link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
pomniejsz powiększ
Ilość odwiedzin: 2406832
Ochrona danych osobowych
drukuj

2018-09-05 14:37:34

IOD


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

ul. Św. Ducha 90

88-100 Inowrocław

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH LUB INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Administrator danych wyznaczył osobę pełniącą funkcję Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@mopsinowroclaw.samorzady.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych Ośrodkowi przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, zadań określonych prawem realizowanych dla dobra publicznego, zgodnie z ustawa o pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c i e RODO, ustawa o pomocy społecznej.

Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby realizacji ustaw innych instytucji, w tym: Policja, Sądy, Prokuratura.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Udzielając świadczenia z pomocy społecznej przetwarzamy m.in.: imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), adres zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, pozycję na rynku pracy, stan zdrowia, dochody, strukturę rodziny i inne niezbędne dane zamieszczone w wywiadzie środowiskowym.

Zgodnie z art. 100 punkt 2 ustawy o pomocy społecznej "Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej określone w ustawie przetwarzają dane osób, do których stosuje się ustawę, oraz członków ich rodzin w zakresie i celu niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy".

Ponadto jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji, której treść
i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Zbieramy te informacje, które są niezbędne do udzielenia pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą u Administratora przez czas określony w Zarządzeniu Nr 3/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ostatnio zmienionym Zarządzeniem Nr 22/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu z dnia 16 września 2022 r.;

Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, którego dotyczyła.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane możemy udostępniać podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
w szczególności podmiotom: Policja, Sąd, Prokuratura w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze cele, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych z nami i wyłącznie na poleceni Ośrodka.

Nie przewidujemy udostępnienia Twoich danych do innego państwa.

 

CZY TRZEBA PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych.

CZY DANE BĘDĄ PRZETWARZANE BEZ UDZIAŁU OSOBY ZAINTERESOWANEJ?

Nie stosujemy przetwarzania danych bez udziału człowieka to jest w sposób zautomatyzowany.

 

ZGODNIE Z RODO MA PANI/PAN NASTĘPUJĄCE PRAWA:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO) w każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy, celu, jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do administratora celem naniesienia niezbędnej korekty.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) macie Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem UE lub prawem narodowym. Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na administratorze obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 • Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO) macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony
  i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMOGU BĄDŹ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych):

 • wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jeżeli dane są zebrane w celu podjęcia działań przed i zawarcia umowy;
 • dobrowolne, w przypadku, gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

 

Inspektor Ochrony Danych - Szymon Wojtyniak, ul. Św. Ducha 90, 

nr tel. 52 356 22 46, adres e-mail:

iod@mopsinowroclaw.samorzady.pl

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 05.09.2018 14:37
Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2024 12:33
Liczba wyświetleń: 2639

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 IOD 05.06.2024 12:31 Sebastian Templin
2 IOD 29.11.2023 08:40 Sebastian Templin
3 IOD 29.11.2023 08:39 Sebastian Templin
4 IOD 29.11.2023 08:37 Sebastian Templin
5 IOD 11.01.2019 13:14 Sebastian Templin
6 IOD 11.01.2019 13:14 Sebastian Templin
7 IOD 05.09.2018 14:37 Sebastian Templin
8 IOD 05.09.2018 14:37 Sebastian Templin