link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 927077
Zamówienia na usługi społeczne
drukuj

2016-12-28 18:03:45

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne


Przedmiot zamówienia: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.”

Procedura o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzona jest według zasad określonych

w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.”

I. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Adres Zamawiającego:                      ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław

Nr telefonu.                                      52 35 622 31

Nr faksu                                           52 355 24 50

Adres  e-mail:                                   zamowienia@mopsinowroclaw.samorzady.pl

Strona internetowa:                           www.mopsinowroclaw.samorzady.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

II.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r.

II.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci,  dostosowanych do szczególnych potrzeb – wynikających z rodzaju schorzenia, wykonywanych w miejscu zamieszkiwania świadczeniobiorców – teren miasta Inowrocławia.

a)    Wykonawca zobowiązuje się do uczenia i rozwijania u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, rehabilitacji fizycznej  oraz usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) (zgodnie z § 2 pkt. 1 lit. a, oraz § 2 pkt. 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

b)   Ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniona jest od ilości osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy. Usługi opiekuńcze wykonywane będą u ok. 48 świadczeniobiorców (od 40 do 55 osób miesięcznie). Zamawiający szacuje, że w całym okresie realizacji zamówienia łączna liczba usług wyniesie ok. 6912 godzin, a średniomiesięczna ilość usług  wyniesie ok. 576  godzin.

c)    Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość osób i ilość godzin może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu maksymalnie o 40% lub zwiększeniu  maksymalnie o 40 % szacunkowej ilości osób i godzin. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują  żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania,  z tytułu niezrealizowanej  części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

d)   Ilość godzin u świadczeniobiorców może być zróżnicowana, tj. każda osoba może mieć przyznaną inną ilość godzin.

e)    Usługi specjalistyczne będą świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych, popołudniowych oraz wieczornych – do uzgodnienia ze świadczeniobiorcami, ich  rodzicami lub opiekunami prawnymi, z zastrzeżeniem, że na wniosek rodzica/opiekuna prawnego mogą być świadczone także w soboty i niedziele.

f)    Usługi specjalistyczne będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, z zastrzeżeniem, że ze względu na szczególne okoliczności, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub w oparciu o stosowne zaświadczenie lekarskie świadczeniobiorca będzie dowożony przez rodzica lub opiekuna prawnego na zajęcia do gabinetu/zakładu terapii na terenie miasta Inowrocławia.

g)   W związku z pkt. f) Wykonawca musi posiadać gabinet/zakład terapii  usytuowany na terenie miasta Inowrocławia w miejscu łatwo dostępnym, który jest odpowiednio wyposażony do świadczenia przedmiotowych usług specjalistycznych.

h)   Realizacja zamówienia następuje na podstawie zlecenia, zawierającego następujące dane:

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z usług,

2)   godzinowy wymiar usług w tygodniu i łącznie w  miesiącu, (Usługi przyznane na dany miesiąc muszą być wykonane w danym miesiącu – nie przechodzą na miesiąc następny)

3)   zakres  wykonywanych usług,

4)   okres wykonywania usług,

i)     Godzina usługi (60 minut) liczona jest jako faktycznie przepracowany czas w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy lub gabinecie/zakładzie terapii bez czasu dojazdu lub dojścia do tego miejsca.

j)     Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest do sporządzania i przedkładania na początku każdego miesiąca harmonogramu pracy z określeniem godzin u poszczególnych świadczeniobiorców.

k)   Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia rocznego planu pracy z każdym ze świadczeniobiorców, po upływie maksymalnie do 5 spotkań ze świadczeniobiorcą.

l)     Usługi opiekuńcze  winny być wykonywane ze szczególną starannością, sumiennością, uczciwością i zgodnie z zasadami poszanowania praw człowieka, jego godności, uczuć, decyzji  jak również w poszanowaniu własności osoby wymagającej pomocy.

m) Zamówienie ma charakter szczególny, ponieważ dotyczy wykonywania usług bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,  dlatego niezwykle istotne jest doświadczenie i fachowość dotychczas zdobyte w realizacji podobnych zadań.

n)   Wykonawca  zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób ciągły, przez te same osoby.

o)   Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczonych usług.

 

2. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktur/rachunków miesięcznych wystawionych przez wykonawcę na podstawie faktycznej ilości usług u poszczególnych świadczeniobiorców w danym miesiącu potwierdzonej przez Zamawiającego. Podstawą do rozliczenia będzie dołączenie do faktury „Sprawozdania z wykonanych usług opiekuńczych”.

 

3. Cena jednostkowa za jedna godzinę usługi podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania umowy.

4. Zamawiający zapłaci należne wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

kody CPV: 85311200 - 4 nazwa: usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

                85312500 - 4 nazwa: usługi rehabilitacyjne

6. Usługa musi być realizowana zgodnie z przepisami prawa, między innymi:

-  art.  50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930   z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

 

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia na usługi społeczne.

1.  Miejsce wykonywania zamówienia:

Usługi specjalistyczne będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców  w Inowrocławiu,  z zastrzeżeniem, że ze względu na szczególne okoliczności, na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego lub w oparciu o stosowne zaświadczenie lekarskie świadczeniobiorca będzie dowożony przez rodzica lub opiekuna prawnego na zajęcia do gabinetu/zakładu terapii na terenie miasta Inowrocławia.

 

2. Przewidywany  termin wykonywania zamówienia:

Styczeń 2017 r. - 31.12.2017 r.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

1.      O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

1.1.   wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali usługi specjalistyczne, w zakresie przedmiotu zamówienia w ilości co najmniej 3000 godzin. w tym okresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi opiekuńcze dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert;

1.2.   dysponuje co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia przewidziane prawem, o których mowa w  Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm,).

1.3. dysponuje  lokalem  gabinetem/zakładem terapii  usytuowanym na terenie miasta Inowrocławia w miejscu łatwo dostępnym, który jest odpowiednio wyposażony do świadczenia przedmiotowych usług specjalistycznych.

 

2.      Wykonawca może w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

 

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.    Oferty należy składać do dnia 03.01.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11.

2.    Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7  (parter). Otwarcie ofert jest jawne.

 

V. Kryteria oceny ofert

1.     Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryterium :

     1) cena  ofertowa brutto,                                                          

     2)  doświadczenie Wykonawcy.                                                 

2.  Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Kryterium

Waga (%)

Maksymalna liczba punktów

Cena ofertowa brutto

90%

90

Doświadczenie Wykonawcy

10%

10


 

VI. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zawierają Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.mopsinowroclaw.samorzady.pl

 

Data:  2016-12-28     

     

ZATWIERDZAM:

 

    Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

 w Inowrocławiu

 

Jadwiga Kalinowska

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Warunki zamówienia ...ocx Warunki zamówienia na usługi społeczne 2016-12-28 18:08:47 Nawrocka Anna
załącznik Zalaczniki 1-6.doc...ocx Załączniki 1-6 2016-12-28 18:09:08 Nawrocka Anna
załącznik zmiana treści.pdf Zmiana treści warunków zamówienia na usługi społeczne 2016-12-30 13:11:19 Nawrocka Anna
załącznik Informacja o udziele...pdf Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne 2017-01-16 13:43:59 Nawrocka Anna

Informacje o artykule

Autor: Anna Nawrocka
Zredagował(a): Anna Nawrocka
Data powstania: 28.12.2016 18:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5226

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował