link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2352881
Zamówienia na usługi społeczne do 2020 r.
drukuj

2017-12-12 13:41:50

Ważna informacja


Ważna informacja

Zamówienia dotyczące usług społecznych na rok 2020 będą publikowane w zakładce zamówienia publiczne

Link: Zamówienia na usługi społeczne

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 12.12.2017 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 14:55
Liczba wyświetleń: 14763

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ważna informacja 13.12.2019 13:27 Sebastian Templin
2 Ważna informacja 17.12.2018 14:01 Sebastian Templin
3 Ważna informacja 12.12.2018 15:28 Sebastian Templin
4 Ważna informacja 26.01.2018 08:42 Sebastian Templin
5 Ważna informacja 12.12.2017 13:44 Sebastian Templin
6 Ważna informacja 12.12.2017 13:41 Sebastian Templin
drukuj

2016-12-28 18:03:45

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne


Przedmiot zamówienia: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.”

Procedura o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzona jest według zasad określonych

w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.”

I. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Adres Zamawiającego:                      ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław

Nr telefonu.                                      52 35 622 31

Nr faksu                                           52 355 24 50

Adres  e-mail:                                   zamowienia@mopsinowroclaw.samorzady.pl

Strona internetowa:                           www.mopsinowroclaw.samorzady.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

II.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.

II.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci,  dostosowanych do szczególnych potrzeb – wynikających z rodzaju schorzenia, wykonywanych w miejscu zamieszkiwania świadczeniobiorców – teren miasta Inowrocławia.

a)    Wykonawca zobowiązuje się do uczenia i rozwijania u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, rehabilitacji fizycznej  oraz usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) (zgodnie z § 2 pkt. 1 lit. a, oraz § 2 pkt. 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

b)   Ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniona jest od ilości osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy. Usługi opiekuńcze wykonywane będą u ok. 48 świadczeniobiorców (od 40 do 55 osób miesięcznie). Zamawiający szacuje, że w całym okresie realizacji zamówienia łączna liczba usług wyniesie ok. 6912 godzin, a średniomiesięczna ilość usług  wyniesie ok. 576  godzin.

c)    Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość osób i ilość godzin może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu maksymalnie o 40% lub zwiększeniu  maksymalnie o 40 % szacunkowej ilości osób i godzin. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują  żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania,  z tytułu niezrealizowanej  części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

d)   Ilość godzin u świadczeniobiorców może być zróżnicowana, tj. każda osoba może mieć przyznaną inną ilość godzin.

e)    Usługi specjalistyczne będą świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych, popołudniowych oraz wieczornych – do uzgodnienia ze świadczeniobiorcami, ich  rodzicami lub opiekunami prawnymi, z zastrzeżeniem, że na wniosek rodzica/opiekuna prawnego mogą być świadczone także w soboty i niedziele.

f)    Usługi specjalistyczne będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, z zastrzeżeniem, że ze względu na szczególne okoliczności, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub w oparciu o stosowne zaświadczenie lekarskie świadczeniobiorca będzie dowożony przez rodzica lub opiekuna prawnego na zajęcia do gabinetu/zakładu terapii na terenie miasta Inowrocławia.

g)   W związku z pkt. f) Wykonawca musi posiadać gabinet/zakład terapii  usytuowany na terenie miasta Inowrocławia w miejscu łatwo dostępnym, który jest odpowiednio wyposażony do świadczenia przedmiotowych usług specjalistycznych.

h)   Realizacja zamówienia następuje na podstawie zlecenia, zawierającego następujące dane:

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z usług,

2)   godzinowy wymiar usług w tygodniu i łącznie w  miesiącu, (Usługi przyznane na dany miesiąc muszą być wykonane w danym miesiącu – nie przechodzą na miesiąc następny)

3)   zakres  wykonywanych usług,

4)   okres wykonywania usług,

i)     Godzina usługi (60 minut) liczona jest jako faktycznie przepracowany czas w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy lub gabinecie/zakładzie terapii bez czasu dojazdu lub dojścia do tego miejsca.

j)     Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest do sporządzania i przedkładania na początku każdego miesiąca harmonogramu pracy z określeniem godzin u poszczególnych świadczeniobiorców.

k)   Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia rocznego planu pracy z każdym ze świadczeniobiorców, po upływie maksymalnie do 5 spotkań ze świadczeniobiorcą.

l)     Usługi opiekuńcze  winny być wykonywane ze szczególną starannością, sumiennością, uczciwością i zgodnie z zasadami poszanowania praw człowieka, jego godności, uczuć, decyzji  jak również w poszanowaniu własności osoby wymagającej pomocy.

m) Zamówienie ma charakter szczególny, ponieważ dotyczy wykonywania usług bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,  dlatego niezwykle istotne jest doświadczenie i fachowość dotychczas zdobyte w realizacji podobnych zadań.

n)   Wykonawca  zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób ciągły, przez te same osoby.

o)   Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczonych usług.

 

2. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktur/rachunków miesięcznych wystawionych przez wykonawcę na podstawie faktycznej ilości usług u poszczególnych świadczeniobiorców w danym miesiącu potwierdzonej przez Zamawiającego. Podstawą do rozliczenia będzie dołączenie do faktury „Sprawozdania z wykonanych usług opiekuńczych”.

 

3. Cena jednostkowa za jedna godzinę usługi podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania umowy.

4. Zamawiający zapłaci należne wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

kody CPV: 85311200 - 4 nazwa: usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

                85312500 - 4 nazwa: usługi rehabilitacyjne

6. Usługa musi być realizowana zgodnie z przepisami prawa, między innymi:

-  art.  50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930   z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia na usługi społeczne.

1.  Miejsce wykonywania zamówienia:

Usługi specjalistyczne będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców  w Inowrocławiu,  z zastrzeżeniem, że ze względu na szczególne okoliczności, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego lub w oparciu o stosowne zaświadczenie lekarskie świadczeniobiorca będzie dowożony przez rodzica lub opiekuna prawnego na zajęcia do gabinetu/zakładu terapii na terenie miasta Inowrocławia.

 

2. Przewidywany  termin wykonywania zamówienia:

Styczeń 2017 r. - 31.12.2017 r.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

1.      O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

1.1.   wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali usługi specjalistyczne, w zakresie przedmiotu zamówienia w ilości co najmniej 3000 godzin. w tym okresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi opiekuńcze dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert;

1.2.   dysponuje co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia przewidziane prawem, o których mowa w  Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm,).

1.3. dysponuje  lokalem  gabinetem/zakładem terapii  usytuowanym na terenie miasta Inowrocławia w miejscu łatwo dostępnym, który jest odpowiednio wyposażony do świadczenia przedmiotowych usług specjalistycznych.

 

2.      Wykonawca może w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

 

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.    Oferty należy składać do dnia 03.01.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11.

2.    Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7  (parter). Otwarcie ofert jest jawne.

 

V. Kryteria oceny ofert

1.     Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryterium :

     1) cena  ofertowa brutto,                                                          

     2)  doświadczenie Wykonawcy.                                                 

2.  Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Kryterium

Waga (%)

Maksymalna liczba punktów

Cena ofertowa brutto

90%

90

Doświadczenie Wykonawcy

10%

10


 

VI. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zawierają Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.mopsinowroclaw.samorzady.pl

 

Data:  2016-12-28     

     

ZATWIERDZAM:

 

    Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

 w Inowrocławiu

 

Jadwiga Kalinowska

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Warunki zamówienia ...ocx Warunki zamówienia na usługi społeczne 2016-12-28 18:08:47 Nawrocka Anna
załącznik Zalaczniki 1-6.doc...ocx Załączniki 1-6 2016-12-28 18:09:08 Nawrocka Anna
załącznik zmiana treści.pdf Zmiana treści warunków zamówienia na usługi społeczne 2016-12-30 13:11:19 Nawrocka Anna
załącznik Informacja o udziele...pdf Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne 2017-01-16 13:43:59 Nawrocka Anna

Informacje o artykule

Autor: Anna Nawrocka
Zredagował(a): Anna Nawrocka
Data powstania: 28.12.2016 18:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15496

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2016-12-14 16:43:53

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne


Przedmiot zamówienia: Gorące posiłki dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu w 2017 r.

