link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
pomniejsz powiększ
Ilość odwiedzin: 2352827
Klauzula informacyjna - e-mail
drukuj

2020-12-09 14:11:34

Klauzula informacyjna - e-mail


Klauzula informacyjna w ramach komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, ze zm.) – zwanego dalej „RODO” − informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, tel. (052) 357 10 31;

2) W sprawach z zakresu danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu (052) 356 22 46 lub adresem e-mail: iod@mopsinowroclaw.samorzady.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze składanymi w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), podaniami, wnioskami lub innymi dokumentami o różnej treści w celu realizacji przez Gminę jej zadań. Podstawą prawną ich przetwarzania bez Pani/Pana odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze w stosunku do danych żądanych na podstawie prawa w procesie właściwej realizacji złożonego podania, wniosku lub innego dokumentu w formie wiadomości elektronicznej (e-mail);

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które w imieniu Administratora realizują przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, dla której zostały zebrane lub przez okres wskazany przepisami prawa, a po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach prawa odnoszących się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Pani/Panu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy prawa zezwalają na ich trwałe usunięcie. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne i określone w formie wyraźnego działania potwierdzającego na podaniu, wniosku lub innym dokumencie w formie wiadomości elektronicznej (e-mail), a konsekwencją niepodania danych osobowych może być pozostawienie podania, wniosku lub innego dokumentu bez rozpatrzenia.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 09.12.2020 14:11
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2024 13:22
Liczba wyświetleń: 631

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Klauzula informacyjna - e-mail 09.12.2020 14:12 Sebastian Templin
2 Klauzula informacyjna - e-mail 09.12.2020 14:12 Sebastian Templin
3 Klauzula informacyjna - e-mail 09.12.2020 14:11 Sebastian Templin