link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684619
Dodatki mieszkaniowe
drukuj

2021-06-21 13:40:55

UWAGA


Od 1 lipca zmiana w dodatkach mieszkaniowych.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 21.06.2021 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2021 12:44
Liczba wyświetleń: 1958

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 UWAGA 21.06.2021 12:43 Sebastian Templin
2 UWAGA 21.06.2021 12:40 Sebastian Templin
drukuj

2008-10-16 11:48:12

Dodatki Mieszkaniowe


Dodatki mieszkaniowe

 

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180);
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.) - potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny - załącznik nr 1

 

UWAGA

W związku ze stanem epidemii prosimy osoby pobierające lub zamierzające złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego o wskazanie na niżej przedstawionym druku formy płatniczej.

Pragniemy zaznaczyć, że zmuszeni jesteśmy do ograniczenia wypłat kasowych, dlatego uprzejmie prosimy aby jedynie w sytuacjach szczególnych przyjmować wariant „d” z prezentowanego poniżej wniosku.

Zaznaczyć należy, że wypłaty kasowe o ile będą w znacznej ilości nie będą mogły być realizowane w obowiązujących dotąd terminach. Informację o terminach wypłat w kasie podamy na naszej stronie internetowej do godziny 15.30 w dniu 6 kwietnia 2020r.

 

 

2. Deklaracja o wysokości dochodów* wszystkich członków gospodarstwa domowego – stanowiąca załącznik Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

3. Załącznik o stanie technicznym lokalu potwierdzony przez zarządce - załącznik nr 2

4. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni każdego z pomieszczeń znajdujących się w zajmowanym budynku (lokalu) oraz wyposażenie techniczne budynku - załącznik nr 3

5. Na żądanie organu osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach.

6. Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - chodzi o orzeczenia wydane po 23 listopada 2004r. Do orzeczeń o niepełnosprawności wydanych przed tą datą, nadal obowiązujących a nie zawierających zapisu o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z przedmiotowym zapisem.

7. Osoby pełnoletnie niezatrudnione składają oświadczenie o wysokości dochodów w obecności pracownika Ośrodka przedstawiając dowód osobisty bądź inny dokument stwierdzający tożsamości.

Do wglądu:

1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, podnajmu, akt własności).

2. Aneks określający aktualną wysokość czynszu i trzy ostatnie rachunki za wodę.

3. Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np. zaświadczenie z zakładu pracy - załącznik nr 4, decyzja emerytalna, rentowa lub zaświadczenie z ZUS itp.).

4. Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium socjalnego, naukowego lub unijnego.

5. Decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych.

6. Zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu – załącznik nr 4.

7. Faktura za energię elektryczną w przypadku braku CO, CCW, lub gazu.

8. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych.

9. Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o uzyskiwanych dopłatach unijnych dla osób posiadających gospodarstwa rolne.

10. Osoby korzystające z ulgi podatkowej na dziecko/dzieci w wieku do 25 lat przedkładają PIT-37, PIT/0 lub inny dokument (zaświadczenie), z którego wynika kwota dokonanego odliczenia.

11. Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób wchodzących w skład danego gospodarstwa domowego.

12. Decyzja o ostatnim dodatku mieszkaniowym.

 

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwiania sprawy

W ciągu miesiąca. W sprawach skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Tryb odwoławczy

Odwołanie można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Jednostka odpowiedzialna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Św. Ducha 90

88-100 Inowrocław

tel. 52 356 22 30; 52 356 22 32

 

godziny urzędowania:

 

Poniedziałek

09.00 - 14.00

Wtorek

09.00 - 14.00

Środa

09.00 - 14.00

Czwartek

09.00 - 14.00

Piątek

09.00 - 14.00

 

 

Dodatkowe informacje:

1. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej MOPS, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biurze Obsługi Interesanta pok. 1 oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnych w godzinach 7.30-10.00 i 14.00-15.30.

2. Dodatek mieszkaniowy - wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny z wyjątkiem ryczałtu na zakup opału, który wypłacany jest wnioskodawcy.

3. Dofinansowanie do czynszu przysługuje, jeśli średni miesięczny dochód w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym dochód nie przekracza 125% najniższej emerytury.

Od 01 marca 2021r. dochód kwalifikujący w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 2189,04zł brutto, a w gospodarstwie wieloosobowym 1563,60zł brutto na osobę.

4. Dodatku nie przyznaje się najemcom m.in. w przypadku, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury oraz w przypadku zajmowania lokalu mieszkaniowego o powierzchni użytkowej większej niż powierzchnia normatywna określona w ustawie wraz z dopuszczalnym przekroczeniem o 30% bądź 50%.

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

30%

50%

1

35 m²

45,50 m²

52,50 m²

2

40 m²

52,00 m²

60,00 m²

3

45 m²

58,50 m²

67,50 m²

4

55 m²

71,50 m²

82,50 m²

5

65 m²

84,50 m²

97,50 m²

6

70 m²

91,00 m²

105,00 m²

7

75 m²

97,50 m²

112,50 m²

8

80 m²

104,00 m²

120,00 m²

9

85 m²

110,50 m²

127,50 m²

10

90 m²

117,50 m²

135,00 m²

11

95 m²

123,50 m²

142,00 m²

12

100 m²

130,00 m²

150,00 m²W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

*Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

5. Wnioskodawca, na rzecz którego nienależnie został wypłacony dodatek mieszkaniowy będzie zobowiązany do zwrotu świadczenia w podwójnej wysokości wraz z odsetkami.

6. Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy wraz z odsetkami, który został przez organ umorzony stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Dla osób tych sporządzany jest PIT -8C.

*Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych wprzepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.10.2008 10:48
Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2021 14:23
Liczba wyświetleń: 21328

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatki Mieszkaniowe 16.10.2020 12:31 Sebastian Templin
2 Dodatki Mieszkaniowe 01.04.2020 14:17 Sebastian Templin
3 Dodatki Mieszkaniowe 01.04.2020 14:16 Sebastian Templin
4 Dodatki Mieszkaniowe 01.04.2020 14:16 Sebastian Templin
5 Dodatki Mieszkaniowe 01.04.2020 14:15 Sebastian Templin
6 Dodatki Mieszkaniowe 19.11.2019 13:48 Sebastian Templin
7 Dodatki Mieszkaniowe 24.05.2019 09:43 Sebastian Templin
8 Dodatki Mieszkaniowe 20.04.2018 13:08 Sebastian Templin
9 Dodatki Mieszkaniowe 20.04.2018 12:45 Sebastian Templin
10 Dodatki Mieszkaniowe 20.04.2018 12:44 Sebastian Templin
11 Dodatki Mieszkaniowe 20.04.2018 12:37 Sebastian Templin
12 Dodatki Mieszkaniowe 20.04.2018 12:32 Sebastian Templin
13 Dodatki Mieszkaniowe 02.03.2018 12:12 Sebastian Templin
14 Dodatki Mieszkaniowe 16.02.2018 10:40 Sebastian Templin
15 Dodatki Mieszkaniowe 16.02.2018 10:40 Sebastian Templin
16 Dodatki Mieszkaniowe 16.02.2018 10:39 Sebastian Templin
17 Dodatki Mieszkaniowe 16.02.2018 10:36 Sebastian Templin
18 Dodatki Mieszkaniowe 16.02.2018 10:35 Sebastian Templin
19 Dodatki Mieszkaniowe 16.02.2018 10:35 Sebastian Templin
20 Dodatki Mieszkaniowe 16.02.2018 10:34 Sebastian Templin
21 Dodatki Mieszkaniowe 16.02.2018 10:33 Sebastian Templin
22 Dodatki Mieszkaniowe 16.02.2018 06:34 Sebastian Templin
23 Dodatki Mieszkaniowe 25.01.2018 10:31 Sebastian Templin
24 Dodatki Mieszkaniowe 28.01.2015 06:40 Sebastian Templin
25 Dodatki Mieszkaniowe 22.10.2008 12:34 Sebastian Templin
26 Dodatki Mieszkaniowe 22.10.2008 12:34 Sebastian Templin
27 Dodatki Mieszkaniowe 22.10.2008 12:33 Sebastian Templin
28 Dodatki Mieszkaniowe 22.10.2008 12:32 Sebastian Templin
29 Od 1 października 2003 r. wnioski na dodatki mieszkaniowe wydawane i przyjmowane będą przez pracowników MOPS w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 w godzinach: 22.10.2008 12:28 Sebastian Templin
30 Od 1 października 2003 r. wnioski na dodatki mieszkaniowe wydawane i przyjmowane będą przez pracowników MOPS w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 w godzinach: 22.10.2008 11:38 Sebastian Templin
31 Od 1 października 2003 r. wnioski na dodatki mieszkaniowe wydawane i przyjmowane będą przez pracowników MOPS w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 w godzinach: 22.10.2008 11:38 Sebastian Templin
32 Od 1 października 2003 r. wnioski na dodatki mieszkaniowe wydawane i przyjmowane będą przez pracowników MOPS w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 w godzinach: 16.10.2008 10:50 Sebastian Templin
33 Od 1 października 2003 r. wnioski na dodatki mieszkaniowe wydawane i przyjmowane będą przez pracowników MOPS w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 w godzinach: 16.10.2008 10:48 Sebastian Templin