link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1581374
drukuj

2021-07-01 13:50:27

Dobry Start


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 01.07.2021 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2021 12:51
Liczba wyświetleń: 5526

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dobry Start 01.07.2021 12:51 Sebastian Templin
2 Dobry Start 01.07.2021 12:50 Sebastian Templin
drukuj

2021-06-21 13:07:22

UWAGA


Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021.

Dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133; Dz. U. z 2021 r. poz. 11);


Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. poz. 11).

Od dnia 1 lipca 2021r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, które zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia Nr XXXVI/344/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021r. poz. 2228).

Od dnia 1 lipca 2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Od dnia 1 lipca 2021r.  dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole,w tym szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

Od 1 lipca 2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5167,47 zł.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz 111)

Dochód,po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób,oznacza :

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 103 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Załączniki do pobrania :

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 21.06.2021 12:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2021 06:53
Liczba wyświetleń: 7011

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 UWAGA 28.06.2021 12:21 Sebastian Templin
2 UWAGA 23.06.2021 09:13 Sebastian Templin
3 UWAGA 22.06.2021 12:11 Sebastian Templin
4 UWAGA 21.06.2021 12:53 Sebastian Templin
5 UWAGA 21.06.2021 12:52 Sebastian Templin
6 UWAGA 21.06.2021 12:39 Sebastian Templin
7 UWAGA 21.06.2021 12:08 Sebastian Templin
8 UWAGA 21.06.2021 12:08 Sebastian Templin
9 UWAGA 21.06.2021 12:07 Sebastian Templin
drukuj

2021-06-09 13:50:56

KDR


Informujemy, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od dnia wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną.

Każdy posiadacz aktywnej Karty ( niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) – będzie mógł ją wyświetlić w aplikacji mObywatel. W związku z powyższym wnioski o przyznanie karty w formie dodatkowej, elektronicznej przestają obowiązywać. Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 09.06.2021 12:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9600

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-04-26 11:40:25

Informacja


W dniu 4 maja 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu będzie nieczynny, za wyjątkiem Działu Usług Opiekuńczych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.04.2021 10:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 18159

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-04-08 14:48:03

Informacja


Uwaga

Wychodząc naprzeciwko problemom, rozterkom związanym ze zmianami, stresem, narastającym niepokojem, zdalnym nauczaniem
i skutkami izolacji  Fundacja Aktywizacja bez Granic w ramach programu profilaktyki zdrowia wśród dzieci i młodzieży ,,Zapobiegaj  i Pomagaj” realizowanego wspólnie z Centrum Medycznym Optima Care pragnie zaprosić na bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci
i młodzieży uczącej się do 21 roku życia.

 

aby umówić bezpłatne spotkanie, konsultację psychologiczną zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 786 310 330 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 2000 rejestracja nie wymaga  skierowania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 08.04.2021 13:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 22609

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-03-30 08:21:32

Świadczenia wychowawcze 500+ ( 2021/2022 )


Świadczenia wychowawcze 500+ ( 2021/2022 )


1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w formie pisemnej można składać od 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90. Wypełniony druk należy wrzucić do urny, specjalnie przygotowanej na ten cel.


poniedziałek      godz. 7.30-15.30

wtorek             godz. 7.30-15.30

środa               godz. 7.30- 15.30

czwartek           godz. 7.30- 15.30

piątek               godz. 7.30- 15.30


2. Przypominamy, że można nadal składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną za pomocą:

-Portalu Informacyjno-Usługowego EMPATIA na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

- Portal PUE ZUS,

- Bankowości elektronicznej.


3. Listownie za pośrednictwem poczty

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 30.03.2021 07:21
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2021 07:23
Liczba wyświetleń: 25592

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenia wychowawcze 500+ ( 2021/2022 ) 30.03.2021 07:22 Sebastian Templin
2 Świadczenia wychowawcze 500+ ( 2021/2022 ) 30.03.2021 07:21 Sebastian Templin
drukuj

2021-03-23 08:18:46

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo


Dzień dobry,

miło mi poinformować, że 27 stycznia 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo".

Celem jest promowanie wśród naszych świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści jakie, zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID-19, niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.

