektrycznego oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (DZ. U. z 2022r. poz. 2127)

Wnioski o wypłatę dodatku, o którym mowa należy złożyć do 01.02.2023 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 1 i 2 do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z art. 27 ust. 1.

 W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent przyznaje dodatek elektryczny w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ust. 1.

W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 2b, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy wynosi 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożony przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wzór dodatek elektr...pdf 2022-11-30 15:36:44 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 30.11.2022 15:31
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2022 15:37
Liczba wyświetleń: 109060

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatek Elektryczny 30.11.2022 15:31 Sebastian Templin
drukuj

2022-11-29 11:20:47

Procedura postępowania przy sprzedaży węgla


Procedura postępowania przy sprzedaży węgla

Procedura postępowania przy sprzedaży węgla


- wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych można złożyć w:


• Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Św. Ducha 90,
• Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli przy al. Ratuszowej 36,
• Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia przy al. Henryka Sienkiewicza 1,
• Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33.


- informacja o pozytywnie rozpatrzonym wniosku zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie przez pracownika MOPS-u;
- wraz z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracownik MOPS-u poinformuje wnioskodawcę o konieczności uiszczenia zapłaty za węgiel w kasie Urzędu gotówką lub przelewem na rachunek bankowy nr 58 1020 1462 0000 7102 0408 4703;


- w tytule przelewu niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (zgodnego ze złożonym wnioskiem o zakup preferencyjny węgla) wraz z dopiskiem, że przelew dotyczy zakupu preferencyjnego węgla;


- sprzedażą i dystrybucją węgla w imieniu Miasta Inowrocławia zajmuje się skład węgla KOLMET s.c. z siedzibą w Kruszy Zamkowej 13;


- po otrzymaniu z Urzędu Miasta zaksięgowanej wpłaty pracownicy składu węgla skontaktują się z wnioskodawcami w celu umówienia terminu odbioru węgla lub sposobu jego dostawy. Możliwe będzie dokonanie odbioru zakupionego węgla we własnym zakresie (własny transport kupującego) lub transportem zapewnionym przez skład węgla. Dzień i godzina odbioru węgla ze składu w Kruszy Zamkowej 13 lub dostawy pod wskazany adres w Inowrocławiu ustalana będzie z kupującym indywidualnie przez pracowników składu węglowego;


- w przypadku zlecenia przez kupującego transportu węgla ze składu do Inowrocławia, koszt usługi wyniesie 20 zł brutto, płatny po dostarczeniu węgla pod wskazany adres. Koszt usługi będzie naliczany bez względu na wagę węgla (do 1,5 t) i lokalizację na terenie Inowrocławia. Koszt ten ponoszony jest przez kupującego niezależnie od kosztu zakupu węgla w cenie preferencyjnej.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 29.11.2022 11:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 109344

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2022-11-29 11:13:03

Zakup preferencyjny węgla


Zakup preferencyjny węgla

Przypominamy, że w celu kupna węgla po preferencyjnej cenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Jego wzór można pobrać osobiście lub elektronicznie.

Wniosek można złożyć:

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Świętego Ducha 90,

- w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, przy al. Ratuszowej 36,

- w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia, przy
al. Sienkiewicza 1,

- w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia,  przy ul. Wawrzyniaka 33,

- elektronicznie: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP lub wysyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: urzad@inowroclaw.pl.

Wniosek ten dotyczy wyłącznie pierwszej transzy dostarczenia maksymalnie 1,5 tony paliwa stałego, do 31 grudnia 2022 r. Do tego też dnia inowrocławianie mogą składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie, 2 tys. zł za tonę.

 

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie, objęci są przygotowaną procedurą:

 1. MOPS weryfikuje na bieżąco złożone wnioski, a następnie informuje wnioskodawcę o ich akceptacji bądź odrzuceniu.
 2. Jeżeli weryfikacja będzie pozytywna, MOPS poinformuje o konieczności uiszczenia opłaty za węgiel w kasie Urzędu Miasta lub przelewem.
 3. Po otrzymaniu z Urzędu Miasta zaksięgowanej wpłaty, pracownicy składu węgla skontaktują się z wnioskodawcami w celu umówienia terminu odbioru węgla i sposobu jego dostawy (odbiór we własnym zakresie lub transportem zapewnionym przez skład węgla).
 4. W przypadku zlecenia przez kupującego transportu, koszt usługi wyniesie symboliczne 20 zł – bez względu na wagę i lokalizację na terenie Inowrocławia.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o preferency...pdf 2022-11-29 11:17:11 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 29.11.2022 11:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 109345

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2022-10-28 11:23:56

KOMUNIKAT


KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, że oczekuje na środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Jednocześnie informujemy, że wypłata ww. dodatków dla osób, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 28.10.2022 11:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 115706

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2022-10-26 11:18:23

Asystenci rodziny


Od dnia 13.10.2022 r. siedziba asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu została przeniesiona z ul. Św. Ducha 90 do Szkoły Podstawowej nr 5, która mieści się przy ul Kiełbasiewicza 7.

Pomieszczenie biurowe nr 5 i 7. Kontakt z asystentami rodziny:

Magdalena Nowak tel : 789 272 980

Sylwia Maciejczak tel: 786 862 764

Marta Lubomska tel: 789 272 885

Karolina Maciejewska tel: 789 273 029

Marta Fołda tel: 789 273 009

Iwona Brzezińska tel: 789 272 969

Beata Wojtasik tel: 789 272 984

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.10.2022 11:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 116147

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2022-10-14 14:57:09

Dodatek węglowy - komunikat


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 14.10.2022 14:57
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2022 14:57
Liczba wyświetleń: 118021

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatek węglowy - komunikat 14.10.2022 14:57 Sebastian Templin
drukuj

2022-09-28 13:48:02

Dodatek dla gospodarstw domowych


Dodatek dla gospodarstw domowych

Zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zwanego dalej „dodatkiem dla gospodarstw domowych” reguluje ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967).

