link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2352843
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
drukuj

2008-10-16 11:24:48

Świadczenia społeczne


Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy domowej;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w pkt 2 –15 okoliczności.

 

Od dnia 1 styczeń 2022 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296) nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynoszą:

- dla osoby samotnie gospodarującej             - 776 zł,

- dla osoby w rodzinie                                     - 600 zł.

 

Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018. poz.1508 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn.zm),
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017.poz.180),
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 220 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1832 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z , poz. 2092 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 882 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r. poz. 783 z późn.zm.),
 • ustawia z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016r., poz. 1817 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r.poz. 1828 z późn.zm.)
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2017r.poz. 1851 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1860),

oraz akty prawa miejscowego:

 • uchwała Nr XIII/85/90 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
 • uchwała nr XLV/640/2010 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 30.06.2010 roku w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, zmienionego Uchwałą nr XVII/229/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22.12.2011 roku i uchwałą Nr XXXVIII/529/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2013r.
 • uchwała Nr XXI/201/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025,
 • uchwała Nr XXIII/219/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,
 • uchwała Nr XXII/218/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019,
 • uchwała Nr XLVI/625/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku.

                   

Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem naszej jednostki muszą być zgodne z normami prawnymi zawartymi w wielu aktach prawnych w tym przede wszystkim w:

 • ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.),
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm),
 • ustawie z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.),
 • uchwale nr XLV/640/2010 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 30.06.2010 roku w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, zmienionego Uchwałą nr XVII/229/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22.12.2011 roku i uchwałą Nr XXXVIII/529/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2013r.

 

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub o odmowie przyznania świadczenia  z pomocy społeczne, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się  u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz osób, o których mowa w art. 103.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również na podstawie:

1) art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne;

2) art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowania faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy;

3) art. 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci u osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.10.2008 11:24
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2024 10:00
Liczba wyświetleń: 19138

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenia społeczne 03.01.2022 14:13 Sebastian Templin
2 Świadczenia społeczne 05.10.2018 13:18 Sebastian Templin
3 Świadczenia społeczne 05.10.2018 13:17 Sebastian Templin
4 Świadczenia społeczne 05.10.2018 13:16 Sebastian Templin
5 Świadczenia społeczne 26.01.2018 14:51 Sebastian Templin
6 Świadczenia społeczne 26.01.2018 14:50 Sebastian Templin
7 Świadczenia społeczne 26.01.2018 12:59 Sebastian Templin
8 Świadczenia społeczne 26.01.2018 08:48 Sebastian Templin
9 Świadczenia społeczne 26.01.2018 08:38 Sebastian Templin
10 Świadczenia społeczne 04.11.2015 08:43 Sebastian Templin
11 Świadczenia społeczne 16.09.2015 12:15 Sebastian Templin
12 Świadczenia społeczne 20.02.2013 07:59 Sebastian Templin
13 Świadczenia społeczne 02.07.2010 12:03 Sebastian Templin
14 Świadczenia społeczne 02.07.2010 12:01 Sebastian Templin
15 Świadczenia społeczne 16.10.2008 11:27 Sebastian Templin
16 Prawo 16.10.2008 11:25 Sebastian Templin
17 Prawo 16.10.2008 11:25 Sebastian Templin
18 Prawo 16.10.2008 11:24 Sebastian Templin