link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1971871
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Artykuł archiwalny

drukuj

2008-10-16 11:24:48

Świadczenia społeczne


Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w pkt 2 –15 okoliczności.

 

Od dnia 1 października 2015 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1058 ) nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynoszą:

- dla osoby samotnie gospodarującej             - 634 zł,

- dla osoby w rodzinie                                         - 514 zł.


Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w  miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu pobytu.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.10.2008 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2015 07:43
Liczba wyświetleń: 10894

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenia społeczne 16.09.2015 11:15 Sebastian Templin
2 Świadczenia społeczne 20.02.2013 06:59 Sebastian Templin
3 Świadczenia społeczne 02.07.2010 11:03 Sebastian Templin
4 Świadczenia społeczne 02.07.2010 11:01 Sebastian Templin
5 Świadczenia społeczne 16.10.2008 10:27 Sebastian Templin
6 Prawo 16.10.2008 10:25 Sebastian Templin
7 Prawo 16.10.2008 10:25 Sebastian Templin
8 Prawo 16.10.2008 10:24 Sebastian Templin