link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1929378
Karta Dużej Rodziny
drukuj

2021-06-09 13:51:40

KDR


Informujemy, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od dnia wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną.

Każdy posiadacz aktywnej Karty ( niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) – będzie mógł ją wyświetlić w aplikacji mObywatel. W związku z powyższym wnioski o przyznanie karty w formie dodatkowej, elektronicznej przestają obowiązywać. Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 09.06.2021 12:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1562

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2019-11-15 08:40:36

Informacja


Informujemy, że osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do 31.12.2019 roku mogą bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty. Po tym terminie będzie się to wiązało z opłatą 9,21 zł.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 15.11.2019 07:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3350

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-02-23 07:48:47

Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

 

Mobilna Karta Dużej Rodziny – trzy proste kroki.

 

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.​

 

 

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa,
w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

WAŻNE

Wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wydanie drugiej formy Karty w przypadku gdy wcześniej złożył wniosek tylko o jedną formę (elektroniczną lub tradycyjną) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. Osoba wnioskująca o wydanie duplikatu kwotę 9,41 zł wpłaca na rachunek organu rozpatrującego wniosek, który powyższą kwotę przekazuje na rachunek podany przez właściwy urząd wojewódzki. Osoby, które do 31.12.2017 r. złożyły wniosek o wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny, w przypadku złożenia wniosku o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny do dnia 31.12.2019 r. są zwolnione z ponoszenia ww. opłaty. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do źródeł dochodów własnych gminy należy 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Realizacja zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty należy do zadań z zakresu administracji rządowej, zatem, zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów, przekazując do budżetu państwa kwotę za wydanie duplikatu, gmina odlicza dla siebie 5,0%.Ponadto przepis art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny przewiduje koszt realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu Karty w wysokości
1,34 zł.

 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się tutaj.

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny tutaj.

Kontakt do Helpdesk - 32 72 32 672

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 23.02.2018 06:48
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2021 07:15
Liczba wyświetleń: 5301

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Karta Dużej Rodziny 08.07.2019 10:01 Sebastian Templin
2 Karta Dużej Rodziny 29.01.2019 13:45 Sebastian Templin
3 Karta Dużej Rodziny 09.04.2018 08:44 Sebastian Templin
4 Karta Dużej Rodziny 23.02.2018 07:00 Sebastian Templin
5 Karta Dużej Rodziny 23.02.2018 06:56 Sebastian Templin
6 Karta Dużej Rodziny 23.02.2018 06:51 Sebastian Templin
7 Karta Dużej Rodziny 23.02.2018 06:50 Sebastian Templin
8 Karta Dużej Rodziny 23.02.2018 06:48 Sebastian Templin