link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1929385
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS
drukuj

2015-05-06 11:09:27

Zadania


Zadania

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez MOPS należy:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką , ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym:
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych:

Zadania zlecone realizowane przez MOPS obejmują:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz.163 z późn.zm.):
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Ośrodek realizuje również zadania:

 • w zakresie przyznawania, ustalania wysokości oraz wypłacania dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017.poz.180);
 • w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego, o których mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 220 z późn.zm.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13 c tej ustawy.

Do zadań Ośrodka należy również realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, w szczególności z:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn.zm);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. );
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 882 z późn.zm.);
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016r., poz. 1817 z późn.zm.);
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r. poz. 1828 z późn.zm.);
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1832 z późn.zm.);
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2017r. poz. 1851 z późn.zm.)
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016r. poz. 1860)

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 06.05.2015 10:09
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 12:09
Liczba wyświetleń: 10543

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zadania 26.01.2018 11:32 Sebastian Templin
2 Zadania 26.01.2018 11:29 Sebastian Templin
3 Zadania 26.01.2018 10:20 Sebastian Templin
4 Zadania 06.05.2015 10:10 Sebastian Templin
5 Zadania 06.05.2015 10:10 Sebastian Templin
6 Zadania 06.05.2015 10:10 Sebastian Templin
7 Zadania 06.05.2015 10:09 Sebastian Templin