link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1929444
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów - projekt
drukuj

2020-04-02 11:42:21

Zawiadomienie o wyborze


Zawiadomienie o wyborze Partnera dotyczące otwartego naboru partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zawiadomienie o wybo...pdf 2020-04-02 11:43:01 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 02.04.2020 10:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2020 10:43
Liczba wyświetleń: 1281

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zawiadomienie o wyborze 02.04.2020 10:43 Sebastian Templin
2 Zawiadomienie o wyborze 02.04.2020 10:42 Sebastian Templin
drukuj

2020-03-04 09:11:43

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

Miasto Inowrocław/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018, poz.1431) ogłasza otwarty nabór Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego w ramach konkursu
Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. aktywizacji społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

 

Zakładane na lata 2021-2022 cele szczegółowe projektu będą obejmować zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne
i zawodowe realizowane w oparciu o:

 1. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
 2. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
 3. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
 4. Inne metody, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym
  z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i środowiskowej.

 

Powyższe cele będą realizowane w  projekcie przez Partnera poprzez wdrażanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

 1. społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności życiowej, samodzielności i aktywności społecznej, poprzez udział w warsztatach, akademii familijnej, zajęciach sportowych;
 2. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, poprzez kursy zawodowe, staże, warsztaty;
 3. środowiskowym, których celem jest integracja z lokalną społecznością, poprzez spotkania tematyczne, festyny, wycieczki.

 

Planuje się, że wsparciem objętych zostanie 20 osób, z terenu miasta Inowrocławia (preferowane osoby z dzielnicy Mątwy), w tym osoby niepełnosprawne, rodziny z dziećmi i młodzież. Projekt zakłada, że jednym z działań będzie utworzenie Klubu Rodziny na terenie dzielnicy Mątwy jako miejsca spotkań, szkoleń i warsztatów. Klub będzie miejscem integracji osób i rodzin. Jego działalność będzie sprzyjać integracji międzypokoleniowej, kultywowaniu rodzinnych tradycji, budowaniu pozytywnych wzorców rodzica.

 

Planowany okres realizacji projektu: 01.2021 r.- 12.2022 r.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany m. in. w oparciu o następujące dokumenty
i wytyczne:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego 2014-2020,
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 • Ogłoszenie o naborze Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19.

 Wymagania i kryteria wyboru wobec Partnera

 

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

 • zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa – brak zgodności skutkuje odrzuceniem oferty;
 • koncepcja projektu, budżet i harmonogram oraz planowane rezultaty/wskaźniki pomiaru;
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnych charakterze;
 • oferowany wkład Partnera w realizację projektu;

Podmiot ubiegający się o status Partnera w projekcie winien spełniać następujące warunki:

 • udokumentować co najmniej 3 - letni okres działalności statutowej w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, integracji społecznej (maksymalnie 2 punkty);
 • udokumentować działania prowadzone na rzecz jednostek, grup lub społeczności lokalnej z zakresu rozwiązywania problemów społecznych (maksymalnie 2 punkty);
 • mieć doświadczenie w działaniach środowiskowych (2 punkty);
 • posiadać doświadczenie w zakresie samodzielnego pozyskiwania i realizacji projektów (jako lider) finansowanych ze środków EFS w zakresie projektów dla osób. Za każdy realizowany projekt 2 pkt, jednak nie więcej niż 6 pkt. (maksymalnie 6 pkt.)
 • posiadać potencjał ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań (za każdy wymieniony po 1 pkt);
 • prowadzić działania na terenie miasta Inowrocławia ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Mątwy (2 punkty);
 • posiadać bazę lokalową w dzielnicy Mątwy (2 punkty);

Zakres zadań Partnera:

Po wyłonieniu Partnera, Partner zobowiązany będzie do:

 • współpracy w przygotowaniu działań projektowych,
 • wspólnej realizacji działań zaplanowanych w projekcie zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie konkursu, w oparciu o uzgodnioną z zamawiającym koncepcje realizacji projektu,
 • realizacji zadań merytorycznych i prowadzenia dokumentacji projektowej (w tym: rozliczenie i ewaluacja projektu) - zadania wskazane będą w umowie partnerskiej,
 • realizacji wybranych zadań z zakresu aktywnej integracji.

 

Wymagane dokumenty

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno- prawnych, ani wobec innych podmiotów,
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem  
  i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego),
 • aktualny statut podmiotu,
 • charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno - organizacyjnych oraz doświadczeniem  
  w realizacji podobnych projektów, w tym również jako Partner,
 • wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji do pełnienia funkcji Partnera,
 • pisemne oświadczenie, iż potencjalny Partner nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielenia dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich,
 • oświadczenie  o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu (w szczególności rekomendacje).
 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

Z wybranym Partnerem zostanie  zawarte porozumienie lub  umowa o  partnerstwie.

 

Miejsce  i termin składania i otwarcia ofert

 

1. Oferty można składać:

 • Osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, pokój nr 29, –  lub przesłać
 • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, pokój 29

2. Oferty winny być w zamkniętej kopercie z opisem „Otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. Klub Rodziny’’.

3.  Ogłaszający nabór nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty lub nie otwarcie we właściwym terminie oferty, która nie jest właściwie opisana.

4.  Termin składania ofert: 27.03.2020 r. do godz. 9.00 (liczy się data wpływu oferty).

5.  Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona potencjalnemu Partnerowi.

6.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, w pokoju nr 29 w dniu 27.03.2020 r. o godz. 11.00.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 • wyboru wyłącznie jednego partnera do wspólnej realizacji projektu,
 • negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania,
 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Informacja o wynikach naboru zostanie także opublikowana na stronie internetowej ogłaszającego nabór.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Załącznik nr 1.doc...ocx Załącznik nr 1 2020-03-04 09:59:33 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 04.03.2020 08:11
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2020 09:01
Liczba wyświetleń: 1355

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów 04.03.2020 08:50 Sebastian Templin
2 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów 04.03.2020 08:50 Sebastian Templin
3 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów 04.03.2020 08:41 Sebastian Templin
4 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów 04.03.2020 08:41 Sebastian Templin
5 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów 04.03.2020 08:11 Sebastian Templin