Nasza kampania skierowana jest głównie do:

 • emerytów i rencistów,
 • osób, które w najbliższej przyszłości będą przechodziły na emeryturę/ rentę,
 • osób aktywnych zawodowo, które mimo posiadania konta, decydują się na gotówkową wypłatę świadczeń (np. zasiłków).

 

Przelew na konto to również gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas, to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior jest nieobecny w domu i emerytury nie ma kto odebrać. Zdarza się, że przekaz wraca do ZUS, a świadczeniobiorca jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.

Więcej informacji  można uzyskać:

 • na naszej stronie internetowej: www.zus.pl
 • pod nr tel.: 22 560 16 00
 • uczestnicząc w spotkaniu online bez wychodzenia z domu poprzez rezerwację  wizyty na stronie www.zus.pl/e-wizyta
 • podczas wizyty w naszej placówce ZUS.

 

Dodatkowo udostępniam ulotkę przygotowaną wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy „NIE DAJ SIĘ OSZUSTOM" przypominającą o zasadach bezpieczeństwa naszych danych i pieniędzy.

Będę bardzo wdzięczny za pomoc w dystrybuowaniu powyższej informacji wraz z załącznikami wśród Waszych mieszkańców z wykorzystaniem Państwa kanałów. W ten sposób dotrzemy do większej ilości społeczeństwa.

Z góry dziękuję za pomoc.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Jankowiak

Kierownik Inspektoratu

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik baner SKR ubankowien...png 2021-03-23 08:21:30 Templin Sebastian
załącznik grafika Bezpiecznie,...PNG 2021-03-23 08:21:42 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 23.03.2021 07:18
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2021 07:21
Liczba wyświetleń: 27298

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo 23.03.2021 07:20 Sebastian Templin
2 Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo 23.03.2021 07:19 Sebastian Templin
3 Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo 23.03.2021 07:18 Sebastian Templin
drukuj

2021-03-15 14:56:07

Świadczenia wychowawcze 500+


Świadczenia wychowawcze 500+

1 lutego 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków online na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”. W dobie pandemii jest to bezpieczna forma kontaktu z Ośrodkiem.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną można złożyć za pomocą:

-Portalu Informacyjno-Usługowego EMPATIA na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

- Portal PUE ZUS,

- Bankowości elektronicznej.


Należy przypomnieć!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 15.03.2021 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2021 13:56
Liczba wyświetleń: 29097

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenia wychowawcze 500+ 15.03.2021 13:56 Sebastian Templin
drukuj

2021-02-25 10:34:45

Posiłek dla potrzebujacych 2021


Od lutego 2021 r. w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania, uchwalonego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. oraz w związku z podjętymi przez Radę Miejską Inowrocławia uchwałami nr Nr IV/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21.12.2018r., poz. 6729) i Nr IV/27/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. ( Dz.Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.12.2018r., poz. 6730) udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy (1051,50 zł – osoba samotnie gospodarująca i 792,00 zł na osobę w rodzinie), w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej,

 • osobom pobierającym zasiłek stały,

 • osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym,

 • osobom starszym (osobom w wieku poprodukcyjnym),

 • osobom niezdolnym do pracy, posiadającym zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy,

 • osobom mającym przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

 • kobietom w ciąży.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.02.2021 09:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 32675

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2021-02-10 15:17:48

KWARANTANNA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, że do dyspozycji osób objętych kwarantanna, potrzebujących wsparcia, udostępnia nr tel. 52 356 22 66, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Zasady postępowań z odpadami umieszczono na stronie http://www.mopsinowroclaw.samorzady.pl/art/id/1139

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 10.02.2021 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2021 14:19
Liczba wyświetleń: 36035

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KWARANTANNA 10.02.2021 14:19 Sebastian Templin
2 KWARANTANNA 10.02.2021 14:18 Sebastian Templin
3 KWARANTANNA 10.02.2021 14:17 Sebastian Templin
drukuj

2021-02-10 08:41:46

KOMUNIKAT


W związku z chorobą pracowników Terenowego Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 w sprawach pilnych prosi się o kontakt:

 • z pracownikami Terenowego Zespołu Pracy Socjalnej nr 5, ul. Szarych Szeregów 2 - (52) 353 99 76

 • z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90 – (52) 35 622 46

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 10.02.2021 07:41
Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2021 07:42
Liczba wyświetleń: 36191

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KOMUNIKAT 10.02.2021 07:41 Sebastian Templin
drukuj

2021-02-04 09:39:38

UWAGA


1. Wnioski o dalsze wypłaty świadczeń wychowawczych na dzieci składamy na okres świadczeniowy od czerwca 2021 r. do maja 2022 r., ponieważ do maja br. zachowują swą ważność wcześniejsze ustalenia.

2. W przypadku dzieci nowonarodzonych składamy  2 wnioski:

- pierwszy na okres od urodzenia do końca maja 2021 r.

- drugi na okres od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 04.02.2021 08:39
Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2021 08:40
Liczba wyświetleń: 37298

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 UWAGA 04.02.2021 08:39 Sebastian Templin
drukuj

2021-01-25 14:29:22

Swiadczenie wychowawcze 500+ - nowy okres świadczeniowy 2021/2022


Świadczenia wychowawcze 500+

 

ZASADY USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W OKRESIE OD DNIA 1 CZERWCA 2021 r. DO DNIA 31 MAJA 2022r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

1. Drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r. za pomocą:

 

-Portalu Informacyjno-Usługowego EMPATIA na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

- Portal PUE ZUS,

- Bankowości elektronicznej.


SPRAWDŹ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (ONLINE)


2. Drogą tradycyjną (papierową) od dnia 1 kwietnia 2021 r. – wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

3. Za pośrednictwem poczty od dnia 1 kwietnia 2021 r.


Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.

 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.01.2021 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2021 13:34
Liczba wyświetleń: 39204

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Swiadczenie wychowawcze 500+ - nowy okres świadczeniowy 2021/2022 25.01.2021 13:31 Sebastian Templin
2 Swiadczenie wychowawcze 500+ - nowy okres świadczeniowy 2021/2022 25.01.2021 13:30 Sebastian Templin
3 Swiadczenie wychowawcze 500+ - nowy okres świadczeniowy 2021/2022 25.01.2021 13:29 Sebastian Templin
drukuj

2021-01-18 08:07:31

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu


Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu


Informujemy, że od dnia 5 stycznia 2021 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tzw. „dopłatę do czynszu”.

Komu przysługuje nowe świadczenie ?

wyłącznie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych¹ spełniającym warunki przyznania dodatku mieszkaniowego (w zakresie kryterium dochodowego i powierzchni normatywnej lokalu), najmującym lub podnajmującym lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r ², jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 r.


Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ?

Dodatek mieszkaniowy wraz z dopłatą do czynszu wynosi 75% miesięcznego czynszu, nie więcej niż 1.500,00 zł.

Jaki jest termin składania wniosków?

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu można składać do 31 marca 2021 r.
Na wniosku o dodatek należy umieścić adnotację „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustawy wspierających rozwój mieszkalnictwa ( Dz. U. z 2021 r. poz. 11 )
 • art 15zzzic-15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm. )


¹ Nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie

² Lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 18.01.2021 07:07
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2021 07:08
Liczba wyświetleń: 40961

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 18.01.2021 07:08 Sebastian Templin
2 Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 18.01.2021 07:07 Sebastian Templin
3 Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 18.01.2021 07:07 Sebastian Templin
drukuj

2020-12-15 09:20:57

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w okresie świątecznym


Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w okresie świątecznym

Informujemy, że w Wigilię, 24 grudnia br. i w Sylwestra, 31 grudnia br. mieszkańcy będą mogli załatwiać swoje sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w godzinach od 7.30 do 13.00.
 
28 grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu będzie nieczynny.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 15.12.2020 08:20
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2020 06:42
Liczba wyświetleń: 47359

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w okresie świątecznym 15.12.2020 08:20 Sebastian Templin
drukuj

2020-11-05 15:06:30

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi osób przebywających na kwarantannie


Zasady postępowania z odpadami komunalnymi osób przebywających na kwarantannie:


1. Odpady z miejsc kwarantanny muszą być szczelnie zapakowane w dwa worki przeznaczone do zwykłych odpadów komunalnych (nie w reklamówki).

2. Nie będą zabierane śmieci wielogabarytowe (np. krzesła, fotele, biurka, dywany), odpady poremontowe oraz elektrośmieci.

3. Zwracamy się z prośbą o ograniczenie ilości worków zgłaszanych do jednorazowego odbioru (1-2 worki)

4. Odbiór worków z odpadami odbywa się w terminie uzgodnionym telefonicznie z pracownikiem MOPS dyżurującym w godz. 7:30 – 15:30 pod nr tel. 52 356 22 66


UWAGA: w celu uniknięcia kontaktu osobistego z odbiorcą tj. pracownikiem służb komunalnej worek (worki) należy wystawić przed drzwi mieszkaniadom.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 05.11.2020 14:06
Data ostatniej modyfikacji: 14.04.2021 09:11
Liczba wyświetleń: 57535

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zasady postępowania z odpadami komunalnymi osób przebywających na kwarantannie 02.04.2021 10:51 Sebastian Templin
2 Zasady postępowania z odpadami komunalnymi osób przebywających na kwarantannie 05.11.2020 14:06 Sebastian Templin
3 Zasady postępowania z odpadami komunalnymi osób przebywających na kwarantannie 05.11.2020 14:06 Sebastian Templin
drukuj

2020-11-04 13:44:03

WAŻNE


W dniu 05.11.2020 Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 4 ul. Dworcowa 31 będzie zamknięty. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu ul. Św. Ducha 90 lub z Terenowym Zespołem Pracy Socjalnej nr 1 ul. Dworcowa 35.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 04.11.2020 12:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 57094

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-11-03 11:38:41

Uwaga


Odbiór decyzji w siedzibie Ośrodka
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do do 14:00 dla osób mających wypłacane świadczenia pieniężne w Kasie.

Kasa czynna
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00
w tym przerwa 11:00 - 11:15 i 13:00 - 13:15

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 03.11.2020 10:38
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2020 14:14
Liczba wyświetleń: 57361

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uwaga 04.11.2020 13:23 Sebastian Templin
2 Uwaga 03.11.2020 10:38 Sebastian Templin
3 Uwaga 03.11.2020 10:38 Sebastian Templin
drukuj

2020-10-30 14:40:11

Komunikat


+48 22 25 00 115 - infolinia do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa

Infolinia czynna jest całą dobę.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 30.10.2020 13:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 58019

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-10-30 14:30:18

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora


Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Osoba, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11, bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, tel. 052 357 10 31, adres email: sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 30.10.2020 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2020 13:34
Liczba wyświetleń: 58032

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora 30.10.2020 13:30 Sebastian Templin
2 Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora 30.10.2020 13:30 Sebastian Templin
drukuj

2020-10-22 08:21:45

KOMUNIKAT


Szczegółowe zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu obowiązujące od dnia 22 października 2020 roku do odwołania


Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) informujemy o szczegółowych zasadach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w okresie od dnia 22 października 2020 roku do odwołania.


Obecna sytuacja w Polsce związana z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 wymaga dbałości o zdrowie własne i każdego człowieka przez m.in. ograniczenie a nawet wyeliminowanie osobistych kontaktów z osobami, z którymi wspólnie nie zamieszkujemy.


Mając na uwadze dobro wspólne, naszych klientów oraz pracowników, uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt, w tym z dziećmi w siedzibie Ośrodka oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej do niezbędnego minimum.


Obsługa interesantów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 i w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej :


- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00,
- przy stanowisku obsługi może pozostawać jedna osoba,
- w oczekiwaniu na wejście do Ośrodka lub Terenowego Zespołu Pracy Socjalnej prosimy o zachowanie zalecanej odległości pomiędzy oczekującymi wynoszącej co najmniej 1,5 metra.


Z uwagi na brak możliwości zapewnienia dystansu społecznego w ciągu komunikacyjnym
na pierwszym piętrze w budynku MOPS, w którym zlokalizowana jest kasa zmuszeni jesteśmy ograniczyć wypłaty świadczeń pieniężnych w kasie do szczególnie uzasadnionych przypadków.
Kasa MOPS czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
W tej sytuacji prosimy o składanie wniosków o świadczenia we wskazanych formach:
- elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych e-PUAP
(adres: https://epuap.gov.pl),
- e - mailowo poprzez adres: sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl,
- telefonicznie - u pracowników socjalnych Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej tut. Ośrodka,
- w formie korespondencji papierowej:

 • za pośrednictwem poczty,
 • przez wrzucenie jej do jednej ze skrzynek podawczych znajdujących się w budynku MOPS przy ul. Św. Ducha 90 oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
  Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej:


 nr 1 ul. Dworcowa 35 - I piętro nad Biedronką (52) 356 84 55
 nr 2 ul. Słoneczna 20 (52) 353 72 13
 nr 3 ul. Czarnieckiego 15 (52) 355 20 08
 nr 4 ul. Dworcowa 31 (52) 357 40 77
 nr 5 ul. Szarych Szeregów 2 (52) 353 99 76
 nr 6 ul. Al. Okrężna 79 (52) 357 99 51
 nr 7 ul. Czarnieckiego 15 (52) 357 64 87

Świadczenia z pomocy społecznej


Dla zapewnienia ciągłości obsługi naszych klientów proponujemy korzystanie z alternatywnej internetowej formy kontaktów i składanie wniosków na poniżej podanych, zalecanych wzorach druku i tak:


Druk nr 1 – wniosek o pomoc
Druk nr 2 – oświadczenie dot. osoby /rodziny/, której sytuacja nie uległa zmianie
Druk nr 3 – oświadczenie dot. osoby /rodziny/, której sytuacja uległa zmianie

Wnioski oraz oświadczenia można pobrać ze strony BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydrukować, wypełnić oraz podpisać, a następnie skan lub zdjęcie tych dokumentów przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl lub przez ePUAP.
 
UWAGA:


1. Druki wniosku nr 1 i oświadczenia nr 2 lub 3 można pobrać nie tylko ze strony internetowej, ale także w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej i po wypełnieniu i podpisaniu można wrzucić je do znajdującej się tam skrzynki podawczej.
2. Prosimy osoby już pobierające świadczenia pieniężne z pomocy społecznej a wypłacane dotychczas w kasie Ośrodka przy ul. Św. Ducha 90, o złożenie oświadczenia w sprawie zmiany formy płatniczej na :
- konto bankowe / podać numer/,
- ewentualnie na kartę typu przedpłaconego /można korzystać z podanego niżej druku nr 4.
 
Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenia pieniężne będą wypłacane w kasie Ośrodka.


Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zawiadamia świadczeniobiorców dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych, że ryczałty będące częścią dodatku oraz dodatki energetyczne będą przekazywane na wskazane konta bankowe w terminach podanych wcześniej w harmonogramie wypłat zamieszczonym na stronie BIP Mops


Osoby uprawnione do tej formy wsparcia, które dotychczas miały wypłacane świadczenia w kasie Ośrodka prosi się o wskazanie formy płatniczej :


- konto bankowe ( prosimy o podanie nr rachunku bankowego ), a w odniesieniu do dodatku mieszkaniowe można wskazać również nr rachunku bankowego zarządcy domu lub osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny,
- ewentualnie na kartę typu przedpłaconego.


UWAGA:


Wskazane jest aby wniosek w sprawie dodatku mieszkaniowego złożony drogą korespondencyjną zawierał nr telefonu, aby powiadomić wnioskodawcę o konieczności jego uzupełnienia.


Świadczenia wychowawcze i świadczenia „Dobry Start”


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry Start” można składać drogą elektroniczną za pomocą:


Portalu informacyjno - usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PIU Empa@tia),
- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
- Bankowości elektronicznej.
Sprawy związane z ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia „Dobry Start” prosimy załatwiać w miarę możliwości telefonicznie, tel. 52 356 22 67 lub e- mailowo: rodzina500plus@mopsinowroclaw.samorzady.pl, sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl


UWAGA:


Składanie wniosków o świadczenie „Dobry Start” do 30 listopada 2020 roku

 

W przypadku trudności w wypełnianiu wniosków lub innych druków o przyznanie przedmiotowych świadczeń można zwrócić się telefonicznie do pracowników socjalnych Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30, którzy poinstruują tą drogą jak należy je wypełniać.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 22.10.2020 07:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 59427

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2020-02-25 11:22:29

Posiłek dla potrzebujacych 2020


Od stycznia 2020 r. w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania, uchwalonego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. oraz w związku z podjętymi przez Radę Miejską Inowrocławia uchwałami nr Nr IV/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21.12.2018r., poz. 6729) i Nr IV/27/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. ( Dz.Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.12.2018r., poz. 6730) udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy (1051,50 zł – osoba samotnie gospodarująca i 792,00 zł na osobę w rodzinie), w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej,

 • osobom pobierającym zasiłek stały,

 • osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym,

 • osobom starszym (osobom w wieku poprodukcyjnym),

 • osobom niezdolnym do pracy, posiadającym zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy,

 • osobom mającym przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

 • kobietom w ciąży.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.02.2020 10:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 61377

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-23 12:17:42

Uwaga zmiana adresu


Z dniem 26.02.2018 r. ulega zmianie adres Terenowego Zespołu Pracy Socjalnej nr 1 z dotychczasowego na:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej nr 1

Dworcowa 35

88-100 Inowrocław

(I piętro nad Biedronką)

 

Numer telefonu oraz adres e-mailowy pozostają bez zmian.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 23.02.2018 11:17
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2018 11:18
Liczba wyświetleń: 66111

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uwaga zmiana adresu 23.02.2018 11:17 Sebastian Templin
drukuj

2018-02-23 12:15:27

Wymiana ciepła


Akcja „Wymiana ciepła” skierowana jest przede wszystkim do osób ubogich i bezdomnych, może też stanowić źródło pozyskania ciepłej odzieży przez każdego jej potrzebującego. Można też pozostawić na wieszaku np. zimową kurtkę i wziąć inną część garderoby w ramach „wymiany”.

Uczestnikiem akcji może być każdy, kto chce pomóc i zostawić na wieszaku ciepłą kurtkę, płaszcz, polar, sweter, czapkę, szal albo rękawiczki.

W związku z trwającą akcją „Wymiany ciepła” Miejsko Ośrodka Pomocy Społecznej zachęca do wzięcia w niej udziału. Wieszak znajduję się w siedzibie Ośrodka przy ul. Św. Ducha 90

 Poniedziałek

 7.30-15.30

 Wtorek

 7.30-17.00

 Środa

 7.30-15.30

 Czwartek

 7.30-18.00

 Piątek

 7.30-15.30

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 23.02.2018 11:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 66094

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-19 07:38:08

Informacja


W związku z nadchodzącymi niskimi temperaturami prosimy o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych. Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie zimy.

 

Numery telefonów kontaktowych:

Stanowisko ds. bezdomności w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku 52 356-22-44.

Straż Miejska patrole od godz.6 do 22, dyżurny całodobowo 52 355-52-81, 986.

Policja całodobowo 998

Schronisko dla Kobiet w Inowrocławiu ul. Toruńska 26 czynne całodobowo 52 303-39-27.

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta ul. Jacewska 118 czynne całodobowo 52 357-11-22.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 19.02.2018 06:38
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2018 07:41
Liczba wyświetleń: 66180

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 23.02.2018 07:40 Sebastian Templin
2 Informacja 19.02.2018 06:38 Sebastian Templin
3 Informacja 19.02.2018 06:38 Sebastian Templin
drukuj

2018-01-26 13:29:18

Spotkanie z Miejską Radą Seniorów


W pomieszczeniach integracyjnych mieszkań chronionych dnia 25 styczna 2018r. z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów działającej przy Prezydencie Miasta Inowrocławia i Polskiego Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów z koła nr II Piast odbyło się spotkanie zapoznawcze z mieszkańcami mieszkań chronionych. Obie strony wyraziły chęć utrzymywania systematycznych kontaktów.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.01.2018 12:29
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2018 09:37
Liczba wyświetleń: 66516

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Spotkanie z Miejską Radą Seniorów 26.01.2018 13:29 Sebastian Templin
2 Spotkanie z Miejską Radą Seniorów 26.01.2018 12:29 Sebastian Templin
drukuj

2018-01-26 11:57:59

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, w 2018 roku realizuje niżej wymienione projekty


 

„WYZWALAMY AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ W KLUBIE” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

czas realizacji projektu: od 2017-05-08 do 2018-07-31

szczegółowe informacje: WYZWALAMY AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ W KLUBIE

 

„USŁUGI OPIEKUŃCZE MOPS INOWROCŁAW – ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

czas realizacji projektu: od 2018-01-01 do 2019-12-31

szczegółowe informacje: USŁUGI OPIEKUŃCZE MOPS INOWROCŁAW – ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI

 

„DZIENNY DOM POBYTU PRZY PARAFII P.W. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU”

 (projekt partnerski, Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, drugi Partner: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy)

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

czas realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2019-09-30

szczegółowe informacje: DZIENNY DOM POBYTU PRZY PARAFII P.W. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.01.2018 10:57
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 11:52
Liczba wyświetleń: 66527

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, w 2018 roku realizuje następujące projekty 26.01.2018 10:57 Sebastian Templin
drukuj

2018-01-25 11:42:20

Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna także w wersji elektronicznej.


Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik. Podpowiadamy, jak otrzymać mobilną Kartę Dużej KDR i w jaki sposób z niej korzystać.

Mobilna Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o upowszechnieniu informacji o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Ma też pomóc rodzinom 3+ w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji, a przedsiębiorcom – dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawą ofertą. Celem dostosowania Karty Dużej Rodziny do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej jest również zachęcenie firm do włączenia się do programu Karty Dużej Rodziny.

Jak otrzymać mKDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w urzędzie miasta lub gminy.

Co podać we wniosku?

We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej przez siebie formie – w tym przypadku elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

Przyznanie dostępu do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny jest uzależenione od spełnienia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.  Powód? Dane te są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto dane te będą niezbędne do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

We wniosku można również określić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, czy mKDR ma być dostępna na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy.

We wniosku można wskazać również rodzica, który będzie mógł wyświetlać  na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której wniosek dotyczy. Taką możliwość może mieć sam wnioskodawca albo jego małżonek.

Szybciej i łatwiej

Za sprawą aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu – więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

Aplikacja pozwoli szybciej i łatwiej wyszukać interesujące zniżki oraz poinformuje o nowych ofertach. Umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR według kategorii, lokalizacji i frazy. Funkcja geolokalizacji,
w którą wyposażona jest mKDR, ułatwi wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji.

Kolejna funkcjonalność polega na dodawaniu partnerów KDR do listy „ulubionych”. Zaletą mKDR jest również przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak też o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. Te dwie ostatnie funkcjonalności zostaną dodane w II kwartale br.

To jednak nie koniec. Jak już wspomniano, rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie lub tablecie Karty swoich dzieci oraz małżonka.

Alternatywne rozwiązania

Posiadacze Karty Dużej Rodziny  mogą korzystać z obu jej form alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.

Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty  w wysokości 9,21 zł – wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31 grudnia 2017 roku złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej – do 31 grudnia 2019 r.

Uwaga! Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać również dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złożenia wniosku, w którym należy wystąpić o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodzinie, zaznaczając jednocześnie, o jaką formę chodzi (w tym przypadku: forma elektroniczna).

Złożyłem wniosek. Co dalej?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś, dostaniesz numer swojej Karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest pobranie z Google Play lub Apple Store na swój telefon (lub tablet) bezpłatnej aplikacji mobilnej. Teraz możesz korzystać z mKDR. Masz dostęp do kart pozostałych członków rodziny (jeżeli jesteś rodzicem) i zniżek partnerów programu Karty Dużej Rodziny. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim urządzeniu.

Logowanie do aplikacji mKDR

Aby zalogować się do aplikacji mKDR, należy ją uruchomić, a następnie wpisać numer swojej Karty Dużej Rodziny oraz hasło, które zostało przez Ciebie ustanowione przy pierwszym logowaniu. Numer KDR znajdziesz w e-mailu powitalnym o Karcie lub – o ile ją posiadasz – na karcie tradycyjnej (plastikowej). W przypadku wcześniejszego logowania się do aplikacji numer Karty zostaje zapamiętany i nie trzeba wpisywać go ponownie. Jeśli masz hasło jednorazowe z SMS, podaj je w polu „Wpisz swoje hasło”. Następnie aplikacja poprosi Cię o zmianę hasła na własne.

Reset hasła

Jeśli nie pamiętasz hasła, naciśnij „ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA” i podaj swój numer Karty. W efekcie na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz link do zmiany hasła. W dalszej kolejności należy otrzymany link otworzyć i ustawić nowe hasło. Gdy link nie otwiera się automatycznie, skopiuj go ze swojej poczty do paska adresu w przeglądarce internetowej. Jeśli dostałeś już hasło jednorazowe w SMS, ale go nie pamiętasz, również naciśnij „ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA” i podaj swój numer Karty.

Wyświetlenie mobilnej Karty Dużej Rodziny

Aby wyświetlić mobilną Kartę Dużej Rodziny, zaloguj się do aplikacji mKDR, a następnie naciśnij na ikonę lub zdjęcie (jeśli je ustawiłeś) osoby, której kartę chcesz wyświetlić.

Na mKDR znajdują się takie same dane jak na karcie tradycyjnej (plastikowej). Autentyczność karty potwierdza data i upływający czas. Jeżeli chcesz, możesz ustawić zdjęcie, które będzie widoczne na karcie. Co ważne, zdjęcie nie jest konieczne, aby korzystać z Karty. Nie musisz więc ustawiać zdjęcia, jeśli tego nie chcesz.

Wyszukiwanie Partnera Karty Dużej Rodziny

W celu znalezienia Partnera, który przyznaje zniżki po okazaniu karty, naciśnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu ekranu (trzy poziome kreski). W dalszej kolejności naciśnij „Partnerzy”, a potem – na ikonę branży, aby zobaczyć nazwę, oferowane zniżki i dane teleadresowe Partnera.

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie Partnera po nazwie lub słowach kluczowych. Możesz też filtrować Partnerów według branży.

Bardzo ważnym udogodnieniem jest również mapa, którą możesz przesuwać, przybliżać lub oddalać. Nazwy i adresy Partnerów aktualnie widocznych na mapie znajdziesz na liście.

Aby wyznaczyć trasę za pomocą domyślnej aplikacji nawigacyjnej w Twoim urządzeniu, w opisie Partnera naciśnij przycisk nawigacji.

Ustawienie zdjęć użytkowników

Ustawienie zdjęcia widocznego na Karcie jest możliwe po zalogowaniu się do aplikacji mKDR i naciśnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu ekranu (trzy poziome kreski). Następnie naciśnij „Ja i moja rodzina”, a potem na osobę, której zdjęcie chcesz ustawić. W dalszym kroku naciśnij DODAJ ZDJĘCIE, aby wybrać zdjęcie z urządzenia lub zrobić je aparatem.

Dodawane zdjęcie można przyciąć, aby ustawić tylko jego fragment. W polu „Pokazuj jako” masz możliwość wpisania tekstu widocznego na ekranie pulpitu – np. zdrobnienia dla swojego dziecka.

Na wyświetlanej mobilnej KDR zawsze będzie widoczne pełne imię i nazwisko.

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło, zaloguj się do aplikacji mKDR i naciśnij na ikonę ustawień w lewym górnym rogu (trzy poziome kreski). Później naciśnij „Zmień hasło”. W efekcie zostaniesz automatycznie zalogowany w przeglądarce internetowej na stronie www.mkdr.gov.pl. W sekcji „HASŁO” naciśnij „Zmień hasło”, wpisz obecne hasło, a następnie wpisz i powtórz nowe hasło oraz naciśnij „ZMIEŃ”.

Uwaga! Hasło możesz zmienić bez otwierania aplikacji mobilnej. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.mkdr.gov.pli zalogujesz się numerem karty oraz hasłem do aplikacji.

Limit urządzeń i usunięcie urządzenia

Aplikacji mKDR można równocześnie używać na maksymalnie 5 urządzeniach. Jeżeli wyczerpałeś limit 5 urządzeń, a chcesz dodać kolejne urządzenie, najpierw usuń jedno z używanych wcześniej.

W celu usunięcia urządzeniawejdź na stronę www.mkdr.gov.pl, zaloguj się numerem Karty oraz hasłem do aplikacji oraz naciśnij „Zarządzaj urządzeniami”. Następnie naciśnij „Usuń” przy urządzeniu, którego już nie będziesz używać, a na zakończenie potwierdź usunięcie urządzenia.

mKDR powstała z myślą o rodzinach

- Nowoczesna Karta Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzenia mobilne powstała z myślą o wygodzie polskich rodzin. Dzięki najnowszym technologiom korzystanie z Karty staje się o wiele prostsze. Dostęp do szerokiej oferty ulg i zniżek oraz informacji na ich temat jest już na wyciągnięcie ręki. To duże udogodnienie dla rodzin 3+ – podsumowuje Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.01.2018 10:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 67165

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2012-10-03 09:34:04

Uwaga


Informacja

Uwaga
Świadczenia rodzinne - realizuje
Wydział Spraw Społecznych
i
Promocji Zdrowia
Urząd Miasta Inowrocławia
ul. Sienkiewicza 1

TEL. 52 355-52-61

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 03.10.2012 08:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 82369

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował