link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684653
Projekt konkursowy 2021 - usługi
drukuj

2021-09-01 14:57:20

Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III


 

 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

(Beneficjent: Miasto Inowrocław)
"Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach
Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Termin realizacji: 01.09.2021 – 31.12.2022 r.

Grupa docelowa: 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w mieście Inowrocław, którym świadczone będą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Preferowane do objęcia wsparciem będą: osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium (na podst. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowym zaburzeniem rozwoju), korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), zamieszkujące na obszarach objętych programem rewitalizacji, wyznaczone w LPR.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki utworzeniu 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych, na terenie miasta Inowrocławia w okresie od 01.10.2021 r. do 30.11.2022 r.

Planowane efekty realizacji projektu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 15,
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 15,
  3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 4,
  4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 4,
  5. Liczba osób otrzymujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 15.

Całkowita wartość projektu to: 374 857,50 zł, z czego wkład własny wniesiony w formie pieniężnej wynosi 37 485,76 zł

Efektem działań projektowych będzie: podtrzymanie sprawności fizycznej, dobra kondycja psychiczna, integracja ze społecznością lokalną/sąsiadami, w stopniu dostosowanym do indywidualnych możliwości i potrzeb. 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 01.09.2021 13:57
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021 13:14
Liczba wyświetleń: 231

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III 01.09.2021 13:57 Sebastian Templin