link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 740394
Karta Dużej Rodziny
drukuj

2014-06-16 14:02:03

KARTA DUŻEJ RODZINY


KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej Kartą oraz sposób przyznawania im uprawnień określają przepisy Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz. 1863)

W rozumieniu wymienionych wyżej przepisów za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego

– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym

stopniu niepełnosprawności.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zamieścił na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl wykaz instytucji i firm, które aktualnie oferują rodzinom zniżki. Wykaz będzie na bieżąco aktualizowany.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

W mieście Inowrocławiu przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, mieszczący się przy ul. Św. Ducha 90, w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka oraz na jego stronie internetowej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo

do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy

rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie

o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo

znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie

o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,

o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –

oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik WNIOSEK O PRZYZNANIE...pdf WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY-WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY 2017-08-08 08:34:28 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.06.2014 14:02
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2015 15:02
Liczba wyświetleń: 3752

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KARTA DUŻEJ RODZINY 16.06.2014 14:06 Sebastian Templin
2 KARTA DUŻEJ RODZINY 16.06.2014 14:05 Sebastian Templin
3 KARTA DUŻEJ RODZINY 16.06.2014 14:04 Sebastian Templin
4 KARTA DUŻEJ RODZINY 16.06.2014 14:02 Sebastian Templin