Procedura o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzona jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

Przedmiot zamówienia:

Gorące posiłki dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu w 2017 r.

 

I. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Adres Zamawiającego:                       ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław

Nr telefonu.                                       52 35 622 31

Nr faksu                                            52 355 24 50

Adres  e-mail:                                    zamowienia@mopsinowroclaw.samorzady.pl

Strona internetowa:                            www.mopsinowroclaw.samorzady.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

II.1. Przedmiotem zamówienia są gorące posiłki dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu w 2017 r.

II.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie składa się z trzech części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na każdą z powyższych części, tj. 1 lub/i 2 lub/i 3 (Razem 3a i 3b):

 

a) 1 część zamówienia: „Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przygotowanie i wydawanie obiadów abonamentowych/posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. od poniedziałku do niedzieli w godz. od 12:00 do 15:00, dla przeciętnie 37 osób dziennie. Szacuje się, że minimalna ilość obiadów będzie nie mniejsza niż 34 i nie większa niż 47 dziennie.

2. Szacunkowa ilość zamawianych obiadów przez okres roku – 13505 szt.

3. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 30 % szacunkowej ilości posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania,  z tytułu niezrealizowanej  części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby:

1) obiad składał się z:

-           pierwszego dania: zupy (nie mniej niż 500 g)

-           drugiego dania, na które składają się: ziemniaki lub zamiennie: kasza, ryż, kluski, makaron (nie mniej niż 200g), mięso (nie mniej niż 120 g), dodatki – zestaw surówek, warzywa gotowane, sałatki itp. (nie mniej niż 150 g)

Podane gramatury dotyczą wyżej wymienionych produktów po obróbce termicznej.

2) posiłki przygotowywane dla klientów były sporządzane zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia. Wartość kaloryczna powinna uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych. Warunki podawania  oraz sposób przygotowania muszą spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

3) posiłki były przygotowane wg zasad racjonalnego żywienia. Muszą być sycące, smaczne, urozmaicone, bezwzględnie świeże i przyrządzane w dniu wydawania. Obiad abonamentowy nie musi zapewniać dziennej normy zapotrzebowania organizmu na energię.

5. Temperatura posiłków oraz czas przechowywania od momentu wyprodukowania do momentu wydania powinny być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji.

6. Dla osób, które nie jadają posiłków mięsnych Wykonawca będzie zobowiązany wydawać obiady bezmięsne o równowartości kalorycznej obiadu mięsnego.

7. Na soboty, niedziele i święta na zgłoszenie opiekunek MOPS, które donoszą obiady klientom do domu, Wykonawca będzie zobowiązany wydać obiad lub suchy prowiant, odpowiadający wartości kalorycznej obiadu.

8. Obiady będą wydawane w sali konsumpcyjnej Wykonawcy, która mieści się w Inowrocławiu w miejscu łatwo dostępnym (możliwy dojazd kilkoma autobusami MPK z dużą częstotliwością). Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zaplecze kuchenne, salę konsumpcyjną, toaletę w celu prawidłowej realizacji zamówienia, także w przypadku zwiększenia ilości wydawanych posiłków. Sala konsumpcyjna powinna być wyposażona w co najmniej 20 miejsc. Posiłek musi być przyrządzany i wydawany w pomieszczeniach spełniających wymagania przewidziane prawem.

9. Zamawiający zastrzega sobie zakaz wydawania przez Wykonawcę klientom Zamawiającego wszelkich używek w zamian za obiad a także sprzedawania napojów alkoholowych.

10. Wydawanie obiadów klientowi następuje po okazaniu przez niego pisemnego skiero-wania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

11. Przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz podjęciem odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Wykonawca odpowiada za czystość urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane i podawane będą posiłki oraz czystość zatrudnionego personelu, czystość technologii przygotowywania i dostarczania posiłków.

12. Wykonawca zabezpieczy pracowników kuchni i pracowników wydawania w odpowiednią odzież ochronną. Odzież powinna być kompletna i czysta. Każdy pracownik świadczący usługę musi mieć aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia od obsługi pracownika nieposiadającego aktualnych badań.

13. Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do klientów korzystających z posiłków.

14. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

15. Warunki zapłaty za wykonane zamówienia:

1) Zamawiający pokrywa 100% kosztów obiadu.

2) Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktur miesięcznych wy-stawionych przez wykonawcę na podstawie faktycznej ilości wydanych obiadów w danym miesiącu potwierdzonej przez Zamawiającego.

3) Wysokość wynagrodzenia należnego/cena należna Wykonawcy obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie (za jeden obiad), będzie zależała od faktycznej ilości wydanych obiadów. Określenie w umowie maksymalnej ilości wynagrodzenia/ceny (szacunkowa ilość obiadów w 2017 r. x cena obiadu jednostkowego brutto), w razie ich mniejszej ilości, nie stanowi podstawy do roszczenia wykonawcy o zapłatę.

4) Cena jednostkowa za jeden obiad podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania umowy.

5) Zamawiający zapłaci należne wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

16. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

55.32.20.00-3 usługi gotowania posiłków

55.32.10.00-6 usługi przygotowywania posiłków

55.32.00.00-9 usługi podawania posiłków

17. Usługa musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in.:

- z wymogami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.),

- z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji.

 

b) 2 część zamówienia: „Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w dzielnicy Mątwy.”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przygotowanie i wydawanie obiadów abonamentowych/posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w dzielnicy Mątwy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 15:00, dla przeciętnie 6 osób dziennie. Szacuje się, że minimalna ilość obiadów będzie nie mniejsza niż 5 i nie większa niż 8 dziennie.

2. Szacunkowa ilość zamawianych obiadów przez okres roku – 2190 szt.

3. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 30 % szacunkowej ilości posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania,  z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby:

1) obiad składał się z:

-           pierwszego dania: zupy (nie mniej niż 500 g)

-           drugiego dania, na które składają się: ziemniaki lub zamiennie: kasza, ryż, kluski, makaron (nie mniej niż 200g), mięso (nie mniej niż 120 g), dodatki – zestaw surówek, warzywa gotowane, sałatki itp. (nie mniej niż 150 g)

Podane gramatury dotyczą wyżej wymienionych produktów po obróbce termicznej.

2) posiłki przygotowywane dla klientów były sporządzane zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia. Wartość kaloryczna powinna uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych. Warunki podawania  oraz sposób przygotowania muszą spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

3) posiłki były przygotowane wg zasad racjonalnego żywienia. Muszą być sycące, smaczne, urozmaicone, bezwzględnie świeże i przyrządzane w dniu wydawania. Obiad abonamentowy nie musi zapewniać dziennej normy zapotrzebowania organizmu na energię.

5. Temperatura posiłków oraz czas przechowywania od momentu wyprodukowania do momentu wydania powinny być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji.

6. Dla osób, które nie jadają posiłków mięsnych Wykonawca będzie zobowiązany wydawać obiady bezmięsne o równowartości kalorycznej obiadu mięsnego.

7. Na soboty, niedziele i święta na zgłoszenie osób skierowanych przez Zamawiającego, w tym opiekunek MOPS, które donoszą obiady klientom do domu, Wykonawca będzie zobowiązany wydać obiad lub suchy prowiant, odpowiadający wartości kalorycznej obiadu.

8. Obiady będą wydawane w sali konsumpcyjnej Wykonawcy, która mieści się w Inowrocławiu w dzielnicy Mątwy w promieniu 1 km od pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej w miejscu łatwo dostępnym. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zaplecze kuchenne, salę konsumpcyjną, toaletę w celu prawidłowej realizacji zamówienia, także w przypadku zwiększenia ilości wydawanych posiłków. Sala konsumpcyjna powinna być wyposażona w co najmniej 10 miejsc. Posiłek musi być przyrządzany i wydawany w pomieszczeniach spełniających wymagania przewidziane prawem.

9. Zamawiający zastrzega sobie zakaz wydawania przez Wykonawcę klientom Zamawiającego wszelkich używek w zamian za obiad a także sprzedawania napojów alkoholowych.

10. Wydawanie obiadów klientowi następuje po okazaniu przez niego pisemnego skiero-wania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

11. Przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz podjęciem odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Wykonawca odpowiada za czystość urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane i podawane będą posiłki oraz czystość zatrudnionego personelu, czystość technologii przygotowywania i dostarczania posiłków.

12. Wykonawca zabezpieczy pracowników kuchni i pracowników wydawania w odpowiednią odzież ochronną. Odzież powinna być kompletna i czysta. Każdy pracownik świadczący usługę musi mieć aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia od obsługi pracownika nieposiadającego aktualnych badań.

13. ersonel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do klientów korzystających z posiłków

W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

14. Warunki zapłaty za wykonane zamówienia:

1) Zamawiający pokrywa 100% kosztów obiadu.

2) Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktur miesięcznych wy-stawionych przez wykonawcę na podstawie faktycznej ilości wydanych obiadów w danym miesiącu potwierdzonej przez Zamawiającego.

3) Wysokość wynagrodzenia należnego/cena należna Wykonawcy obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie (za jeden obiad), będzie zależała od faktycznej ilości wydanych obiadów. Określenie w umowie maksymalnej ilości wynagrodzenia/ceny (szacunkowa ilość obiadów w 2017 r. w dzielnicy Mątwy x cena obiadu jednostkowego brutto), w razie ich mniejszej ilości, nie stanowi podstawy do roszczenia wykonawcy o zapłatę.

4) Cena jednostkowa za jeden obiad podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania umowy.

5) Zamawiający zapłaci należne wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

16. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

55.32.20.00-3 usługi gotowania posiłków

55.32.10.00-6 usługi przygotowywania posiłków

55.32.00.00-9 usługi podawania posiłków

17. Usługa musi być realizowana zgodnie z przepisami prawa, m.in.:

- z wymogami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.),

- z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji.

 

c) 3 część zamówienia składa się z części 3a i 3b:

3a. „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przygotowanie i dostarczanie gorących obiadów/posiłków dla osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu od poniedziałku do piątku w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w godzinach od 13:00 do 13:30, dla przeciętnie 45 osób dziennie.

2. Szacunkowa ilość zamawianych obiadów przez okres roku – 10620 szt.

3.Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 30 % szacunkowej ilości posiłków. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania,  z tytułu niezrealizowanej  części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych obiadów w skali dziennej, miesięcznej i rocznej w zależności od potrzeb oraz do złożenia zamówienia lub jego rezygnacji w określonym dniu i w określonych godzinach w związku z np. wyjazdem na wycieczkę, obchodami świąt i uroczystościami. ŚDS przewiduje 14  dniową przerwę w ciągu roku. ŚDS codziennie do godz. 9:30 poda zamawianą ilość obiadów w danym dniu. 

4. Zamawiający wymaga, aby:

1) obiad/posiłek składał się z:

-           pierwszego dania: zupy (nie mniej niż 500 g)

-           drugiego dania, na które składają się: ziemniaki lub zamiennie: kasza, ryż, kluski, makaron (nie mniej niż 200g), mięso (nie mniej niż 120 g), dodatki – zestaw surówek, warzywa gotowane, sałatki itp. (nie mniej niż 150 g)

Podane gramatury dotyczą wyżej wymienionych produktów po obróbce termicznej.

Obiady muszą być zapakowane porcyjnie w opakowania jednorazowego użytku wraz z dołączonymi sztućcami jednorazowego użytku.

2) posiłki były  sporządzane zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia. Wartość kaloryczna powinna uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych. Warunki podawania  oraz sposób przygotowania muszą spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

3) posiłki były przygotowane wg zasad racjonalnego żywienia. Muszą być sycące, smaczne, urozmaicone, bezwzględnie świeże i przyrządzane w dniu wydawania. Posiłek nie musi zapewniać dziennej normy zapotrzebowania organizmu na energię.

5. Temperatura dostarczonych posiłków oraz czas przechowywania od momentu wyproduko-wania do momentu wydania powinny być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji.

6. Obiady będą dostarczane i wnoszone do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Św. Ducha 90 w Inowrocławiu. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zaplecze kuchenne do przygotowywania żywności. Posiłek musi być przyrządzany w pomieszczeniach spełniających wymagania przewidziane prawem.

7. Wykonawca musi dostarczać posiłki samochodem spełniającym wymogi sanitarne dotyczące przewozu żywności poświadczone decyzją lub innym dokumentem wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

8. Wykonawca ma dostarczać posiłki własnym transportem, którego koszt ma być wliczony w cenę oferty. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków o określonej godzinie, Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innego dostawcy na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca usuwa na własny koszt z terenu Środowiskowego Domu Samopomocy wszelkie odpady pokonsumpcyjne - w tym naczynia i sztućce jednorazowe w dniu dostarczenia posiłków.

10. Przygotowanie i dostarczanie posiłków odbywać się będzie zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz podjęciem odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Wykonawca odpowiada za czystość urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane i podawane będą posiłki oraz czystość zatrudnionego personelu, czystość technologii przygotowywania i dostarczania posiłków.

11. Wykonawca zabezpieczy pracowników kuchni i pracowników przywożących posiłki w odpowiednią odzież ochronną. Odzież powinna być kompletna i czysta. Każdy pracownik świadczący usługę musi mieć aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia od obsługi pracownika nieposiadającego aktualnych badań.

12. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

13. Warunki zapłaty za wykonane zamówienia:

1) Zamawiający pokrywa 100% kosztów obiadu.

2) Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktur miesięcznych wy-stawionych przez wykonawcę na podstawie faktycznej ilości wydanych obiadów w danym miesiącu potwierdzonej przez Zamawiającego.

3) Wysokość wynagrodzenia należnego/cena należna Wykonawcy obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie (za jeden obiad), będzie zależała od faktycznej ilości wydanych obiadów. Określenie w umowie maksymalnej ilości wynagrodzenia/ceny (szacunkowa ilość obiadów w 2017 r. x cena obiadu jednostkowego brutto), w razie ich mniejszej ilości, nie stanowi podstawy do roszczenia wykonawcy o zapłatę.

4) Cena jednostkowa za jeden obiad podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania umowy.

5) Zamawiający zapłaci należne wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

14. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

55.32.20.00-3 usługi gotowania posiłków

55.32.10.00-6 usługi przygotowywania posiłków

55.32.00.00-9 usługi podawania posiłków

55.52.00.00-1  usługi dostarczania posiłków

15. Usługa musi być realizowana zgodnie z przepisami prawa, m.in.:

- z wymogami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.),

- z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji.

 

3b.  „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu – mieszkańców mieszkań chronionych przy ul. Św. Ducha 90 w Inowrocławiu”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przygotowanie i dostarczenie gorących obiadów/posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu – mieszkańców mieszkań chronionych przy ul. Św. Ducha 90 w Inowrocławiu od poniedziałku do niedzieli w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w godzinach od 13:15 do 13:45, dla przeciętnie 3 osób dziennie.

2. Szacunkowa ilość zamawianych obiadów przez okres roku – 1095 szt.

3. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 30 % szacunkowej ilości posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania,  z tytułu niezrealizowanej  części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby:

1) obiad/posiłek składał się z:

-           pierwszego dania: zupy (nie mniej niż 500 g)

-           drugiego dania, na które składają się: ziemniaki lub zamiennie: kasza, ryż, kluski, makaron (nie mniej niż 200g), mięso (nie mniej niż 120 g), dodatki – zestaw surówek, warzywa gotowane, sałatki itp. (nie mniej niż 150 g)

Podane gramatury dotyczą wyżej wymienionych produktów po obróbce termicznej. Obiady muszą być zapakowane porcyjnie w opakowania jednorazowego użytku.

2) posiłki były  sporządzane zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia. Wartość kaloryczna powinna uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych. Warunki podawania  oraz sposób przygotowania muszą spełniać wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

3) posiłki były przygotowane wg zasad racjonalnego żywienia. Muszą być sycące, smaczne, urozmaicone, bezwzględnie świeże i przyrządzane w dniu wydawania. Posiłek nie musi zapewniać dziennej normy zapotrzebowania organizmu na energię.

5. Temperatura dostarczonych posiłków oraz czas przechowywania od momentu wyproduko-wania do momentu wydania powinny być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji.

6. Obiady będą dostarczane i wnoszone do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w budynku przy ul. Św. Ducha 90 w Inowrocławiu. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zaplecze kuchenne do przygotowywania żywności. Posiłek musi być przyrządzany w pomieszczeniach spełniających wymagania przewidziane prawem.

7. Wykonawca musi dostarczać posiłki samochodem spełniającym wymogi sanitarne dotyczące przewozu żywności poświadczone decyzją lub innym dokumentem wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

8. Wykonawca ma dostarczać posiłki własnym transportem, którego koszt ma być wliczony w cenę oferty. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków o określonej godzinie, Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innego dostawcy na koszt Wykonawcy.

9. Przygotowanie i dostarczanie posiłków odbywać się będzie zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz podjęciem odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Wykonawca odpowiada za czystość urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane i podawane będą posiłki oraz czystość zatrudnionego personelu, czystość technologii przygotowywania i dostarczania posiłków.

10. Wykonawca zabezpieczy pracowników kuchni i pracowników przywożących posiłki w odpowiednią odzież ochronną. Odzież powinna być kompletna i czysta. Każdy pracownik świadczący usługę musi mieć aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia od obsługi pracownika nieposiadającego aktualnych badań.

11. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

12. Warunki zapłaty za wykonane zamówienia:

1) Zamawiający pokrywa 100% kosztów obiadu.

2) Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktur miesięcznych wy-stawionych przez wykonawcę na podstawie faktycznej ilości wydanych obiadów w danym miesiącu potwierdzonej przez Zamawiającego.

3) Wysokość wynagrodzenia należnego/cena należna Wykonawcy obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie (za jeden obiad), będzie zależała od faktycznej ilości wydanych obiadów. Określenie w umowie maksymalnej ilości wynagrodzenia/ceny (szacunkowa ilość obiadów w 2017 r. x cena obiadu jednostkowego brutto), w razie ich mniejszej ilości, nie stanowi podstawy do roszczenia wykonawcy o zapłatę.

4) Cena jednostkowa za jeden obiad podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania umowy.

5) Zamawiający zapłaci należne wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

55.32.20.00-3 usługi gotowania posiłków

55.32.10.00-6 usługi przygotowywania posiłków

55.32.00.00-9 usługi podawania posiłków

55.52.00.00-1  usługi dostarczania posiłków

14. Usługa musi być realizowana zgodnie z przepisami prawa, m.in.:

- z wymogami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.),

- z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji.

 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia na usługi społeczne.

 

1. Miejsce wykonywania zamówienia:

1 część zamówienia: Miejsce wydawania gorących posiłków  – Inowrocław. Obiady będą wydawane w sali konsumpcyjnej wykonawcy, która mieści się w Inowrocławiu w miejscu łatwo dostępnym (możliwy dojazd kilkoma autobusami MPK z  dużą częstotliwością).

2 część zamówienia: Miejsce wydawania gorących posiłków  – dzielnica Inowrocławia - Mątwy. Obiady będą wydawane w sali konsumpcyjnej wykonawcy, która mieści się w Inowrocławiu w dzielnicy Mątwy,  w promieniu 1 km od pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej w miejscu łatwo dostępnym.

3 część zamówienia:

3a. Dostawa gorących posiłków do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90.

3b. Dostawa gorących posiłków do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w budynku przy ul. Św. Ducha 90 w Inowrocławiu.

 

2. Przewidywany termin wykonywania zamówienia:

1 część zamówienia: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

2 część zamówienia: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

3 część zamówienia:

3a. 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z posiłków w określonym dniu i w określonych godzinach w związku z np. wyjazdem na wycieczkę, obchodami świąt i uroczystościami. ŚDS przewiduje 14 dniową  przerwę w roku – przewidywana przerwa wakacyjna 31 lipca 2017 – 18 sierpnia 2017 r.