Wnioski o wypłatę dodatku, o którym mowa należy złożyć do 30-11-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wzór wniosku o olej...pdf Wniosek 2022-11-02 14:03:04 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 28.09.2022 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2022 11:10
Liczba wyświetleń: 121013

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatek dla gospodarstw domowych 28.09.2022 13:48 Sebastian Templin
drukuj

2022-09-15 15:18:24

Dodatek węglowy


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 15.09.2022 15:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 123727

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2022-08-31 11:23:56

Komunikat


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje o zawieszeniu dyżurów radcy prawnego do odwołania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 31.08.2022 11:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 126634

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2022-08-17 13:11:50

Dodatek węglowy


Dodatek Węglowy

Zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz.1692).

Wnioski o wypłatę dodatku, o którym mowa należy złożyć do 30-11-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można pobrać oraz złożyć:

 • formie papierowej - za pośrednictwem poczty lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90, tel. 52 357 10 31 w dniach:

poniedziałek      godz. 7.30-15.30

wtorek             godz. 7.30-17.00

środa               godz. 7.30- 15.30

czwartek           godz. 7.30- 15.30

piątek               godz. 7.30- 15.30

oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej,

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 10.00 i 14.00 - 15:30

nr 1

 ul. Dworcowa 35 - I piętro nad Biedronką

 (52) 356 84 55
 nr 2

ul. Słoneczna 20

 (52) 353 72 13
 nr 3

 ul. Czarnieckiego 15

 (52) 355 20 08
 nr 4

 ul. Dworcowa 31

 (52) 357 40 77
 nr 5

ul. Szarych Szeregów 2

 (52) 353 99 76
 nr 6

ul. Al. Okrężna 79

 (52) 357 99 51
nr 7

ul. Czarnieckiego 15

 (52) 357 64 87
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2020 poz. 344 (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany)

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Dodatek węglowy.pdf Wniosek o dodatek węglowy 2022-08-17 13:14:02 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 17.08.2022 13:11
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2022 11:11
Liczba wyświetleń: 130434

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatek węglowy 17.08.2022 13:21 Sebastian Templin
2 Dodatek węglowy 17.08.2022 13:17 Sebastian Templin
3 Dodatek węglowy 17.08.2022 13:12 Sebastian Templin
4 Dodatek węglowy 17.08.2022 13:11 Sebastian Templin
drukuj

2022-06-20 15:23:39

Wsparcie dla obywateli Ukrainy


Wsparcie dla obywateli Ukrainy:

 • jednorazowe wsparcie pieniężne 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,

 • świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 20.06.2022 15:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 144973

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2022-03-03 12:58:07

Inowrocław pomaga Ukrainie


W związku z rosyjską agresją i wojną na Ukrainie, Miasto Inowrocław podejmuje działania mające na celu pomoc uchodźcom.

CHCESZ POMÓC?

WYPEŁNIJ ANKIETĘ DOT. ZAKRESU POMOCY – KAŻDA INICJATYWA JEST WAŻNA

ANKIETA

 

Numery telefonów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w sprawie pomocy

 

Od poniedziałku do piatku w godzinach 07:30 - 15:30

52 356 22 46

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 03.03.2022 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2022 08:08
Liczba wyświetleń: 170781

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Inowrocław pomaga Ukrainie 03.03.2022 13:59 Sebastian Templin
2 Inowrocław pomaga Ukrainie 03.03.2022 13:59 Sebastian Templin
3 Inowrocław pomaga Ukrainie 03.03.2022 13:58 Sebastian Templin
4 Inowrocław pomaga Ukrainie 03.03.2022 13:57 Sebastian Templin
5 Inowrocław pomaga Ukrainie 03.03.2022 13:57 Sebastian Templin
6 Inowrocław pomaga Ukrainie 03.03.2022 12:58 Sebastian Templin
drukuj

2022-03-01 08:37:12

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Uprzejmie Państwa informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. przywracamy bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 01.03.2022 08:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 171204

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2022-01-03 14:16:56

Nowe kryteria dochodowe


Od dnia 1 styczeń 2022 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296) nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynoszą:

- dla osoby samotnie gospodarującej             - 776 zł,

- dla osoby w rodzinie                                     - 600 zł.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 03.01.2022 14:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 190372

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-12-20 08:23:26

Godziny pracy


Godziny Pracy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Inowrocławiu

 

 

 

24 i 31 grudnia 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

będzie czynny

do godz. 13:00

 

Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

24 i 31 grudnia 2021

będzie czynna w godz. 9:00 - 11:00

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 20.12.2021 08:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 194695

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-12-13 14:13:44

Komunikat


K O M U N I K A T

Informujemy, iż Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu Nr 5/2021 z dnia 22 listopada 2021r.:

1. ustalono dzień 27 grudnia 2021r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy  za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

2. ustalono dzień 07 stycznia 2022r. (piątek) dniem wolnym od pracy za Nowy Rok przypadający w dniu 01 stycznia 2022r. (sobota) tj. w dniu wolnym od pracy.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 13.12.2021 14:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 196814

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-07-01 13:50:27

Dobry Start


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 01.07.2021 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2021 13:51
Liczba wyświetleń: 223581

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dobry Start 01.07.2021 13:51 Sebastian Templin
2 Dobry Start 01.07.2021 13:50 Sebastian Templin
drukuj

2021-06-21 13:07:22

UWAGA


Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021.

Dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133; Dz. U. z 2021 r. poz. 11);


Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. poz. 11).

Od dnia 1 lipca 2021r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, które zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XXXVI/344/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021r. poz. 2228).

Od dnia 1 lipca 2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Od dnia 1 lipca 2021r.  dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole,w tym szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

Od 1 lipca 2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5167,47 zł.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz 111)

Dochód,po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób,oznacza :

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 103 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Załączniki do pobrania :

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 21.06.2021 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2021 07:53
Liczba wyświetleń: 225109

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 UWAGA 28.06.2021 13:21 Sebastian Templin
2 UWAGA 23.06.2021 10:13 Sebastian Templin
3 UWAGA 22.06.2021 13:11 Sebastian Templin
4 UWAGA 21.06.2021 13:53 Sebastian Templin
5 UWAGA 21.06.2021 13:52 Sebastian Templin
6 UWAGA 21.06.2021 13:39 Sebastian Templin
7 UWAGA 21.06.2021 13:08 Sebastian Templin
8 UWAGA 21.06.2021 13:08 Sebastian Templin
9 UWAGA 21.06.2021 13:07 Sebastian Templin
drukuj

2021-06-09 13:50:56

KDR


Informujemy, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od dnia wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną.

Każdy posiadacz aktywnej Karty ( niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) – będzie mógł ją wyświetlić w aplikacji mObywatel. W związku z powyższym wnioski o przyznanie karty w formie dodatkowej, elektronicznej przestają obowiązywać. Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 09.06.2021 13:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 227668

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-04-26 11:40:25

Informacja


W dniu 4 maja 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu będzie nieczynny, za wyjątkiem Działu Usług Opiekuńczych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.04.2021 11:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 236241

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-04-08 14:48:03

Informacja


Uwaga

Wychodząc naprzeciwko problemom, rozterkom związanym ze zmianami, stresem, narastającym niepokojem, zdalnym nauczaniem
i skutkami izolacji  Fundacja Aktywizacja bez Granic w ramach programu profilaktyki zdrowia wśród dzieci i młodzieży ,,Zapobiegaj  i Pomagaj” realizowanego wspólnie z Centrum Medycznym Optima Care pragnie zaprosić na bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci
i młodzieży uczącej się do 21 roku życia.

 

aby umówić bezpłatne spotkanie, konsultację psychologiczną zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 786 310 330 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 2000 rejestracja nie wymaga  skierowania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 08.04.2021 14:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 240758

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-03-30 08:21:32

Świadczenia wychowawcze 500+ ( 2021/2022 )


Świadczenia wychowawcze 500+ ( 2021/2022 )


1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w formie pisemnej można składać od 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90. Wypełniony druk należy wrzucić do urny, specjalnie przygotowanej na ten cel.


poniedziałek      godz. 7.30-15.30

wtorek             godz. 7.30-15.30

środa               godz. 7.30- 15.30

czwartek           godz. 7.30- 15.30

piątek               godz. 7.30- 15.30


2. Przypominamy, że można nadal składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną za pomocą:

-Portalu Informacyjno-Usługowego EMPATIA na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

- Portal PUE ZUS,

- Bankowości elektronicznej.


3. Listownie za pośrednictwem poczty

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 30.03.2021 08:21
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2021 08:23
Liczba wyświetleń: 243707

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenia wychowawcze 500+ ( 2021/2022 ) 30.03.2021 08:22 Sebastian Templin
2 Świadczenia wychowawcze 500+ ( 2021/2022 ) 30.03.2021 08:21 Sebastian Templin
drukuj

2021-03-23 08:18:46

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo


Dzień dobry,

miło mi poinformować, że 27 stycznia 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo".

Celem jest promowanie wśród naszych świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści jakie, zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID-19, niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.

Nasza kampania skierowana jest głównie do:

 • emerytów i rencistów,
 • osób, które w najbliższej przyszłości będą przechodziły na emeryturę/ rentę,
 • osób aktywnych zawodowo, które mimo posiadania konta, decydują się na gotówkową wypłatę świadczeń (np. zasiłków).

 

Przelew na konto to również gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas, to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior jest nieobecny w domu i emerytury nie ma kto odebrać. Zdarza się, że przekaz wraca do ZUS, a świadczeniobiorca jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.

Więcej informacji  można uzyskać:

 • na naszej stronie internetowej: www.zus.pl
 • pod nr tel.: 22 560 16 00
 • uczestnicząc w spotkaniu online bez wychodzenia z domu poprzez rezerwację  wizyty na stronie www.zus.pl/e-wizyta
 • podczas wizyty w naszej placówce ZUS.

 

Dodatkowo udostępniam ulotkę przygotowaną wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy „NIE DAJ SIĘ OSZUSTOM" przypominającą o zasadach bezpieczeństwa naszych danych i pieniędzy.

Będę bardzo wdzięczny za pomoc w dystrybuowaniu powyższej informacji wraz z załącznikami wśród Waszych mieszkańców z wykorzystaniem Państwa kanałów. W ten sposób dotrzemy do większej ilości społeczeństwa.

Z góry dziękuję za pomoc.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Jankowiak

Kierownik Inspektoratu

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik baner SKR ubankowien...png 2021-03-23 08:21:30 Templin Sebastian
załącznik grafika Bezpiecznie,...PNG 2021-03-23 08:21:42 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 23.03.2021 08:18
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2021 08:21
Liczba wyświetleń: 245410

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo 23.03.2021 08:20 Sebastian Templin
2 Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo 23.03.2021 08:19 Sebastian Templin
3 Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo 23.03.2021 08:18 Sebastian Templin
drukuj

2021-03-15 14:56:07

Świadczenia wychowawcze 500+


Świadczenia wychowawcze 500+

1 lutego 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków online na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”. W dobie pandemii jest to bezpieczna forma kontaktu z Ośrodkiem.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną można złożyć za pomocą:

-Portalu Informacyjno-Usługowego EMPATIA na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

- Portal PUE ZUS,

- Bankowości elektronicznej.


Należy przypomnieć!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 15.03.2021 14:56
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2021 14:56
Liczba wyświetleń: 247187

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenia wychowawcze 500+ 15.03.2021 14:56 Sebastian Templin
drukuj

2021-02-25 10:34:45

Posiłek dla potrzebujacych 2021


Od lutego 2021 r. w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania, uchwalonego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. oraz w związku z podjętymi przez Radę Miejską Inowrocławia uchwałami nr Nr IV/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21.12.2018r., poz. 6729) i Nr IV/27/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. ( Dz.Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.12.2018r., poz. 6730) udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy (1051,50 zł – osoba samotnie gospodarująca i 792,00 zł na osobę w rodzinie), w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej,

 • osobom pobierającym zasiłek stały,

 • osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym,

 • osobom starszym (osobom w wieku poprodukcyjnym),

 • osobom niezdolnym do pracy, posiadającym zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy,

 • osobom mającym przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

 • kobietom w ciąży.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.02.2021 10:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 250859

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-10 15:17:48

KWARANTANNA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, że do dyspozycji osób objętych kwarantanna, potrzebujących wsparcia, udostępnia nr tel. 52 356 22 66, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Zasady postępowań z odpadami umieszczono na stronie http://www.mopsinowroclaw.samorzady.pl/art/id/1139

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 10.02.2021 15:17
Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2021 15:19
Liczba wyświetleń: 254118

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KWARANTANNA 10.02.2021 15:19 Sebastian Templin
2 KWARANTANNA 10.02.2021 15:18 Sebastian Templin
3 KWARANTANNA 10.02.2021 15:17 Sebastian Templin
drukuj

2021-02-10 08:41:46

KOMUNIKAT


W związku z chorobą pracowników Terenowego Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 w sprawach pilnych prosi się o kontakt:

 • z pracownikami Terenowego Zespołu Pracy Socjalnej nr 5, ul. Szarych Szeregów 2 - (52) 353 99 76

 • z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90 – (52) 35 622 46

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 10.02.2021 08:41
Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2021 08:42
Liczba wyświetleń: 254372

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KOMUNIKAT 10.02.2021 08:41 Sebastian Templin
drukuj

2021-02-04 09:39:38

UWAGA


1. Wnioski o dalsze wypłaty świadczeń wychowawczych na dzieci składamy na okres świadczeniowy od czerwca 2021 r. do maja 2022 r., ponieważ do maja br. zachowują swą ważność wcześniejsze ustalenia.

2. W przypadku dzieci nowonarodzonych składamy  2 wnioski:

- pierwszy na okres od urodzenia do końca maja 2021 r.

- drugi na okres od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 04.02.2021 09:39
Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2021 09:40
Liczba wyświetleń: 255398

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 UWAGA 04.02.2021 09:39 Sebastian Templin
drukuj

2021-01-25 14:29:22

Swiadczenie wychowawcze 500+ - nowy okres świadczeniowy 2021/2022


Świadczenia wychowawcze 500+

 

ZASADY USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W OKRESIE OD DNIA 1 CZERWCA 2021 r. DO DNIA 31 MAJA 2022r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

1. Drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r. za pomocą:

 

-Portalu Informacyjno-Usługowego EMPATIA na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

- Portal PUE ZUS,

- Bankowości elektronicznej.


SPRAWDŹ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (ONLINE)


2. Drogą tradycyjną (papierową) od dnia 1 kwietnia 2021 r. – wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

3. Za pośrednictwem poczty od dnia 1 kwietnia 2021 r.


Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.

 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.01.2021 14:29
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2021 14:34
Liczba wyświetleń: 257386

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Swiadczenie wychowawcze 500+ - nowy okres świadczeniowy 2021/2022 25.01.2021 14:31 Sebastian Templin
2 Swiadczenie wychowawcze 500+ - nowy okres świadczeniowy 2021/2022 25.01.2021 14:30 Sebastian Templin
3 Swiadczenie wychowawcze 500+ - nowy okres świadczeniowy 2021/2022 25.01.2021 14:29 Sebastian Templin
drukuj

2021-01-18 08:07:31

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu


Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu


Informujemy, że od dnia 5 stycznia 2021 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tzw. „dopłatę do czynszu”.

Komu przysługuje nowe świadczenie ?

wyłącznie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych¹ spełniającym warunki przyznania dodatku mieszkaniowego (w zakresie kryterium dochodowego i powierzchni normatywnej lokalu), najmującym lub podnajmującym lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r ², jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 r.


Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ?

Dodatek mieszkaniowy wraz z dopłatą do czynszu wynosi 75% miesięcznego czynszu, nie więcej niż 1.500,00 zł.

Jaki jest termin składania wniosków?

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu można składać do 31 marca 2021 r.
Na wniosku o dodatek należy umieścić adnotację „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustawy wspierających rozwój mieszkalnictwa ( Dz. U. z 2021 r. poz. 11 )
 • art 15zzzic-15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm. )


¹ Nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie

² Lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 18.01.2021 08:07
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2021 08:08
Liczba wyświetleń: 259050

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 18.01.2021 08:08 Sebastian Templin
2 Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 18.01.2021 08:07 Sebastian Templin
3 Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 18.01.2021 08:07 Sebastian Templin
drukuj

2020-12-15 09:20:57

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w okresie świątecznym


Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w okresie świątecznym

Informujemy, że w Wigilię, 24 grudnia br. i w Sylwestra, 31 grudnia br. mieszkańcy będą mogli załatwiać swoje sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w godzinach od 7.30 do 13.00.
 
28 grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu będzie nieczynny.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 15.12.2020 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2020 07:42
Liczba wyświetleń: 265505

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w okresie świątecznym 15.12.2020 09:20 Sebastian Templin
drukuj

2020-11-05 15:06:30

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi osób przebywających na kwarantannie


Zasady postępowania z odpadami komunalnymi osób przebywających na kwarantannie:


1. Odpady z miejsc kwarantanny muszą być szczelnie zapakowane w dwa worki przeznaczone do zwykłych odpadów komunalnych (nie w reklamówki).

2. Nie będą zabierane śmieci wielogabarytowe (np. krzesła, fotele, biurka, dywany), odpady poremontowe oraz elektrośmieci.

3. Zwracamy się z prośbą o ograniczenie ilości worków zgłaszanych do jednorazowego odbioru (1-2 worki)

4. Odbiór worków z odpadami odbywa się w terminie uzgodnionym telefonicznie z pracownikiem MOPS dyżurującym w godz. 7:30 – 15:30 pod nr tel. 52 356 22 66


UWAGA: w celu uniknięcia kontaktu osobistego z odbiorcą tj. pracownikiem służb komunalnej worek (worki) należy wystawić przed drzwi mieszkaniadom.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 05.11.2020 15:06
Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2021 10:11
Liczba wyświetleń: 275842

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zasady postępowania z odpadami komunalnymi osób przebywających na kwarantannie 02.04.2021 11:51 Sebastian Templin
2 Zasady postępowania z odpadami komunalnymi osób przebywających na kwarantannie 05.11.2020 15:06 Sebastian Templin
3 Zasady postępowania z odpadami komunalnymi osób przebywających na kwarantannie 05.11.2020 15:06 Sebastian Templin
drukuj

2020-11-04 13:44:03

WAŻNE


W dniu 05.11.2020 Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 4 ul. Dworcowa 31 będzie zamknięty. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu ul. Św. Ducha 90 lub z Terenowym Zespołem Pracy Socjalnej nr 1 ul. Dworcowa 35.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 04.11.2020 13:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 275215

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-11-03 11:38:41

Uwaga


Odbiór decyzji w siedzibie Ośrodka
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do do 14:00 dla osób mających wypłacane świadczenia pieniężne w Kasie.

Kasa czynna
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00
w tym przerwa 11:00 - 11:15 i 13:00 - 13:15

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 03.11.2020 11:38
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2020 15:14
Liczba wyświetleń: 275524

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uwaga 04.11.2020 14:23 Sebastian Templin
2 Uwaga 03.11.2020 11:38 Sebastian Templin
3 Uwaga 03.11.2020 11:38 Sebastian Templin
drukuj

2020-10-30 14:40:11

Komunikat


+48 22 25 00 115 - infolinia do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa

Infolinia czynna jest całą dobę.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 30.10.2020 14:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 276173

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-10-30 14:30:18

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora


Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Osoba, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11, bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, tel. 052 357 10 31, adres email: sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 30.10.2020 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2020 14:34
Liczba wyświetleń: 276218

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora 30.10.2020 14:30 Sebastian Templin
2 Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora 30.10.2020 14:30 Sebastian Templin
drukuj

2020-10-22 08:21:45

KOMUNIKAT


Szczegółowe zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu obowiązujące od dnia 22 października 2020 roku do odwołania


Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) informujemy o szczegółowych zasadach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w okresie od dnia 22 października 2020 roku do odwołania.


Obecna sytuacja w Polsce związana z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 wymaga dbałości o zdrowie własne i każdego człowieka przez m.in. ograniczenie a nawet wyeliminowanie osobistych kontaktów z osobami, z którymi wspólnie nie zamieszkujemy.


Mając na uwadze dobro wspólne, naszych klientów oraz pracowników, uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt, w tym z dziećmi w siedzibie Ośrodka oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej do niezbędnego minimum.


Obsługa interesantów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 i w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej :


- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00,
- przy stanowisku obsługi może pozostawać jedna osoba,
- w oczekiwaniu na wejście do Ośrodka lub Terenowego Zespołu Pracy Socjalnej prosimy o zachowanie zalecanej odległości pomiędzy oczekującymi wynoszącej co najmniej 1,5 metra.


Z uwagi na brak możliwości zapewnienia dystansu społecznego w ciągu komunikacyjnym
na pierwszym piętrze w budynku MOPS, w którym zlokalizowana jest kasa zmuszeni jesteśmy ograniczyć wypłaty świadczeń pieniężnych w kasie do szczególnie uzasadnionych przypadków.
Kasa MOPS czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
W tej sytuacji prosimy o składanie wniosków o świadczenia we wskazanych formach:
- elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych e-PUAP
(adres: https://epuap.gov.pl),
- e - mailowo poprzez adres: sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl,
- telefonicznie - u pracowników socjalnych Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej tut. Ośrodka,
- w formie korespondencji papierowej:

 • za pośrednictwem poczty,
 • przez wrzucenie jej do jednej ze skrzynek podawczych znajdujących się w budynku MOPS przy ul. Św. Ducha 90 oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
  Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej:


 nr 1 ul. Dworcowa 35 - I piętro nad Biedronką (52) 356 84 55
 nr 2 ul. Słoneczna 20 (52) 353 72 13
 nr 3 ul. Czarnieckiego 15 (52) 355 20 08
 nr 4 ul. Dworcowa 31 (52) 357 40 77
 nr 5 ul. Szarych Szeregów 2 (52) 353 99 76
 nr 6 ul. Al. Okrężna 79 (52) 357 99 51
 nr 7 ul. Czarnieckiego 15 (52) 357 64 87

Świadczenia z pomocy społecznej


Dla zapewnienia ciągłości obsługi naszych klientów proponujemy korzystanie z alternatywnej internetowej formy kontaktów i składanie wniosków na poniżej podanych, zalecanych wzorach druku i tak:


Druk nr 1 – wniosek o pomoc
Druk nr 2 – oświadczenie dot. osoby /rodziny/, której sytuacja nie uległa zmianie
Druk nr 3 – oświadczenie dot. osoby /rodziny/, której sytuacja uległa zmianie

Wnioski oraz oświadczenia można pobrać ze strony BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydrukować, wypełnić oraz podpisać, a następnie skan lub zdjęcie tych dokumentów przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl lub przez ePUAP.
 
UWAGA:


1. Druki wniosku nr 1 i oświadczenia nr 2 lub 3 można pobrać nie tylko ze strony internetowej, ale także w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej i po wypełnieniu i podpisaniu można wrzucić je do znajdującej się tam skrzynki podawczej.
2. Prosimy osoby już pobierające świadczenia pieniężne z pomocy społecznej a wypłacane dotychczas w kasie Ośrodka przy ul. Św. Ducha 90, o złożenie oświadczenia w sprawie zmiany formy płatniczej na :
- konto bankowe / podać numer/,
- ewentualnie na kartę typu przedpłaconego /można korzystać z podanego niżej druku nr 4.
 
Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenia pieniężne będą wypłacane w kasie Ośrodka.


Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zawiadamia świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych, że ryczałty będące częścią dodatku oraz dodatki energetyczne będą przekazywane na wskazane konta bankowe w terminach podanych wcześniej w harmonogramie wypłat zamieszczonym na stronie BIP Mops


Osoby uprawnione do tej formy wsparcia, które dotychczas miały wypłacane świadczenia w kasie Ośrodka prosi się o wskazanie formy płatniczej :


- konto bankowe ( prosimy o podanie nr rachunku bankowego ), a w odniesieniu do dodatku mieszkaniowe można wskazać również nr rachunku bankowego zarządcy domu lub osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny,
- ewentualnie na kartę typu przedpłaconego.


UWAGA:


Wskazane jest aby wniosek w sprawie dodatku mieszkaniowego złożony drogą korespondencyjną zawierał nr telefonu, aby powiadomić wnioskodawcę o konieczności jego uzupełnienia.


Świadczenia wychowawcze i świadczenia „Dobry Start”


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry Start” można składać drogą elektroniczną za pomocą:


Portalu informacyjno - usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PIU Empa@tia),
- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
- Bankowości elektronicznej.
Sprawy związane z ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry Start” prosimy załatwiać w miarę możliwości telefonicznie, tel. 52 356 22 67 lub e- mailowo: rodzina500plus@mopsinowroclaw.samorzady.pl, sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl


UWAGA:


Składanie wniosków o świadczenie „Dobry Start” do 30 listopada 2020 roku

 

W przypadku trudności w wypełnianiu wniosków lub innych druków o przyznanie przedmiotowych świadczeń można zwrócić się telefonicznie do pracowników socjalnych Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30, którzy poinstruują tą drogą jak należy je wypełniać.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 22.10.2020 08:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 277647

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-02-25 11:22:29

Posiłek dla potrzebujacych 2020


Od stycznia 2020 r. w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania, uchwalonego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. oraz w związku z podjętymi przez Radę Miejską Inowrocławia uchwałami nr Nr IV/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21.12.2018r., poz. 6729) i Nr IV/27/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. ( Dz.Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.12.2018r., poz. 6730) udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy (1051,50 zł – osoba samotnie gospodarująca i 792,00 zł na osobę w rodzinie), w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej,

 • osobom pobierającym zasiłek stały,

 • osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym,

 • osobom starszym (osobom w wieku poprodukcyjnym),

 • osobom niezdolnym do pracy, posiadającym zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy,

 • osobom mającym przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

 • kobietom w ciąży.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.02.2020 11:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 279588

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-23 12:17:42

Uwaga zmiana adresu


Z dniem 26.02.2018 r. ulega zmianie adres Terenowego Zespołu Pracy Socjalnej nr 1 z dotychczasowego na:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 1

Dworcowa 35

88-100 Inowrocław

(I piętro nad Biedronką)

 

Numer telefonu oraz adres e-mailowy pozostają bez zmian.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 23.02.2018 12:17
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2018 12:18
Liczba wyświetleń: 284295

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uwaga zmiana adresu 23.02.2018 12:17 Sebastian Templin
drukuj

2018-02-23 12:15:27

Wymiana ciepła


Akcja „Wymiana ciepła” skierowana jest przede wszystkim do osób ubogich i bezdomnych, może też stanowić źródło pozyskania ciepłej odzieży przez każdego jej potrzebującego. Można też pozostawić na wieszaku np. zimową kurtkę i wziąć inną część garderoby w ramach „wymiany”.

Uczestnikiem akcji może być każdy, kto chce pomóc i zostawić na wieszaku ciepłą kurtkę, płaszcz, polar, sweter, czapkę, szal albo rękawiczki.

W związku z trwającą akcją „Wymiany ciepła” Miejsko Ośrodka Pomocy Społecznej zachęca do wzięcia w niej udziału. Wieszak znajduję się w siedzibie Ośrodka przy ul. Św. Ducha 90

 Poniedziałek

 7.30-15.30

 Wtorek

 7.30-17.00

 Środa

 7.30-15.30

 Czwartek

 7.30-18.00

 Piątek

 7.30-15.30

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 23.02.2018 12:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 284163

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-19 07:38:08

Informacja


W związku z nadchodzącymi niskimi temperaturami prosimy o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych. Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie zimy.

 

Numery telefonów kontaktowych:

Stanowisko ds. bezdomności w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku 52 356-22-44.

Straż Miejska patrole od godz.6 do 22, dyżurny całodobowo 52 355-52-81, 986.

Policja całodobowo 998

Schronisko dla Kobiet w Inowrocławiu ul. Toruńska 26 czynne całodobowo 52 303-39-27.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta ul. Jacewska 118 czynne całodobowo 52 357-11-22.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 19.02.2018 07:38
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2018 08:41
Liczba wyświetleń: 284260

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 23.02.2018 08:40 Sebastian Templin
2 Informacja 19.02.2018 07:38 Sebastian Templin
3 Informacja 19.02.2018 07:38 Sebastian Templin
drukuj

2018-01-26 13:29:18

Spotkanie z Miejską Radą Seniorów


W pomieszczeniach integracyjnych mieszkań chronionych dnia 25 styczna 2018r. z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów działającej przy Prezydencie Miasta Inowrocławia i Polskiego Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów z koła nr II Piast odbyło się spotkanie zapoznawcze z mieszkańcami mieszkań chronionych. Obie strony wyraziły chęć utrzymywania systematycznych kontaktów.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.01.2018 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2018 10:37
Liczba wyświetleń: 284624

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Spotkanie z Miejską Radą Seniorów 26.01.2018 14:29 Sebastian Templin
2 Spotkanie z Miejską Radą Seniorów 26.01.2018 13:29 Sebastian Templin
drukuj

2018-01-26 11:57:59

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, w 2018 roku realizuje niżej wymienione projekty


 

„WYZWALAMY AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ W KLUBIE” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

czas realizacji projektu: od 2017-05-08 do 2018-07-31

szczegółowe informacje: WYZWALAMY AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ W KLUBIE

 

„USŁUGI OPIEKUŃCZE MOPS INOWROCŁAW – ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

czas realizacji projektu: od 2018-01-01 do 2019-12-31

szczegółowe informacje: USŁUGI OPIEKUŃCZE MOPS INOWROCŁAW – ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI

 

„DZIENNY DOM POBYTU PRZY PARAFII P.W. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU”

 (projekt partnerski, Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, drugi Partner: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy)

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

czas realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2019-09-30

szczegółowe informacje: DZIENNY DOM POBYTU PRZY PARAFII P.W. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.01.2018 11:57
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 12:52
Liczba wyświetleń: 284608

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, w 2018 roku realizuje następujące projekty 26.01.2018 11:57 Sebastian Templin
drukuj

2018-01-25 11:42:20

Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna także w wersji elektronicznej.


Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik. Podpowiadamy, jak otrzymać mobilną Kartę Dużej KDR i w jaki sposób z niej korzystać.

Mobilna Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o upowszechnieniu informacji o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Ma też pomóc rodzinom 3+ w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji, a przedsiębiorcom – dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawą ofertą. Celem dostosowania Karty Dużej Rodziny do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej jest również zachęcenie firm do włączenia się do programu Karty Dużej Rodziny.

Jak otrzymać mKDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w urzędzie miasta lub gminy.

Co podać we wniosku?

We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej przez siebie formie – w tym przypadku elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

Przyznanie dostępu do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny jest uzależenione od spełnienia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.  Powód? Dane te są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto dane te będą niezbędne do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

We wniosku można również określić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, czy mKDR ma być dostępna na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy.

We wniosku można wskazać również rodzica, który będzie mógł wyświetlać  na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której wniosek dotyczy. Taką możliwość może mieć sam wnioskodawca albo jego małżonek.

Szybciej i łatwiej

Za sprawą aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu – więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

Aplikacja pozwoli szybciej i łatwiej wyszukać interesujące zniżki oraz poinformuje o nowych ofertach. Umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR według kategorii, lokalizacji i frazy. Funkcja geolokalizacji,
w którą wyposażona jest mKDR, ułatwi wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji.

Kolejna funkcjonalność polega na dodawaniu partnerów KDR do listy „ulubionych”. Zaletą mKDR jest również przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak też o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. Te dwie ostatnie funkcjonalności zostaną dodane w II kwartale br.

To jednak nie koniec. Jak już wspomniano, rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie lub tablecie Karty swoich dzieci oraz małżonka.

Alternatywne rozwiązania

Posiadacze Karty Dużej Rodziny  mogą korzystać z obu jej form alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.

Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty  w wysokości 9,21 zł – wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31 grudnia 2017 roku złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej – do 31 grudnia 2019 r.

Uwaga! Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać również dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złożenia wniosku, w którym należy wystąpić o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodzinie, zaznaczając jednocześnie, o jaką formę chodzi (w tym przypadku: forma elektroniczna).

Złożyłem wniosek. Co dalej?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś, dostaniesz numer swojej Karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest pobranie z Google Play lub Apple Store na swój telefon (lub tablet) bezpłatnej aplikacji mobilnej. Teraz możesz korzystać z mKDR. Masz dostęp do kart pozostałych członków rodziny (jeżeli jesteś rodzicem) i zniżek partnerów programu Karty Dużej Rodziny. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim urządzeniu.

Logowanie do aplikacji mKDR

Aby zalogować się do aplikacji mKDR, należy ją uruchomić, a następnie wpisać numer swojej Karty Dużej Rodziny oraz hasło, które zostało przez Ciebie ustanowione przy pierwszym logowaniu. Numer KDR znajdziesz w e-mailu powitalnym o Karcie lub – o ile ją posiadasz – na karcie tradycyjnej (plastikowej). W przypadku wcześniejszego logowania się do aplikacji numer Karty zostaje zapamiętany i nie trzeba wpisywać go ponownie. Jeśli masz hasło jednorazowe z SMS, podaj je w polu „Wpisz swoje hasło”. Następnie aplikacja poprosi Cię o zmianę hasła na własne.

Reset hasła

Jeśli nie pamiętasz hasła, naciśnij „ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA” i podaj swój numer Karty. W efekcie na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz link do zmiany hasła. W dalszej kolejności należy otrzymany link otworzyć i ustawić nowe hasło. Gdy link nie otwiera się automatycznie, skopiuj go ze swojej poczty do paska adresu w przeglądarce internetowej. Jeśli dostałeś już hasło jednorazowe w SMS, ale go nie pamiętasz, również naciśnij „ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA” i podaj swój numer Karty.

Wyświetlenie mobilnej Karty Dużej Rodziny

Aby wyświetlić mobilną Kartę Dużej Rodziny, zaloguj się do aplikacji mKDR, a następnie naciśnij na ikonę lub zdjęcie (jeśli je ustawiłeś) osoby, której kartę chcesz wyświetlić.

Na mKDR znajdują się takie same dane jak na karcie tradycyjnej (plastikowej). Autentyczność karty potwierdza data i upływający czas. Jeżeli chcesz, możesz ustawić zdjęcie, które będzie widoczne na karcie. Co ważne, zdjęcie nie jest konieczne, aby korzystać z Karty. Nie musisz więc ustawiać zdjęcia, jeśli tego nie chcesz.

Wyszukiwanie Partnera Karty Dużej Rodziny

W celu znalezienia Partnera, który przyznaje zniżki po okazaniu karty, naciśnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu ekranu (trzy poziome kreski). W dalszej kolejności naciśnij „Partnerzy”, a potem – na ikonę branży, aby zobaczyć nazwę, oferowane zniżki i dane teleadresowe Partnera.

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie Partnera po nazwie lub słowach kluczowych. Możesz też filtrować Partnerów według branży.

Bardzo ważnym udogodnieniem jest również mapa, którą możesz przesuwać, przybliżać lub oddalać. Nazwy i adresy Partnerów aktualnie widocznych na mapie znajdziesz na liście.

Aby wyznaczyć trasę za pomocą domyślnej aplikacji nawigacyjnej w Twoim urządzeniu, w opisie Partnera naciśnij przycisk nawigacji.

Ustawienie zdjęć użytkowników

Ustawienie zdjęcia widocznego na Karcie jest możliwe po zalogowaniu się do aplikacji mKDR i naciśnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu ekranu (trzy poziome kreski). Następnie naciśnij „Ja i moja rodzina”, a potem na osobę, której zdjęcie chcesz ustawić. W dalszym kroku naciśnij DODAJ ZDJĘCIE, aby wybrać zdjęcie z urządzenia lub zrobić je aparatem.

Dodawane zdjęcie można przyciąć, aby ustawić tylko jego fragment. W polu „Pokazuj jako” masz możliwość wpisania tekstu widocznego na ekranie pulpitu – np. zdrobnienia dla swojego dziecka.

Na wyświetlanej mobilnej KDR zawsze będzie widoczne pełne imię i nazwisko.

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło, zaloguj się do aplikacji mKDR i naciśnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu (trzy poziome kreski). Później naciśnij „Zmień hasło”. W efekcie zostaniesz automatycznie zalogowany w przeglądarce internetowej na stronie www.mkdr.gov.pl. W sekcji „HASŁO” naciśnij „Zmień hasło”, wpisz obecne hasło, a następnie wpisz i powtórz nowe hasło oraz naciśnij „ZMIEŃ”.

Uwaga! Hasło możesz zmienić bez otwierania aplikacji mobilnej. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.mkdr.gov.pli zalogujesz się numerem karty oraz hasłem do aplikacji.

Limit urządzeń i usunięcie urządzenia

Aplikacji mKDR można równocześnie używać na maksymalnie 5 urządzeniach. Jeżeli wyczerpałeś limit 5 urządzeń, a chcesz dodać kolejne urządzenie, najpierw usuń jedno z używanych wcześniej.

W celu usunięcia urządzeniawejdź na stronę www.mkdr.gov.pl, zaloguj się numerem Karty oraz hasłem do aplikacji oraz naciśnij „Zarządzaj urządzeniami”. Następnie naciśnij „Usuń” przy urządzeniu, którego już nie będziesz używać, a na zakończenie potwierdź usunięcie urządzenia.

mKDR powstała z myślą o rodzinach

- Nowoczesna Karta Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzenia mobilne powstała z myślą o wygodzie polskich rodzin. Dzięki najnowszym technologiom korzystanie z Karty staje się o wiele prostsze. Dostęp do szerokiej oferty ulg i zniżek oraz informacji na ich temat jest już na wyciągnięcie ręki. To duże udogodnienie dla rodzin 3+ – podsumowuje Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.01.2018 11:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 285374

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2012-10-03 09:34:04

Uwaga


Informacja

Uwaga
Świadczenia rodzinne - realizuje
Wydział Spraw Społecznych
i
Promocji Zdrowia
Urząd Miasta Inowrocławia
ul. Sienkiewicza 1

TEL. 52 355-52-61

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 03.10.2012 09:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 300915

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował