link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2308507
Karta Dużej Rodziny
drukuj

2024-03-14 11:44:30

Informancja


Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu, wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny od 1 marca 2024 r. wynosi 15 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty wynosi 10 zł.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 14.03.2024 11:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 130

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-23 07:48:47

Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych w aplikacji mObywatel).

 

Mobilna Karta Dużej Rodziny – trzy proste kroki.

 

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności*. 
- rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

* ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

 

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wnioskodawca podaje dane nie tylko rodzica/małżonka rodzica dla których wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny, ale wykazuje również dzieci. Jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, może zaznaczyć na wniosku, że wnioskuje o przyznanie Karty również dla nich. Dla dziecka niespełniającego warunków ustawy zaznacza się we wniosku (4. strona wniosku) rolę osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Dla takiego dziecka nie wnosi się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Nie należy wnosić o przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla dzieci spełniających warunki ustawy, jeżeli jest ich tylko dwoje lub mniej (np. w przypadku, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci w wieku do 18. roku życia i dziecko w wieku 20 lat, które nie uczy się w szkole lub szkole wyższej).

WAŻNE

Wydanie drugiej formy Karty w przypadku gdy wcześniej złożył wniosek tylko o jedną formę (elektroniczną) podlega opłacie w wysokości 10,00 zł. Osoba wnioskująca o wydanie duplikatu kwotę 15,00 zł wpłaca na rachunek organu rozpatrującego wniosek, który powyższą kwotę przekazuje na rachunek podany przez właściwy urząd wojewódzki.

 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się tutaj.

Przydatne informacje

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Kontakt do Helpdesk - 32 72 32 672

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 23.02.2018 07:48
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2024 13:54
Liczba wyświetleń: 6415

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Karta Dużej Rodziny 11.03.2024 13:52 Sebastian Templin
2 Karta Dużej Rodziny 11.03.2024 13:51 Sebastian Templin
3 Karta Dużej Rodziny 15.06.2021 08:15 Sebastian Templin
4 Karta Dużej Rodziny 08.07.2019 11:01 Sebastian Templin
5 Karta Dużej Rodziny 29.01.2019 14:45 Sebastian Templin
6 Karta Dużej Rodziny 09.04.2018 09:44 Sebastian Templin
7 Karta Dużej Rodziny 23.02.2018 08:00 Sebastian Templin
8 Karta Dużej Rodziny 23.02.2018 07:56 Sebastian Templin
9 Karta Dużej Rodziny 23.02.2018 07:51 Sebastian Templin
10 Karta Dużej Rodziny 23.02.2018 07:50 Sebastian Templin
11 Karta Dużej Rodziny 23.02.2018 07:48 Sebastian Templin