link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
pomniejsz powiększ
Ilość odwiedzin: 2352892
Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych
drukuj

2020-11-17 09:45:01

Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych


Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - zwanego dalej „RODO” – informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, tel. (052) 357 10 31; W sprawach z zakresu danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu (052) 356 22 46 lub adresem e-mail: iod@mopsinowroclaw.samorzady.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj:
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2020 r. poz. 1282)
c) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.);

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w tym określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);

8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 17.11.2020 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2024 12:51
Liczba wyświetleń: 754

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych 24.05.2024 12:47 Sebastian Templin
2 Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych 05.03.2024 12:21 Sebastian Templin
3 Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych 08.12.2021 13:18 Sebastian Templin
4 Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych 08.12.2021 08:53 Sebastian Templin
5 Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych 09.12.2020 14:08 Sebastian Templin
6 Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych 09.12.2020 14:08 Sebastian Templin
7 Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych 17.11.2020 09:45 Sebastian Templin