link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
pomniejsz powiększ
Ilość odwiedzin: 2352846
Klauzula informacyjna
drukuj

2019-05-06 08:08:27

Klauzula informacyjna - ogólna


Klauzula informacyjna - ogólna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - zwanego dalej „RODO” – informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, tel. (052) 357 10 31;

2) W sprawach z zakresu danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu (052) 356 22 46 lub adresem e-mail: iod@mopsinowroclaw.samorzady.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych Ośrodkowi przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, zadań określonych prawem realizowanych dla dobra publicznego (dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, przeciwdziałanie przemocy domowej, Karta Dużej Rodziny, świadczenie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ochrona zdrowia psychicznego, prawo zamówień  publicznych, dodatek osłonowy, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dodatek węglowy, refundacja podatku VAT) - na podstawie art. 6 ust 1 pkt c i e rozporządzenia przywołanego we wstępie;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z naszą jednostką przetwarzają dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem Danych Osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą u Administratora przez czas określony w Zarządzeniu Nr 3/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ostatnio zmienionym Zarządzeniem Nr 22/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu z dnia 16 września 2022 r.;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w tym określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych zadań zleconych Ośrodkowi; Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapewnienia Pani/Panu realizacji prawa ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych ustaw oraz realizacji zadań zleconych Ośrodkowi;

9) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 06.05.2019 08:08
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2024 12:40
Liczba wyświetleń: 1363

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Klauzula informacyjna - ogólna 24.05.2024 12:39 Sebastian Templin
2 Klauzula informacyjna - ogólna 24.05.2024 12:28 Sebastian Templin
3 Klauzula informacyjna - ogólna 05.04.2023 12:11 Sebastian Templin
4 Klauzula informacyjna - ogólna 19.09.2022 08:15 Sebastian Templin
5 Klauzula informacyjna - ogólna 07.04.2022 08:48 Sebastian Templin
6 Klauzula informacyjna - ogólna 06.04.2021 11:57 Sebastian Templin
7 Klauzula informacyjna - ogólna 17.11.2020 09:40 Sebastian Templin
8 Klauzula informacyjna - ogólna 17.11.2020 09:39 Sebastian Templin
9 Klauzula informacyjna - ogólna 17.11.2020 09:38 Sebastian Templin
10 Klauzula informacyjna - ogólna 17.11.2020 09:37 Sebastian Templin
11 Klauzula informacyjna - pomoc społeczna 06.05.2019 08:13 Sebastian Templin
12 Klauzula informacyjna - pomoc społeczna 06.05.2019 08:13 Sebastian Templin
13 Klauzula informacyjna - pomoc społeczna 06.05.2019 08:12 Sebastian Templin
14 Klauzula informacyjna - pomoc społeczna 06.05.2019 08:12 Sebastian Templin
15 Klauzula informacyjna - pomoc społeczna 06.05.2019 08:11 Sebastian Templin
16 Klauzula informacyjna - pomoc społeczna 06.05.2019 08:10 Sebastian Templin
17 Klauzula informacyjna - pomoc społeczna 06.05.2019 08:10 Sebastian Templin
18 Klauzula informacyjna - pomoc społeczna 06.05.2019 08:08 Sebastian Templin