link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2352851
Projekt konkursowy 2021 - usługi
drukuj

2023-01-05 13:20:12

Instytucjonalna gotowość


Miasto Inowrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zakończył z dniem 31 grudnia 2022 r. realizację projektu konkursowego
„Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności III”,
który realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo,
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Po zakończonym projekcie tut. Ośrodek wykazuje gotowość do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług opiekuńczych co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i podobnej jakości.

Oferta dot. zakresu usług przedstawiona jest poniżej.

Rodzaj wsparcia

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dodatkowych 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki utworzeniu 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych, na terenie miasta Inowrocławia. Trwałość miejsc zostanie zapewniona ze środków innych niż europejskie.

Świadczeniem w postaci usług opiekuńczych zostaną objęte osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujące na terenie miasta Inowrocławia – osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia
w związku z niemożnością wykonania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego.

Usługi świadczone będą w sposób: a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby), b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą, c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem, d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Świadczenie usług odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Ramowy program usług

1) Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – szczegółowy opis oraz odpłatność znajduje się w zakładce Dział Usług Opiekuńczych - http://www.mopsinowroclaw.samorzady.pl/kat/id/119

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny 52 356 22 34 lub 52 356 22 64 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30).

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 05.01.2023 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2023 13:24
Liczba wyświetleń: 597

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Instytucjonalna gotowość 05.01.2023 13:22 Sebastian Templin
2 Instytucjonalna gotowość 05.01.2023 13:21 Sebastian Templin
3 Instytucjonalna gotowość 05.01.2023 13:20 Sebastian Templin
drukuj

2021-09-01 14:57:20

Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III


 

 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

(Beneficjent: Miasto Inowrocław)
"Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach
Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Termin realizacji: 01.09.2021 – 31.12.2022 r.

Grupa docelowa: 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w mieście Inowrocław, którym świadczone będą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Preferowane do objęcia wsparciem będą: osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium (na podst. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowym zaburzeniem rozwoju), korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), zamieszkujące na obszarach objętych programem rewitalizacji, wyznaczone w LPR.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 15 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki utworzeniu 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych, na terenie miasta Inowrocławia w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r.

Planowane efekty realizacji projektu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 15,
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 15,
  3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 4,
  4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 4,
  5. Liczba osób otrzymujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 15.

Całkowita wartość projektu to: 374 857,50 zł, z czego wkład własny wniesiony w formie pieniężnej wynosi 37 485,76 zł

Efektem działań projektowych będzie: podtrzymanie sprawności fizycznej, dobra kondycja psychiczna, integracja ze społecznością lokalną/sąsiadami, w stopniu dostosowanym do indywidualnych możliwości i potrzeb. 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 01.09.2021 14:57
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2023 13:23
Liczba wyświetleń: 1166

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III 02.02.2022 14:29 Sebastian Templin
2 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III 07.09.2021 14:14 Sebastian Templin
3 Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III 01.09.2021 14:57 Sebastian Templin