3b.  01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

1. O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

 

Dla 1  części zamówienia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

 1. wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w ilości co najmniej 30 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
  że zrealizowane /realizowane usługi obejmowały /obejmują przygotowanie
  i dostarczenie co najmniej 30 posiłków dziennie w ramach jednego zamówienia / jednej umowy. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi przygotowania
  i dostarczenia gorących posiłków przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert;
 2. dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do właściwego rejestru.,
 3. Wykonawca spełni warunek  udziału,  jeżeli wykaże,  że dysponuje  lokalem  położonym  na  terenie miasta  Inowrocławia,  który mieści się w Inowrocławiu  w miejscu łatwo dostępnym (możliwy dojazd kilkoma autobusami MPK z dużą częstotliwością). Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zaplecze kuchenne, salę konsumpcyjną, toaletę w celu prawidłowej realizacji zamówienia, także w przypadku zwiększenia ilości wydawanych posiłków. Sala konsumpcyjna powinna być wyposażona w co najmniej 20 miejsc. Posiłek musi być przyrządzany i wydawany w pomieszczeniach spełniających wymagania przewidziane prawem.

 

Dla 2  części zamówienia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

 1. wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w ilości co najmniej 6 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
  że zrealizowane /realizowane usługi obejmowały /obejmują przygotowanie
  i dostarczenie co najmniej 6 posiłków dziennie w ramach jednego zamówienia / jednej umowy. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi przygotowania
  i dostarczenia gorących posiłków przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert;
 2. dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do właściwego rejestru.
 3. Wykonawca spełni  warunek  udziału,  jeżeli wykaże,  że dysponuje  lokalem  położonym  na  terenie miasta  Inowrocławia, który  mieści się w Inowrocławiu w dzielnicy Mątwy w promieniu 1 km od pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej w miejscu łatwo dostępnym. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zaplecze kuchenne, salę konsumpcyjną, toaletę w celu prawidłowej realizacji zamówienia, także w przypadku zwiększenia ilości wydawanych posiłków. Sala konsumpcyjna powinna być wyposażona w co najmniej 10 miejsc. Posiłek musi być przyrządzany i wydawany w pomieszczeniach spełniających wymagania przewidziane prawem.

 

Dla 3  części zamówienia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

 1. wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w ilości co najmniej 40 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
  że zrealizowane /realizowane usługi obejmowały /obejmują przygotowanie
  i dostarczenie co najmniej 40 posiłków dziennie w ramach jednego zamówienia / jednej umowy. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi przygotowania
  i dostarczenia gorących posiłków przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert;
 2. dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz posiada środki transportu, które spełniają wymogi do transportu żywności, co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do właściwego rejestru.

2. Wykonawca może w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniuo udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 21.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu12.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 (parter).  

VI Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryterium :

     1) cena  ofertowa brutto,                                                          

     2)  doświadczenie Wykonawcy.                                                 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Kryterium

Waga (%)

Maksymalna liczba punktów

Cena ofertowa brutto

90%

90

Doświadczenie Wykonawcy

10%

10

 

VII. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zawierają Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego mopsinowroclaw.samorzady.pl

 

Data:  2016-12-14                                                                                                           ZATWIERDZAM:

                                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                                     Miejskiego Ośrodka

                                                                                                                                      Pomocy Społecznej

                                                                                                                                         w Inowrocławiu

 

                                                                                                                                        Jadwiga Kalinowska

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Warunki zamówienia ...ocx Warunki zamówienia 2016-12-14 16:44:23 Nawrocka Anna
załącznik Zalaczniki 1-5.doc...ocx Załączniki 1-5 2016-12-14 16:44:40 Nawrocka Anna
załącznik Informacja o udziele...pdf Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne 2016-12-30 13:26:49 Nawrocka Anna

Informacje o artykule

Autor: Anna Nawrocka
Zredagował(a): Anna Nawrocka
Data powstania: 14.12.2016 16:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15237

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował