link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2308612
Projekt partnerski - Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia
drukuj

2023-03-14 10:06:56

Informacja


Miasto Inowrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
z dniem 28 lutego 2023 r. zakończył projekt realizowany w partnerstwie z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu pn.
„Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo,
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Po zakończonym projekcie tut. Ośrodek wykazuje gotowość do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług opiekuńczych co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług w zakresie zbliżonym
do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości.

Oferta dot. zakresu usług przedstawiona jest poniżej.

 

 

Rodzaj wsparcia

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dodatkowych 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki utworzeniu 3 miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na terenie miasta Inowrocławia. Trwałość miejsc zostanie zapewniona ze środków innych niż europejskie.

Świadczeniem w postaci usług opiekuńczych zostaną objęte osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujące na terenie miasta Inowrocławia – osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Usługi świadczone będą w sposób: a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby), b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą, c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem, d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Świadczenie usług odbywa się w od poniedziałku do niedzieli zgodnie z potrzebami osób.

Ramowy program usług

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – szczegółowy opis oraz odpłatność znajduje się w załączniku.

Załącznik

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny 52 356 22 41 lub 52 356 22 52 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30).

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej w Inowrocławiu zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z miasta Inowrocławia do skorzystania z oferty usług opiekuńczych świadczonych w placówce Domu Dziennego Pobytu.

Szczegółowe informacje: link do strony

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 14.03.2023 10:06
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2023 07:54
Liczba wyświetleń: 746

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 11.12.2023 13:44 Sebastian Templin
2 Informacja 14.03.2023 10:07 Sebastian Templin
3 Informacja 14.03.2023 10:07 Sebastian Templin
4 Informacja 14.03.2023 10:06 Sebastian Templin
drukuj

2021-02-10 13:32:42

Projekt partnerski - Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia


Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w partnerstwie z Gminą Miasto Inowrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje w okresie od 01.02.2021 r. do 28.02.2023 r. projekt pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia" , nr projektu RPKP.09.03.02-04-0030/20, na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.028.2021 zawartej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w dniu 19 lutego 2021 r.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo", Działania 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych", Poddziałania 9.3.2 „Rozwój usług społecznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 945 144,80 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 750 630,32 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczonych usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 82 osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z miasta Inowrocławia w ramach 21 miejsc świadczenia tych usług (w tym utworzenie 11 nowych miejsc oraz utrzymanie istniejących miejsc do 28.02.2023 r.)

Efekty:
 
  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 82,
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 82,
  3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 21,
  4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 11

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88 -100 Inowrocław

Wsparcie adresowane jest do 82 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu oferujemy:

  • usługę opiekuńczą w placówce Dziennego Domu Pobytu (odpowiedzialny Lider projektu)
  • usługę opiekuńczą w miejscu zamieszkania (odpowiedzialny Partner projektu)

 

Link do strony Lidera projektu:

http://krolowajadwiga.pl/uslugi-opiekuncze-dla-mieszkancow-inowroclawia/

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz zgłoszeni...ocx 2021-02-10 13:35:57 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 10.02.2021 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2023 12:18
Liczba wyświetleń: 1929

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Projekt partnerski - Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia 07.09.2021 14:09 Sebastian Templin
2 Projekt partnerski - Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia 10.02.2021 13:32 Sebastian Templin